Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • God jul och gott nytt år!

  Från oss, till er. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! 🎄❄️

  Mer info
 • Överklagan till Förvaltningsrätten

  Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten gällande det beslutet att bygga en moské i Helsingborg. Överklagan i sin helhet finns att läsa nedan:

   

  Besvär över kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2020 gällande marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020 

   

  Klagande: Michael Rosenberg

  Saken: Ogillande av en markanvisning

   

  Yrkande
  Härmed yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver beslutet tagit i kommunfullmäktige i ärendet gällande markanvisningen.

   

  Omständigheter och grunder för överklagandet
  Omständigheter i sak

  Vid kommunfullmäktige i Helsingborgs stads, nedan benämnt fullmäktige, sammanträde den 17 november 2020 har fullmäktige beslutat att bevilja en marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020

  Föreningen Ahelasunnah i Helsingborg avser att på den här tomten uppföra en moské. Föreningen anger att de har ca 1400 medlemmar och att de tillsammans ska finansiera byggnationen, som enligt inlämnad uppgift till förvaltningen kommer att kosta 44 mkr. De berörda tjänstemännen i ärendet har också bekräftat att det finns en utländsk finansiär, men ingen kan berätta vem eller vilka som ligger bakom finansieringen.

  Det är således oklart till vem staden egentligen säljer marken. Det finns heller inte någon analys som utesluter eventuella kopplingar till terroristverksamhet eller annan kriminell verksamhet, vilket får anses vara anmärkningsvärt. Staden hade förmodligen agerat helt annorlunda om köparen var exempelvis mc-föreningen Bandidos.

  Kommunen har enligt avtalet rätt att återta markanvisningen om byggherren inte uppenbart avser eller förmår genomföra projektet i enlighet med markanvisningsbeslutet eller då villkoren i avtalet inte har uppfyllts inom angiven tid.

  Det föreligger enligt mig starka skäl att anta att föreningen inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra den ovan nämnda byggnationen. Kommunfullmäktige har inte presenterats någon gedigen konsekvensanalys av beslutet, eller fått besked om vem som ska betala byggnationen. Detta står i strid med den gängse hanteringen av markanvisningsbeslut.

  Utöver ovanstående finns skäl att anta att beslutet står i strid med diskrimineringslagen och de av riksdagen år 2006 satta målen för jämställdhetspolitiken, som utgår från män och kvinnors lika makt och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv utan att bli föremål för könssegregering. I den planerade moskén har inte en man och kvinna rätt att delta i en bön på lika villkor. Kvinnan måste skyla sig och får inte ha mens om hon ska få delta. Hon får inte heller använda samma ingång som en man och inte heller sitta i samma rum. Diskrimineringsombudsmannen har i andra sammanhang uttalat att könsseparation inte är acceptabelt, se t.ex. utlåtandet angående separata badtider för män och kvinnor från 2016.

  I enlighet med vad som anförts ovan anser jag det finns skäl att upphäva det beslut som togs i kommunfullmäktige gällande markanvisningen, i första hand som ett kommunalbesvär och i andra hand som ett förvaltningsbesvär.

   

  Helsingborg den 30 november 2020

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Sverigedemokraterna fällde internbudgeten för Kulturnämnden

  Sverigedemokraterna i kulturnämnden valde på kulturnämndens möte den 19 November att stödja socialdemokraternas förslag till budget 2021 som med vårt stöd blir verklighet. 

  Kulturförvaltningen i Helsingborg driver idag Dunkers kulturhus, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborgs Bibliotek och en lång rad andra verksamheter. Av dessa verksamheter måste biblioteken anses vara en av dom viktigaste.

  Helsingborgs Kommun har 11 bibliotek varav 9 av dessa är områdesbibliotek som ligger utspridda över hela Helsingborgs kommun. Dessa områdesbibliotek är tyvärr en underutnyttjad resurs.

  Vi menar att Alliansen och deras tidigare samarbetspartner Miljöpartiet under flera års tid nedprioriterat och underfinansierat Helsingborgs områdesbibliotek och lagt dessa frigjorda resurser på andra verksamheter inom Helsingborgs kulturverksamhet, vilken inte kan anses vara en del av kärnverksamheten.

  Den nya budgeten innehåller en del nedskärningar på områden som får anses ligga utanför kulturförvaltningens kärnverksamhet. Dessa frigjorda resurser kommer istället läggas på en utredning med det tydligt uttalade målet att ta fram förslag på hur vi kan stärka kommunens områdesbibliotek med bättre öppettider och bredare utbud av böcker och annan media. Helsingborgs kommun är större än Helsingborgs stad.

  Kommuninvånare som bor utanför stadens centrum förtjänar bättre. 

  Den nya budgeten är ett litet steg i rätt riktning.

