Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 6

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Starka protester mot flyktingbostäder

  Igår så var stämningen irriterad på ett dialogmöte om moduler på Mariastaden, de boende som kom ditt trodde att det skulle vara ett dialogmöte i form av att de skulle få vara med och påverka besluten. När de förstod att att stadsbyggnadsnämnden tog beslutet om om att bevilja modulerna igår och att vi var det enda partiet som röstade emot förslaget så var besvikelsen stor på de övriga partierna. Det enda kommunalrådet som var på plats var jag, inga ansvariga kommunalråd från stadens ledning var på plats för att försvara eller förklara sitt beslut utan det överlät de till stadens tjänstemän som fick stå till svars för allt, Svagt av det Blågröna styret tycker jag.

  Michael Rosenberg (SD)

  Läs mer om detta på Helsingborgs Dagblad

   

  Mer info
 • Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

  Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd 25 augusti 2016

  Ärende nr 28

  Dnr 797/2016

  Gällande: Uppåkragatan; Moduler för nyanlända familjer.

   

   

  Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

   

   

  Ärendet

  Ärendet avser fastigheten Järnåldern 1 med adress Uppåkragatan, Helsingborg.

  AB Helsingborgshem har till stadsbyggnadsnämnden inkommit med ansökan om bygglov avseende att uppföra ett flerbostadshus, genom att placera moduler i ett plan på fastigheten, samt tillhörande förråd, som sammanbinds med huvudbyggnaden med ett plank, och miljöhus.

  Grannar har motsatt sig ansökan på grund av negativ påverkan på stadsbilden, den tillfälliga karaktären och en dålig och dyr lösning på bostadsbehovet.

   

   

  Anförande

  Tidigare motsvarande ärende anger att behovet av denna typ av bostäder är akut och att det är en begränsad tid för ett akut allmänt intresse.

  Vi från Sverigedemokraterna anser dock i detta ärende att de enskilda intressena besitter större dignitet än de allmänna intressena.  Se 2 kap 1 § plan- och bygglagen.

  Helsingborg är till ytan 344 kvadratkilometer och staden borde inte ha några större svårigheter att utse en lämplig plats där det inte råder konflikt mellan de olika intressena.

   

   

   

  Sverigedemokraternas förslag till beslut.

  Vi instämmer inte i förvaltningens bedömning. Vårt förslag till stadsbyggnadsnämnden är att avslå det sökta tidsbegränsade bygglovet på den aktuella fastigheten.

   

  Vi yrkar på att nämnden avslår det sökta tidsbegränsade bygglovet.

  Om vårt yrkande inte vinner gehör reserverar vi oss mot beslutet.

   

  För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

   

  Bengt Lindahl

  Per Stenberg

  Mer info
 • Het debatt om bostäder till nyanlända för 60 miljoner, rapport från Kommunfullmäktige.

  Följande är saxat från Helsingborgs Dagblad´s nätupplaga idag

  Många beslut i nästa års budget är präglade av flyktingsituationen. Bland annat viks 60 miljoner kronor till olika bostadslösningar för de nyanlända som Helsingborg enligt lag är skyldiga att ta emot.
  Om detta råder totalt enighet från alla partier, utom ett. Sverigedemokraterna säger – inte helt oväntat – nej till att staden ska köpa bostadsrätter, bygga moduler och hitta andra bostadslösningar.
  – Det står ingenstans att vi är tvingade att köpa en massa saker. Vi anser att staten som har tagit beslutet ska ta kostnaderna från dag ett, menade SD:s kommunalråd Michael Rosenberg.
  Hans krav blev inte oemotsagt. ”Osmakligt” och ”totalt orimligt” var reaktionerna.
  – Vi har den, enligt Sverigedemokraterna, lite konstiga principen att vi rättar oss efter de beslut som fattas av Sveriges riksdag. Vi tänker göra vårt bästa för att de ska få en värdig bostad och komma in i samhället, förklarade kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).
  Han slog sedan hål på Michael Rosenbergs påstående att staden lägger sina resurser på nyanlända istället för de egna hemlösa.
  – För det första är det osmakligt att ställa två utsatta grupper mot varandra som Michael Rosenberg gör. För det andra lägger vi 50-60 miljoner kronor på bostadssociala lösningar för helsingborgare, upplyste han.
  Men att flyktingmottagande kostar på stack Maria Winberg Nordström (L) inte under stol med:

  – Vi gör vårt bästa i den situation som råder. Det innebär ansträngningar, påfrestningar och kostnader. Men ni saknar fullständigt alternativ, Michael Rosenberg.
  Helsingborg ska ta emot 228 flyktingar i år. Nästa år blir det troligen fler.

