Vi vänder problem till möjligheter! | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Vi vänder problem till möjligheter!

 • Krisen inom äldreomsorgen
  » Vård och omsorg efter eget val
 • Den tilltagande otryggheten i samhället
  » Alla ska känna trygghet
 • Elever som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper
  » Lära för livet i Helsingborg
 • En arbetslöshet som ständigt växer
  » Bra ekonomi och ett bra företagsklimat
 • Invandringspolitikens och integrationskostnaderna skenar
  » Mindre invandring, mindre utgifter
 • Antalet hemlösa ökar
  » Hjälp åt dem behövande
 • En otrygg familjesituation
  » Familjen är samhällets grundbult
 • Fortsatt decentralisering
  » En levande landsbygd
 • Parkeringsproblem, otrygghet och betong
  » Låt centrum blomstra

Med vår politik och rätt politisk ledning finns det möjligheter till att lyckas!

Vår vision
Vår målsättning är att Helsingborg ska bli ett kunskapscentrum som ger möjligheter för företag och företagande. En trygg kommun med närpolisstationer och ett förstärkt tullväsende ger helsingborgarna alla förutsättningar till välmående. Samarbetet på regional nivå ska stärkas, även över Øresund, vilket gynnar alla arbetssökande. Äldre ska ses som en resurs som kan tas till vara på. Möjligheten att bo kvar i sin närmiljö ska vara utgångspunkten vid omsorg. Helsingborg ska präglas av trygghet, omtanke och tradition. Invandrare som kommer hit ska anpassa sig till det svenska samhället

Vård och omsorg efter eget val
Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheterna att bo kvar i sin närmiljö som viktiga faktorer till en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområden och t ex daglig service, för människor som är i åldern 55+. Många äldre har t ex inte tillgänglighet till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden.

Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården ska möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen. Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

Alla ska känna trygghet
Det ska vara en självklarhet att du skall kunna känna dig trygg och säker i Helsingborg. Så är det tyvärr inte idag. Rädslan av att drabbas av våld och brott tillhör vardagen för många helsingborgare idag. Det hårdnade samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhället och ambivalensen som råder i hur problem skall lösas.

Vi i Sverigedemokraterna vågar och vill ta tag i problemen. Rättssamhällets primära uppgift är att skydda medborgarna från brott och brottslingar. Ingen skall behöva oroa sig för att utsättas för brott eller kränkningar. Genom satsningar på fler närpoliser och effektiva åtgärder mot brottslingar samt tydliga reaktioner mot förstagångsförbrytare tror vi oss kunna vända den negativa trenden. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Samarbetet med föreningsliv och myndigheter måste också utvecklas när det gäller förebyggande åtgärder. Poliser ska alltid finnas tillgängliga på de tider brott begås. Även om flertalet polis- och tullfrågor beslutas nationellt, är det inte minst viktigt av att framhålla vikten av trygghet också lokalt. I Helsingborg måste polis och tull få ökade resurser i en strävan att skapa ett tryggt Helsingborg. Att anlita privata vaktbolag är ett komplement till detta men aldrig en långsiktig lösning.

Lära för livet i Helsingborg
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv från gångna generationer till nya. Som väsentliga delar i vårt svenska kulturarv ingår t ex historia, traditioner, språk och religion. Förståelse och acceptans för dessa delar av vårt kulturarv är bland det viktigaste skolan har att förmedla. Att alla besitter goda grundläggande kunskaper i det svenska språket är en garanti för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utan ett gemensamt språk är det svårare och i många fall omöjligt att aktivt engagera sig i samhällsdebatten, i politik och organisationer. I längden riskerar detta att bli ett problem för själva demokratin. Frågor om etik och moral är också viktiga.

För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vårt djurliv skall elevernas miljömedvetande stimuleras. Sverigedemokraterna vill därför integrera miljöundervisningen i skolmiljöns vardag.

