Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 17

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Anförande i ärendet om folkomröstning av Kommunalrådet Michael Rosenberg i kommunfullmäktige den 10-12-13

  Fru ordförande

  12.500 Helsingborgare har skrivit under om att de vill ha en folkomröstning om ångfärjans framtid.

  Jag är själv en av dom och blir både som medborgare och politiker väldigt besviken på Socialdemokraterna och treklöverns totala förakt i frågan. Om en fråga engagerar så många människor till att skriva på så ska också frågan avgöras genom en folkomröstning.

  Enligt min mening så är det också lagstiftarnas mening också och ett starkt skäl till den senaste lagändring som genomfördes på området då lagstiftarna såg det som nödvändigt att ändra i lagen så att fullmäktige inte längre kunde välja om att en sådan här fråga folkomröstning skulle få prövas i fullmäktige då fullmäktige oftast valde att inte pröva frågan till dagens tvingade beslut om att vi måste pröva frågan.

  Man har alltså enligt min mening kunnat konstatera en brist på demokratiskt inflytande tidigare som man nu har velat ändra på men tydligen så var inte lagändringen tillräcklig.

  Denna brist är alldeles tydlig även idag, demokrati är inte bara vart fjärde år, demokrati är varje dag. Vi är alla folkvalda, tillsatta av de som har valt oss, det minsta man då kan begära är väl i alla fall att vi då lyssnar på dom.

  Om ni idag väljer att avslå denna begäran om en folkomröstning så är också ett slag mot demokratin i dess större mening genom att det skapar ännu mera politikerförakt.

  Var och en av er som väljer att rösta emot detta förslag är också personligen ansvarig för detta beslut och det är jag övertygad om att det kommer visa sig till nästa val.

  Använd ert sunda förnuft och gör som oss övriga demokratipartier och rösta för en folkomröstning.

  Låt oss tillsammans göra ett omtag i hela frågan, vi började bra med möten med allmänheten där alla fick komma till tals för några år sedan och en massa förslag om ångfärjans framtid fördes fram. Då kändes det väldigt positivt och alla fick vara med men vad hände sedan? Slängde ni allt detta i papperskorgen kan man fråga sig? Låt oss gå tillbaka till att fråga medborgarna vad de vill.

  Jag yrkar på bifall till förslaget om folkomröstning.

  Mer info
 • Demokratiprojekt

   

  Demokratiprojekt                                                         2010-09-16               

  Sedan en tid tillbaka har vi i Sverigedemokraterna varit inbjudna till demokratidebatter på olika platser i staden. I början av juni besökte vi under tre dagar, Gustav Adolfsskolan, där vi tillsammans med andra partier presenterade vår politik. Åhörarna som mestadels var invandrare kom från Komvux Kärnan, NK-data AB, och Lernia AB. Syftet var att ge deltagarna insyn hur vi arbetar i valtider här i Sverige och att avdramatisera begreppet politik och öka egenintresset för ett ökat valdeltagande. Vi märkte ett intresse för våra åsikter och flera kom fram för att prata med oss. Det kanske berodde på att vi är ganska raka i våra politiska frågor. Vi framhävde våra tre viktiga prioriterade områden. En av dessa är, den vi anser okontrollerade invandringen som gör att arbetslösheten skjuter i höjden. Vi berättade också om diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden när det gäller svensk arbetskraft. Det vi främst syftade på var de s.k. instegsjobben som finansieras med 75 % av lönen vid anställning av nyanlända invandrare. Det finns också praktikjobb som företrädesvis går till nyanlända invandrare. Detta motsätter vi oss bestämt och menar att jobben i första hand ska gå till inhemsk arbetskraft. Den andra frågan gällde våra äldre, som ofta får stryka på foten i dessa dagar och vi menar att man som gammal ska få den hjälp man behöver och kunna leva hela livet med värdighet och trygghet. Den tredje frågan handlade om brottsligheten, som också ökar i landet. Man ska kunna vistas ute på gator och torg utan att känna sig rädd och osäker. Vi vill också skärpa straffen och det ska inte finnas några mängdrabatter på brott. När mötet var slut, kom en del av åhörarna fram till oss och tyckte vi hade rätt i mycket av det vi sade. En invandrarkvinna var mycket besviken då hon var välutbildad och hade fått uppfattningen om att det fanns gott om arbete i Sverige. Vi förklarade för henne att många akademiker i landet är arbetslösa och vi måste tänka på dessa i första hand.