  Artikeln nämner inte heller att ytterligare 72,9 miljoner togs ur årets drift i ett beslut idag i kommunfullmäktige för att finansiera boenden för nyanlända och s.k ensamkommande barn och att prognosen nästa år blir det dubbla antalet nyanlända och att de ska spridas ut de områden idag som inte har många med invandrarbakgrund och då troligtvis områden som Rydebäck och Laröd och liknande. Denna lag om bosättning som trädde kraft den 1 mars hade kunde ha stoppats i Sveriges Riksdag om viljan hade funnits. Det enda partiet som röstade emot förslaget var Sverigedemokraterna medan de borgerliga partierna valde att inte delta i ett beslutet och svek därigenom sina väljare och är idag ansvariga för den här utvecklingen enligt min mening.

  De andra partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige valde idag att skicka signalen till regeringen att vi kan ta emot 228 nyanlända utan  problem eller varför inte 10.000 nyanlända nästa år ? Vi har så mycket pengar i staden som vi inte vet vad vi ska göra av med till och vi löser alla problem säger de.

  Michael Rosenberg (SD)

  Kommunalråd

  Mer info
 • Budgetanförande inför stadens budget 2017 av Michael Rosenberg

  Tack för ordet herr ordförande

  Att prata om budgeten som vi nu ska göra under två dagar, ger oss stora möjligheter att göra förändringar på riktigt, om det bara finns en vilja att lyssna på varandra och komma ihåg varför vi alla är i denna sal som förtroendevalda, nämligen att göra det så bra för Helsingborgarna som möjligt, med de skattekronor och förtroende som de har överlämnat till oss.

  Det gäller då, att ha fokus på rätt saker och hålla huvudet på jorden och inte uppe bland stjärnorna.

  Helsingborg möter nu utmaningar som jag vill påstå att vi aldrig har någonsin har fått hantera förut. Detta beror i sin tur på att Sverige har samma situation på grund av en oansvarig regering.

  Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande som under 2015 uppgick till ca 163,000 personer. Detta är historiska siffror, som man inte ens kunde finna under folkvandringstiden.

  Av dessa var hela 70 000 är barn enligt uppgift. I takt med antalet asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga kostnaderna. I takt med att de asylsökande får uppehålls tillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommunerna som, därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.

  Trots att det är staten som ansvarar för att finansera mottagandet under asyltiden, är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning redan nu för Sveriges kommuner.

  Dessa ansvarar redan från start, för skolgång, utredning och boende enligt socialtjänstlagen och som vi tidigare här i salen som svar på min interpellation fick besked på, så är Migrationsverket skyldiga bara Socialförvaltningen i Helsingborg hela 31 miljoner kronor som de då fortfarande inte fått betalt för 2015.

  Men även övriga välfärdstjänster som kommunerna ska erbjuda kostar stora belopp. Det är i dagsläget brist på bostäder, personal, skolokaler och andra verksamhetslokaler.

  Ni vill bygga 30 nya förskolor och skolor för 1,5 miljarder kronor som en del av er lösning på den här situationen.

  Men var ska ni hitta personal till alla dessa lokaler kan man fråga sig? Bristen på personal är i dag redan stor särskilt till socialsekreterare och lärare.

  Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska konsekvenserna av asyl och flyktingmottagandet kommer att bli är stora, men Stora demografiska förändringar förväntas under åren 2016-2019.

  Antalet invånare i Sverige väntas öka under de åren med cirka 590 000 personer varav utlandsfödda svarar för 70 procent

   

  Utifrån den informationen som finns i dagsläget räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 procent i löpande priser.

  En del av förklaringen är att kommunerna tvingas till dyra lösningar, såsom övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, dyra boenden för s.k. ensamkommande barn etc., etc.