Redan från skolåldern skall barn få kontakt med djur och träffa dem i naturliga miljöer. Barn och ungdomar som lär sig leva och respektera djur blir också vänligare inställda till livet som sådant.

Att bilda sig och se skolan som en framtida investering, möjligheten att använda skolgången som en social språngbräda i livet. Som elev skall du känna glädje och trygghet när du går till skolan. Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Skolan skall alltid ställa sig på den drabbades sida. Bråkstakar skall flyttas, inte offret. Genom införandet av jourskolor, dit elever som bråkar eller mobbar flyttas, vill vi ta tag i och lösa problemen med stökiga elever.

Bra ekonomi och ett bra företagsklimat
Vår uppgift är att stimulera till samverkan mellan skolan, högskolor och det lokala näringslivet vilket är av högsta prioritet för att Helsingborg ska blomstra och utvecklas. Samarbetet i Öresundsregionen ska stärkas och utvecklas. Vi har dessutom som ambition att sänka skatte- och avgiftstrycket för stadens invånare. Ett första steg i den riktningen är att slopa de kostsamma medborgarutskotten. Vi anser att de politiska partistöden och de höga politikerlönerna kan minskas. På sikt önskar vi sänka kommunalskatten.

Mindre invandring, mindre utgifter
Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt kostsam invandring. Segregationen i Helsingborg ska lösas genom att invandrare anpassar sig till det svenska samhället och blir svenskar. Alternativet är att resa hem igen, människor som inte uppför sig eller inte kan sköta sig är inte välkomna. Ett krav är att det svenska samhällets normer och värderingar utgör grund för medborgarskapet. Stopp för alla kostsamma ”invandrar och integrationssatsningar” som inte på långa vägar motsvarar kostnaderna. Vi vill dessutom reformera modersmålsundervisningen genom att låta brukarna själva stå för kostnaderna.

Hjälp åt dem behövande
Många psykiskt sjuka och narkomaner i dag driver omkring på gatorna, utan tak över huvudet. Antalet hemlösa i Helsingborg har drastiskt ökat under de senaste åren. Vi vill hjälpa människorna i Helsingborg som behöver det mest.

Familjen är samhällets grundbult
Familjen är och förblir den gemenskap kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Medborgare som växer upp under trygga familjeförhållanden får de bästa förutsättningarna att bli goda samhällsmedborgare. När den gemenskapen sviktar är det kommunens uppgift att socialt och ekonomiskt stödja familjen att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter. Fungerar inte familjen fungerar inte heller samhället. I dagens samhälle ökar familjens betydelse som kulturbärare och identitetsskapare.

Föräldrar ska själva välja vilken barnomsorg de vill ha i Helsingborg. Kommunens uppgift är att skapa ekonomiska och praktiska förutsättningar för detta. Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familjepolitiken. Familjepolitiken måste skapa förutsättningar för föräldrarna att tillbringa mer tid med sina barn. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och att vara hemma med barnen skulle ge positiva effekter när det gäller att främja familjebildning och ökad familjestabilitet. Endast ett familjevänligt samhälle har förutsättningar att erbjuda sina medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö. De föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn måste kunna, inte minst av rättviseskäl, göra detta på samma villkor som annan barnomsorg.

En levande landsbygd
En fungerande närdemokrati där medborgarna har möjlighet att påverka sin bomiljö och sitt närområde är mer än viktiga ord. Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Sverigedemokraterna är positivt inställda till framtida byalag som kan påverka och besluta i olika frågor. Hembygdsföreningar och våra hembygdsgårdar är en del av vår kulturhistoria som vi uppmuntrar och stödjer.

Låt centrum blomstra
Vi vill förvalta och lämna efter oss vår unika stadskärna med tillhörande parker, grönområden och kulturbyggnader. Ett rikt affärsliv i centrum bidrar till en levande stad. Tillgänglighet betyder för oss att funktionshindrade ges möjligheten att ta del av Helsingborg på lika villkor.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.