   

  Sebastian Nilsson, gruppledare i kulturnämnden (SD)

  Mer info
 • Vila i frid, Lennart

  Idag, den 1 december 2020, begravdes vår kommunfullmäktigeledamot och vän, Lennart Svensson.

  Lennart var utbildad kemiingenjör, han gjorde utlandstjänst i Libanon 1988-89 och arbetade under många år på Tre Torn i Helsingborg. Sin sista tid innan pensionen arbetade han på Kronofogden.

  Efter pensionen var hans stora intresse fotografering, men också politiken.

  Lennart var en frisk fläkt, humoristisk och alltid positiv. Han klagade aldrig över sina bekymmer, ställde alltid upp och spred alltid energi till sina medmänniskor.

  Lennart gick bort natten till den 7 november och blev 66 år gammal. Han kommer vara väldigt saknad hos oss i SD Helsingborg.

  Mer info
 • Bara Sverigedemokraterna sade nej till moskébygge i Helsingborg

  På gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige var Sverigedemokraterna det enda parti som röstade nej till ett marköverlåtelseavtal för ett kommande moskébygge i Helsingborg. Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, yrkade dels på avslag, men också på att det ska hållas en folkomröstning i frågan. Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade för en folkomröstning och nej till marköverlåtelseavtalet.

  Mer info
 • Helsingborgs dagblad: SD vill stoppa moské

  SD vill stoppa moské: ”Medger inte samkönade vigslar”

  SD kommer att säga nej till att sälja mark till den muslimska församlingen som vill bygga en moské utanför Helsingborg.
  – Man har jämställdhetsdebatter på alla andra plan, men aldrig här. När får vi till exempel se ett samkönat äktenskap i en moské, säger Michael Rosenberg.

  Det är som HD berättade förra veckan den muslimska församlingen Ahel Al-Sunnah som planerar att köpa mark och bygga en ny moské intill Hornbach på Väla Södra. Köpet ska avhandlas i kommunstyrelsen på onsdag och senare i kommunfullmäktige.

  I ett Facebook-inlägg som publicerades i torsdags eftermiddag säger Sverigedemokraterna i Helsingborg att de kommer rösta nej till markförsäljningen. Anledningen är att man anser att en moské är att kasta Sveriges arbete för jämställdhet över bord, eftersom moskén inte medger samkönade vigslar.
  – Vårt problem är att om man bygger en fullskalig moské har man också tagit ställning för att ha ett parallellt samhälle där man anser att man ska ha vissa företräden och kunna könssegregera, säger SD:s kommunalråd Michael Rosenberg.
  Han vänder sig bland annat mot att kvinnor inte får be i samma sal som män och att de förväntas bära vissa kläder.
  – Det spelar ingen roll vilken religion det handlar om. Jag bryr mig inte om det är en moské, ett hinduiskt tempel, synagoga eller kyrka. Poängen är att i ett sekulariserat samhälle är religion något du utövar för dig själv, det ska inte påverka samhället.
  Tidigare i år fick den slutna sekten Plymouthbröderna bygglov för en ny samlingslokal utanför Påarp. Medlemmarna i den mycket konservativa kristna sammanslutningen tillåts inte äta tillsammans med andra. De får inte gifta sig med personer utanför församlingen och det finns krav på hur kvinnor ska klä sig. Plymouthbröderna lever i möjligaste mån sina liv vid sidan av samhället och bedriver bland annat egna företag och en friskola i Hylte kommun.
  SD protesterade inte när bygglovet för församlingens nya kyrka antogs i stadsbyggnadsnämnden, där partiet har två ledamöter.
  Varför?
  – De är ganska obekanta för mig, men om man ska dra en parallell till andra sekter så har jag inte så mycket positivt att säga om det, att religion ska gå före samhället, säger Michael Rosenberg.
  Hade de varit ok med en moské om kvinnorna fick använda samma bönesal som männen och om den tillät samkönade äktenskap?
  – Ja, då finns det ingen konflikt.
  I en intervju förra veckan sa moderaternas Christian Orsing att moskén är planenlig och att bygglovet kommer att kunna tas av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.
  Mer info
 • Nej till moské i Helsingborg!

  På onsdagens möte med kommunstyrelsen kommer Sverigedemokraterna som enda parti rösta nej till ett marköverlåtelseavtal till Helsingborgs Moské Ahelalsunnah.

  Marköverlåtelseavtalet innebär att föreningen tillåts uppföra en moské på platsen. Beslutet i kommunstyrelsen kommer senare att debatteras och fastställas i kommunfullmäktige.

  SD:s kommunalråd i Helsingborg, Michael Rosenberg, säger i en kommentar att så länge man vill bedriva könssegregerad verksamhet i moskéer såsom att män och kvinnor inte får deltaga på lika villkor under bön eller att samkönade kan vigas i en moské så är tydligt att man inte ställer upp på det sekulariserade samhälle som Sverige är.