  Kommunsektorns verksamhetskostnader åren 2016-2019 Förväntas öka med 250 miljarder kronor trots statliga bidrag så behövs skatteökningar enligt SKL på 1,82 skattekronor.

  Detta är ett resultat av den politik ni övriga partier för, hur tänker ni egentligen? och när ska ni ta ansvar för det ni faktiskt är valda för, nämligen att prioritera Helsingborgarna och verka för Helsingborgarnas bästa.

  När vi pratar om några miljoner till stadens hemlösa så finns det aldrig några pengar och när ni i styret ville spara pengar för inte så länge sedan, så ville ni dra in 5 stycken väldigt uppskattade träffpunkter i staden för att spara 2,6 miljoner kronor.

  Men när regeringen väljer att öka era kostnader för vår kommun så säger ni bara hurra vad bra, skicka bara mera människor till oss, för vi har alla pengar i världen att leka med, detta är sanslöst.

  Ni visar alla en total brist på ledaregenskap och borde skämmas för att kalla er för folkvalda.

  I dagsläget finns drygt ett trettiotal statliga ersättningar till kommunerna, de flesta ersättningarna måste kommunerna ansöka om. Att identifiera och hantera alla dessa är svårt och resurskrävande, vilket gör att många kommuner historisk helt har struntat i att ansöka om dem vilket är beklagligt.

  Vissa ersättningar betalas ut i förskott och automatiskt medan andra medan andra betalas ut i efterhand utifrån en ansökan, medan andra ges i mån av tillgängliga medel eller en bedömning av Migrationsverket.

  Under 2015 betalade Migrationsverket ut 18 miljarder till kommuner och landsting, en ökning med 50 procent jämfört med 2014. Det är alltså väldigt stora belopp vi talar om och ingenting tyder på att det lär minska.

  Enligt Migrationsverkets egna siffror så var de skyldiga till kommuner och landsting hela 6,5 miljarder kronor.

  Kort sagt, dagens system har stora brister och det är också därför vi i Sverigedemokraterna nu kräver att staten ska ta hela betalningsansvaret för den nyanlände från dag ett tills individen är självförsörjande.

  Vi väljer att prioritera mjuka frågor i vårt budgetförslag och väljer därför att tillföra 40 miljoner extra till Vård och omsorgsnämnden samt 20 miljoner extra till Socialnämnden.

  Ni väljer att prioritera kostnader för nyanlända.

  Slutligen så yrkar jag på bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

   

   

  Mer info
 • Replik på Stig Brokvist Min mening, HD 8/6.

  Det är helt rätt att centrum inte blir mer levande med fler bilar. Däremot blir centrum mer levande med fler människor som kommer hit för att tillbringa en dag, eller ett par timmar, i vår vackra stad. Många av dessa människor har i dag svårt att hitta en lämplig parkering att ställa sin bil på. Vi hör ofta att kunder i city har väldigt svårt att finna en bra parkering som inte kostar alldeles för mycket för en hel dag. Detta löser vi nu genom ett stort garage i Landborgen.

  Du skriver att ”Om fler bilar åker till en central parkering blir det färre som vågar cykla”.
  Det håller jag personligen inte med om, men då får du i så fall en lösning genom just detta garage, som inte ligger i centrum men tillräckligt nära, då vi slipper alla bilar som kör runt, runt för att hitta en plats i de allra mest centrala delarna. Gör man från staden klart för de bilburna på ett tydligt sätt att det är där de skall sätta bilen, då blir det automatiskt ett bättre klimat för både cyklister och gående i citys kärna.

  En annan sak du skriver är att om vi skall konkurrera med Väla så är det bättre med en gratisparkering men då blir garaget ingen kassako. Jag ser inte endast intäkterna från garaget som enda kassatillskott, utan inkluderar däri fler besökare till våra butiker, fler matgäster till våra restauranger och mindre avfall från bilar i de innersta stadsdelarna som den kassako jag nämner.