   

  Kaarina Andersson

  Dick Johansson

  Mer info
 • Motion angående demokratitorg i valet 2010

  Helsingborg, den 27 oktober 2009

  Motion angående demokratitorg i valet 2010

  Ett demokratiskt samhälle måste vara tillgängligt för alla och ge alla lika möjlighet att göra sin röst hörd. Det är också viktigt att de politiska partierna når ut och kan delge våra medborgare olika åsikter och därmed skapa större möjligheter för våra medborgare att aktivt kunna ta ställning i de olika valen.

  I syfte att öka intresset i valet 2010 och ge våra medborgare ökade möjligheter att ta del av partiernas olika ståndpunkter och åsikter kan ett demokratitorg anordnas, där kommunen placerar ut valstugor till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommuner som t ex Karlskorna har under flera valrörelser utnyttjat denna möjlighet och det har bemötts mycket positivt från medborgarnas sida.

  Kommunen kan köpa in friggebodar, som används som valstugor. Partierna använder valstugorna dagtid och tömmer dem sedan på kvällen, vilket minskar risken för skadegörelse. Partierna ambulerar runt bland valstugorna så att inget parti har samma valstuga varje dag, vilket också minskar risken för skadegörelse.

  På demokratitorget, som med fördel kan anordnas på Sundstorget, kan medborgarna sedan gå runt bland de olika partiernas valstugor och ställa frågor och inhämta valinformation.

  Efter valet kan kommunen sälja valstugorna och därmed begränsa kostnaderna.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

  att på lämplig plats i centrum anordna demokratitorg inför valet 2010,

  att köpa in en valstuga till varje i kommunfullmäktige representerat parti,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hur demokratitorget skall fungera.

  För Sverigedemokraterna

  ______________                ______________

  Björn Söder                         Kaarina Andersson

  Mer info
 • I Helsingborg finns idag

  I Helsingborg finns idag ca 1000 personer varav 750 vuxna som står inskrivna för introduktion inom det kommunala flyktingmottagandet. En person som står i kön kan så fort han hittar en lägenhet hämta hit sin familj så antalet kan öka drastiskt.

  Ebo-lagstiftningen innebär att där man vistats/bott under asyltiden, avgör vilken kommun som ska vara mottagarekommun. Helsingborgs stad har ett avtal om att ta emot ett antal ospecificerat antal som vistats i staden som asylsökande. När individen således har fått uppehållstillstånd har det skrivits en remiss till Kärnfastigheter där gruppen har en oproportionerligt stor andel av dom som söker av det bostadsociala programmet.

  Kärnfastigheter har tilldelat flyktingmottagningen ca 70 lägenheter men det är lång ifrån tillräckligt. Med anledning av detta tvingades flyktingmottagningen stoppa remissskrivningen överhuvudtaget under september månad. Bostadsfrågan har också kommit att bli huvudfråga i introduktionen trots att det skulle vara en förutsättning för introduktion.

  Utöver detta finns ca 300 asylsökande personer i Helsingborg. Statistiken säger att ca 13-33 procent blir godkända på svenska för invandrare men där finns människor som har gått kvar mellan 6-12 år. Ca 65 procent är inte självförsörjande efter dom två åren på introduktionen utan hamnar i det kommunala sociala fösörjningstödet. För Helsingborgs del kommer det märkas mer i början på nästa år då dom som kom på den tillfälliga flyktingamnestin för två år sedan börjar slussas ut. Man säger att vi skuldbelägger invandrarna med fakta som ovan, det gör vi inte men vi SKULDBELÄGGER VÅR RIKSDAG FÖR DERAS INHUMANA POLITIK.

  Vid tangenterna
  Micke Rosenberg

  Mer info