  Att då godkänna att moskéer byggs är att kasta alla jämställdhetsplaner och kamp för könens lika värde i papperskorgen och därmed acceptera att Sverige så ska vi tillåta parallella samhällen.

  Aldrig ska vi godkänna ett sådant samhälle.

  Sverigedemokraterna säger NEJ till en moské i Helsingborg!

  Mer info
 • SD ökar mest – Näst största parti i Helsingborgs kommun!

  Den 22 till 30 januari fick opinionsinstitutet Sentio uppgiften att ställa frågan: ”Hur skulle du rösta om det var val till kommunfullmäktige idag?” via telefon till 1200 personer i Helsingborgs kommun.

   

  Såhär blev slutresultatet av undersökningen:

  Parti Val 18 feb-20 Differens
  M 27,0 19,2 -7,8
  L 5,1 5,2 0,1
  C 4,4 5,0 0,6
  KD 4,0 3,2 -0,8
  S 28,4 30,2 1,8
  V 4,6 6,3 1,7
  MP 5,1 5,5 0,4
  SD 20,2 23,4 3,2
  Övriga 1,2 2,0 0,8

   

  Mandatfördelningen hade blivit såhär om det var val idag:

  Mandat 2018 Mandat 2020
  M 18 13 -5
  L 3 3
  C 3 3
  KD 3 2 -1
  S 19 20 +1
  V 3 4 +1
  MP 3 4 +1
  SD 13 16 +3
  Övriga
  Totalt 65

   

  Mer info
 • Öresundskraft

  På kommunfullmäktige i september röstade Sverigedemokraterna för att möjliggöra folkinitiativets förslag till en folkomröstning om huruvida Öresundskraft skulle säljas eller inte. Vi är stora förespråkare av direktdemokrati vilket gjorde att beslutet att anordna en folkomröstning för oss var självklart, inte minst efter det stora engagemanget från väldigt många helsingborgare. Vi var dock noggranna med att påpeka att folkomröstningen enligt kommunallagen är rådgivande och att vi kräver ett högt valdeltagande för att följa den, vilket vi tror i sin tur ledde till att många gick och röstade.

  Gårdagens resultat var för oss mer än övertygande, vilket visar på att demokratin lever och att invånarna har chansen att påverka politiken även mellan valen. Över hälften av alla röstberättigade helsingborgare gick till valurnorna och valresultatet visade att 96,4 % av de som röstade tyckte att förslaget var en dålig idé.

  Idag har det framkommit att det inte längre finns en politisk majoritet att sälja Öresundskraft.

  Detta innebär att Öresundskraft kommer fortsätta drivas av Helsingborgs stad.

  Mer info
 • Föreläsning med Henrik Vinge och Jacob Hagnell

  Lördagen den 19 oktober höll Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen, och tillträdande gruppledare, Henrik Vinge en föreläsningar med temat integration, för distriktets medlemmar på Radisson Blu i Helsingborg. Det var SD Skåne som anordnade föreläsningen tillsammans med SD Helsingborg och moderator var Jacob Hagnell ifrån Sverigedemokraternas Kommunikationsavdelning.

  Över 100 personer hade tagit sig till Helsingborg varav salen blev fullsatt.

  Johan Wifralius, distriktsordförande för SD Skåne, och Pontus Andersson, ordförande för SD Helsingborg, hälsade alla närvarande och gästerna välkomna.

  Jacob Hagnell ställde aktuella frågor till Henrik Vinge under hela föreläsningen och den inleddes med att Henrik Vinge förklarade missförståndet med att Sverigedemokraterna skulle vilja ta bort skyddsombuden. Någon som den socialdemokratiska socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anklagat Sverigedemokraterna för. Det visades även ett klipp av Magnus Persson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet för Sverigedemokraterna, som sågade Shekarabis utspel.

  Stora delar av föreläsningen behandlade dock ämnet invandring och integration. Henrik Vinge förklarade att det var exakt tio år sedan Jimmie Åkesson publicerade sin mycket uppmärksammade artikel i Aftonbladet och hur debatten har förändrats sedan dess. Tiden och samhällets utveckling visade att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden. Henrik Vinge förklarade även att Sverige fortfarande har en massinvandring trots att regeringen vill påskina att Sverige har en sträng integrationspolitik, vilket inte är fallet. Efter detta blev det tid för frågor från publiken och fika.

  Efter fikat föreläste Henrik Vinge om partiets skuggbudget och tog upp några aktuella frågor. Även frågan om kvinnors trygghet togs upp. Föreläsningen avslutades med fler frågor från publiken.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna.

  Text och bilder från SD Skånes hemsida.

  Mer info