  När du börjar diskutera fler anställda inom vård och fler lärare så är du på en helt annan diskussion. Det ena utesluter inte det andra och SD arbetar ständigt för att förbättra inom de områden du nämner. Dock gör bygget av Landborgsgaraget inte att lärarna tycker att det är lättare att sköta sitt arbete därför att de har alldeles för mycket på sina skrivbord, och som om det inte räcker, större klasser i antågande på grund av andra problem, eller att vårdpersonal inte är trötta på grund av att de är för få, för underbetalda och många gånger kränkta i sin yrkesutövning. Men det är som sagt en annan diskussion däri Landborgsgaraget inte har någon som helst skuld.

  Michael Rosenberg (SD)
  Kommunalråd

  Mer info
 • Genmäle till Roland Nilsson (S) insändare i Min mening 1/6-16

  Roland Nilsson(S) skriver i en insändare den 1 juni 2016 att vi skulle lagt pengarna på en tågtunnel istället för ett parkeringshus som nu kommer bli verklighet tack vare Sverigedemokraternas positiva ställningstagande till det föreslagna parkeringshuset i Landborgen.

  För 400 miljoner får man inte mycket till en tågtunnel i Helsingborg som Roland skriver i sin insändare, men det vet Roland. Jag tolkar att hans avsikt snarare var att försöka framställa Sverigedemokraterna som ett stödparti till borgarna.

  Den minnesgode läsaren kommer ju ihåg att det inte var Sverigedemokraterna som under förra mandatperioden stödde borgarna i frågan om ångfärjestationen, det var Socialdemokraterna.

  Det var inte heller Sverigedemokraterna som stödde borgarna med att boenden skulle vara privata istället för kommunala inom socialpsykiatrin det var Socialdemokraterna.

  Men det var Sverigedemokraterna som stödde Socialdemokraterna i frågan om att avskaffa delade turer inom vården i Helsingborg.

  Med det så vill jag bara lyfta att Sverigedemokraterna ser på sakpolitiken och har inga ideologiska skygglappar för vilka partier vi kan rösta med för Helsingborgarnas bästa.

  Följande skäl är den enkla anledningen till att vi valde att rösta för förslaget gällande Landborgsgaraget.

  1.För Sverigedemokraterna i Helsingborg är ett levande city viktigt. För att handeln i staden ska kunna konkurrera med Väla måste vi förenkla för bilisterna.

  2.Bygget ligger under jord. Detta innebär att vi slipper stora parkeringshus som tar plats för bostäder och handel inne i centrum.

  3.Kostnaden för bygget tas från investeringsbudgeten, pengarna hade alltså inte kunnat läggas på förbättrad välfärd för stadens invånare även om vi hade velat detta.

  4.Bygget är en investering. Så fort garaget är färdigbyggt och avbetalt kommer det vara en kassako för staden med miljonintäkter varje år.

   

  Michael Rosenberg

  Kommunalråd (SD)

   

  Mer info
 • Anförande rörande interpellation om Migrationsverkets skulder till Helsingborgs stad av Michael Rosenberg

  Tack för ordet herr ordförande

  Till att börja med så kan jag konstatera att jag inte har fått svar på alla mina frågor, kanske kan det bero på att ni inte hade sett den eller inte ville se den förrän förra veckan trots att den var inlämnad för en månad sedan.

  Jag vill i alla fall tacka Peter Danielsson för de svar jag har fått på min interpellation.
  Min interpellation kom till efter några funderingar jag hade då vi nyligen hade sparbeting inom vård och omsorgsnämnden när vi skulle stänga några Träffpunkter i staden.
  Då var det väldigt viktigt för er i den blågröna alliansen att hålla i en ekonomi i balans.

  Jag började då fundera på vad den inkompetenta nuvarande regeringen, som nu tack och lov innehåller en mindre, egentligen har kostat oss i kommunen med sin oansvariga politik
  Svaren jag har fått på mina frågor visar ju tyvärr det totalt motsatta i kompetensen att sköta stadens ekonomi, vi lägger ut med minst 30 miljoner kr jag blir orolig hur staden ska kunna sköta sina primära skyldigheter emot stadens medborgare när ni kan tillåta den här obalansen.
  Ni säger också att bara Socialförvaltningen för 2015 har återsökt drygt 71 miljoner kronor från Migrationsverket.

