Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 17

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Motion angående demokratitorg i valet 2010

  Helsingborg, den 27 oktober 2009

  Motion angående demokratitorg i valet 2010

  Ett demokratiskt samhälle måste vara tillgängligt för alla och ge alla lika möjlighet att göra sin röst hörd. Det är också viktigt att de politiska partierna når ut och kan delge våra medborgare olika åsikter och därmed skapa större möjligheter för våra medborgare att aktivt kunna ta ställning i de olika valen.

  I syfte att öka intresset i valet 2010 och ge våra medborgare ökade möjligheter att ta del av partiernas olika ståndpunkter och åsikter kan ett demokratitorg anordnas, där kommunen placerar ut valstugor till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommuner som t ex Karlskorna har under flera valrörelser utnyttjat denna möjlighet och det har bemötts mycket positivt från medborgarnas sida.

  Kommunen kan köpa in friggebodar, som används som valstugor. Partierna använder valstugorna dagtid och tömmer dem sedan på kvällen, vilket minskar risken för skadegörelse. Partierna ambulerar runt bland valstugorna så att inget parti har samma valstuga varje dag, vilket också minskar risken för skadegörelse.

  På demokratitorget, som med fördel kan anordnas på Sundstorget, kan medborgarna sedan gå runt bland de olika partiernas valstugor och ställa frågor och inhämta valinformation.

  Efter valet kan kommunen sälja valstugorna och därmed begränsa kostnaderna.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

  att på lämplig plats i centrum anordna demokratitorg inför valet 2010,

  att köpa in en valstuga till varje i kommunfullmäktige representerat parti,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hur demokratitorget skall fungera.

  För Sverigedemokraterna

  ______________                ______________

  Björn Söder                         Kaarina Andersson

  Mer info
 • I Helsingborg finns idag

  I Helsingborg finns idag ca 1000 personer varav 750 vuxna som står inskrivna för introduktion inom det kommunala flyktingmottagandet. En person som står i kön kan så fort han hittar en lägenhet hämta hit sin familj så antalet kan öka drastiskt.

  Ebo-lagstiftningen innebär att där man vistats/bott under asyltiden, avgör vilken kommun som ska vara mottagarekommun. Helsingborgs stad har ett avtal om att ta emot ett antal ospecificerat antal som vistats i staden som asylsökande. När individen således har fått uppehållstillstånd har det skrivits en remiss till Kärnfastigheter där gruppen har en oproportionerligt stor andel av dom som söker av det bostadsociala programmet.

  Kärnfastigheter har tilldelat flyktingmottagningen ca 70 lägenheter men det är lång ifrån tillräckligt. Med anledning av detta tvingades flyktingmottagningen stoppa remissskrivningen överhuvudtaget under september månad. Bostadsfrågan har också kommit att bli huvudfråga i introduktionen trots att det skulle vara en förutsättning för introduktion.

  Utöver detta finns ca 300 asylsökande personer i Helsingborg. Statistiken säger att ca 13-33 procent blir godkända på svenska för invandrare men där finns människor som har gått kvar mellan 6-12 år. Ca 65 procent är inte självförsörjande efter dom två åren på introduktionen utan hamnar i det kommunala sociala fösörjningstödet. För Helsingborgs del kommer det märkas mer i början på nästa år då dom som kom på den tillfälliga flyktingamnestin för två år sedan börjar slussas ut. Man säger att vi skuldbelägger invandrarna med fakta som ovan, det gör vi inte men vi SKULDBELÄGGER VÅR RIKSDAG FÖR DERAS INHUMANA POLITIK.

  Vid tangenterna
  Micke Rosenberg

  Mer info