  Detta är enorma pengar som staden ligger ute med, vad kommer du och den blågröna alliansen att göra för att förhindra detta oansvariga handlande framgent Peter Danielsson ?
  Situationen i Skåne för våra kommuner är att de ligger ute med drygt 1 miljard för kostnader som Migrationsverket ska stå för. Detta är inte acceptabelt.
  Det är trams att tillåta återbetalningstider på ett år eller mer för Migrationsverket eller skulle staden kanske tillåta mig att vänta med att jag skulle betala min barnomsorgsavgift efter ett år kanske?

  Michaela Fletcher som är Kommunstyrelsens ordförande i Österåker är kanske bekant för dig Peter Danielsson? Hon är nämligen moderat. Hon kommer inte att acceptera att ensamkommande som de facto är vuxna ska på bo boenden som är för barn och dessutom betala för dem, hon kommer inte att ta något ekonomisk ansvar för dem eftersom inte Migrationsverket har ålderstestat dem.

  Jag tycker hon tänker förståndigt, hur tänker du Peter Danielsson?
  Skolministern Gustav Fridolin uppmanade nyligen i ett föredrag hos SKL enligt min mening att landets politiker skulle laga efter läge och strunta i många förordningar och lagar för att lösa problemen i våra skolor med den platsbrist som råder där, han menade på att lagarna kunde regeringen skapa i efterhand.

  De här tvingande lagarna om t.ex. s.k. ensamkommande och den nya bosättningslagen anser jag vara ett övergrepp på den kommunala självbestämmande rätten och jag har den uppfattningen om att en kommun som skulle vägra att följa skulle frias i ett juridiskt sammanhang om det skulle prövas.
  Är du beredd att göra detta Peter Danielsson  i samma anda för att få ett stopp på de här ekonomiska äventyren?
  Hur mycket ränta förlorar inte Helsingborgs stad på alla de pengarna som vi ligger ute med, ska man dra det till sin spets innebär en räntekostnad på 600 000 kr en årsarbetare inom äldreomsorgen

  Kan du svara på det Peter Danielsson och varför du väljer att inte prioritera en extra hand eller två till äldreomsorgen?

  Mer info
 • Svar på interpellation från Michael Rosenberg (SD) till Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande

  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD), ställer i en interpellation ett antal frågor
  angående ekonomiska konsekvenser för Helsingborgs stad i samband med mottagande av
  människor som flyr från krig, terror och samhällen i sönderfall. Vi noterar att frågorna
  bara omfattar utgifter och inte frågar efter vilka ekonomiska fördelar migration kan
  innebära för Helsingborg som stad om människor integreras och kommer in på
  arbetsmarknaden.

   
  Interpellanten ställer följande frågor:
  Hur mycket kostnader har Helsingborgs stad haft i samband med mottagandet av
  personer som Migrationsverket ansvarar för under 2015?

   

  Hur mycket av de kostnaderna som vi har haft i samband med föregående fråga är
  återsökningsbara från Migrationsverket?

   

  Hur mycket av de återsökningsbara pengarna har vi fått tillbaka från
  Migrationsverket?

   

  Hur mycket pengar är Migrationsverket skyldiga Helsingborgs stad idag?

   

  Med anledning av att interpellanten ställer frågor kring mottagandet av människor som
  Migrationsverket ansvarar för utgår vi ifrån att det är asylsökande man syftar på, det vill
  säga personer som inte har fått uppehållstånd.

   
  Till en början går det att konstatera att det inte går att ta fram en stadsövergripande
  sammanställning över stadens kostnader respektive återsökta medel för asylsökande.
  Det beror på två anledningar: dels på grund av att stadens förvaltningar och bolag i
  flera fall inte gör skillnad på om en invånare är asylsökande eller inte, därmed kan
  inte all statistik redovisas separat för asylsökande. Dels arbetar stadens förvaltningar
  och bolag tillsammans för att möta de asylsökande.Det kan leda till att medel som
  fördelats till en förvaltning från Migrationsverket i sin tur fördelas vidare till andra
  förvaltningar vilket gör att samma medel räknas mer än en gång. Därför redovisar vi
  förvaltningarnas kostnader för asylsökande separat nedan:

   

  Skolan får ersättning för nyanlända barn på samma sätt som för alla andra barn. Kostnaden
  redovisas inte beroende på om barnen är nyanlända eller inte. Beroende på elevens ålder
  och vistelsetid i förskolan samt årskurs i grundskolan och program i gymnasieskolan ser
  ersättningen olika ut. För asylsökande barn och elever kan skol- och fritidsförvaltningen
  söka bidrag hos Migrationsverket. För de elever i förskoleklass till och med årskurs 9, som
  har varit i landet i mindre än 24 månader, utbetalas en introduktionsersättning. Om
  eleverna deltar i modersmålsundervisning kan ersättning för detta utgå. För år 2015
  återsökte skol- och fritidsförvaltningen cirka 6 000 000 kronor från Migrationsverket
  avseende asylsökande barn. Inga av dessa resurser är ännu utbetalda på grund av lång
  handläggningstid hos Migrationsverket.

   

  Socialförvaltningen har under 2015 haft kostnader på 61 813 046 kronor för framförallt
  vård och boende för ensamkommande barn och unga. Under samma period återsöktes
  71173 046 kronor och 43 413 057 betalades ut. Med anledning av Migrationsverkets långa
  handläggningstider finns det inte en fullständig korrelation mellan återsökta och beviljade
  medel under 2015.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar inte med asylsökande utan endast med personer som
  har fått uppehållstillstånd. Undantaget från denna regel är förvaltningens tillfälliga
  evakueringsboende där 90 personer, både ensamkommande barn och unga samt
  barnfamiljer, fick tillfälliga sovplatser till en kostnad av 2 822 376 kronor. I denna kostnad
  ingår boende, personal, mat och övriga kostnader. Hela beloppet kommer att återsökas.
  Överförmyndarförvaltningen har haft personalkostnader och arvodeskostnader till gode
  män för vuxna på 3 777 198 kronor. Vidare har arvodeskostnaden till gode män för
  ensamkommande barn inklusive tolkkostnader uppgått till 3 152 208 kronor. Förvaltningen
  har hittills beviljats återbetalning från Migrationsverket på 284 689 kronor för 2015 och
  410 156 kronor för 2016. Utöver det återsöker Överförmyndarenheten 2 582 929 kronor
  från Migrationsverket.

   

  Fastighetsförvaltningen har endast stöttat stadens övriga förvaltningar vid förhyrningar till
  ett värde av 20 000 kronor. Även vård- och omsorgsförvaltningens har haft små kostnader
  för mottagande av asylsökande under 2015, då endast enstaka utbetalningar gjorts för
  insatser i hemvården.

   

  Alla de kostnader som Migrationsverket ansvarar för och som uppstår i samband med
  mottagandet av asylsökande får staden tillbaka, dock med viss eftersläpning med anledning
  av Migrationsverkets långa handläggningstider.
  Blågröna Helsingborg

   
  Helsingborg den 15 april 2016

  Peter Danielsson (M)
  Kommunstyrelsens ordförande

  Mer info
 • Fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman

   

  Under 2011 så lyfte jag frågan här i fullmäktige hur de s.k ensamkommande barnen behandlades både på vägen hit och väl framme i Sverige.

  Fram tills då hade över 300 s.k ensamkommande barn försvunnit väl framme i Sverige.

  Jag varnade också då för att de dryga 3.000 s.k ensamkommande barn som då kom årligen mestadels ofrivilligt till Sverige, skulle öka enormt med den förda signalpolitiken.

  Idag så har vi en situation med över 35.000 s.k ensamkommande barn som kom under förra året på grund av den förda signalpolitiken.

  Mikamottagningen i Malmö har rapporterat om 14 fall av människohandel under förra året där det har förekommit sexhandel med barn.

  Det förekommer idag att minderåriga som är gifta, får bo tillsammans med sina vuxna makar på boenden.

  Det förekommer att s.k ensamkommande barn bor med tvivelaktiga släktingar och att mindreåriga gifts bort mot betalning.

  Med anledning av ovan så undrar jag

   

  -Vad gör Socialförvaltningen för att säkerställa att det som sker på olika håll i Sverige enligt ovan inte sker i Helsingborg?

   

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

  Mer info