Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Sverigedemokraternas lista till Helsingborgs pastorat

  Redan nu har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att förtidsrösta i Kyrkovalet. Sverigedemokraterna ställer upp i Helsingborgs pastorat, Lunds Stift och till Kyrkomötet. Tycker du att Svenska kyrkan utvecklas åt helt fel håll så gör du rätt i att rösta på Sverigedemokraterna även i detta val.

  Såhär ser vår lista till Helsingborgs pastorat ut:

  1. Linda Lindberg, 47, Florist, Västergård

  2. Petri Kaldjärv, 49, Säljare, Ättekulla

  3. Heidi Karlsson, 51, Demensundersköterska, Tågaborg

  4. Dag Sundius, 64, Chaufför, Fredriksdal

  5. Flemming Hansen, 50, Fastighetsskötare, Söder

  6. Viola Nilsson, 65, Företagare, Maria Park

  7. Ann-Charlotte Eriksson, 56, Civilekonom, Pålsjö

  8. Nils Klintvik Olofsson, 23, Begravningsentreprenör, Norr

  9. Connie Karlsson, 58, Undersköterska, Elineberg

  10. Viveca Hassani-Baluchi, 65, Pensionär, Centrum

  11. Maja Asterhag, 19, Studerande, Norr

  12. Lars Isaksson, 59, Fastighetstekniker, Slottshöjden

  13. Vicky Jarmo, 58, Restaurangbiträde, Ättekulla

  14. Oskar Sollevi, 41, Lärare, Västra Berga

  15. Mattias Arlefalk, 36, Säljare, Dalhem

  16. Emil Vasilcin, 27, Offentligt anställd, Eneborg

  17. Per Stenberg, 60, Driftstekniker, Slottshöjden

  18. Eivor Söderberg, 76, Pensionär, Ragnvalla

  19. Sven Erik Larheim, 86, Pensionär, Raus

  20. Gunvor Enström, 81, Pensionär, Tågaborg

  21. Birgitta Gottschalk, 77, Pensionär, Ringstorp

  Mer info
 • Grillträff på Gröningen

  Ett 40-tal medlemmar dök upp för dagens grillning på Gröningen! 😃🇸🇪

  Mer info
 • Glad midsommar!

  Glad midsommar önskar vi från Sverigedemokraterna i Helsingborg!

  Mer info
 • SD Helsingborg påverkar!

  På budgetfullmäktige den 8-9 juni lyckades Sverigedemokraterna utnyttja vågmästarrollen på flera sätt. Här är några av förslagen som vi avgjorde till dess fördel:

  –       Ja till att se över parkeringssituationen på GA-torg med målet att ta bort P-platserna.

  –       Nej till att ta bort P-platserna på Stortorget.

  –       Nej till att medlemskap i Hyresgästföreningen ska vara en del av försörjningsstödet.

  –       Nej till att staden ska öka invandringen genom att ta emot en fristadskonstnär.

  –       Nej till att könsneutrala toaletter ska bli norm i stadens verksamheter.

  –       Nej till att bygga könsneutrala omklädningsrum vid nybyggnation eller renovering.

  Mer info
 • Styrelsen 2021-22

  Den 7 februari valdes SD Helsingborgs nya styrelse, tack till alla som deltog på årsmötet!

  Styrelsen 2021-22 ser ut enligt följande:

  Ordförande: Pontus Andersson
  Vice ordförande: Petri Kaldjärv
  2:e vice ordförande: Michael Rosenberg
  Ledamöter: Alexander Aardgaard, Ulrika Persson, Patrik Lind Osburg (saknas på bild)
  Suppleant: Olle Nilsson

  Mer info
 • God jul och gott nytt år!

  Från oss, till er. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! 🎄❄️

  Mer info
 • Överklagan till Förvaltningsrätten

  Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten gällande det beslutet att bygga en moské i Helsingborg. Överklagan i sin helhet finns att läsa nedan:

   

  Besvär över kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2020 gällande marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020 

   

  Klagande: Michael Rosenberg

  Saken: Ogillande av en markanvisning

   

  Yrkande
  Härmed yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver beslutet tagit i kommunfullmäktige i ärendet gällande markanvisningen.

   

  Omständigheter och grunder för överklagandet
  Omständigheter i sak

  Vid kommunfullmäktige i Helsingborgs stads, nedan benämnt fullmäktige, sammanträde den 17 november 2020 har fullmäktige beslutat att bevilja en marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020

  Föreningen Ahelasunnah i Helsingborg avser att på den här tomten uppföra en moské. Föreningen anger att de har ca 1400 medlemmar och att de tillsammans ska finansiera byggnationen, som enligt inlämnad uppgift till förvaltningen kommer att kosta 44 mkr. De berörda tjänstemännen i ärendet har också bekräftat att det finns en utländsk finansiär, men ingen kan berätta vem eller vilka som ligger bakom finansieringen.

  Det är således oklart till vem staden egentligen säljer marken. Det finns heller inte någon analys som utesluter eventuella kopplingar till terroristverksamhet eller annan kriminell verksamhet, vilket får anses vara anmärkningsvärt. Staden hade förmodligen agerat helt annorlunda om köparen var exempelvis mc-föreningen Bandidos.

  Kommunen har enligt avtalet rätt att återta markanvisningen om byggherren inte uppenbart avser eller förmår genomföra projektet i enlighet med markanvisningsbeslutet eller då villkoren i avtalet inte har uppfyllts inom angiven tid.

  Det föreligger enligt mig starka skäl att anta att föreningen inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra den ovan nämnda byggnationen. Kommunfullmäktige har inte presenterats någon gedigen konsekvensanalys av beslutet, eller fått besked om vem som ska betala byggnationen. Detta står i strid med den gängse hanteringen av markanvisningsbeslut.

  Utöver ovanstående finns skäl att anta att beslutet står i strid med diskrimineringslagen och de av riksdagen år 2006 satta målen för jämställdhetspolitiken, som utgår från män och kvinnors lika makt och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv utan att bli föremål för könssegregering. I den planerade moskén har inte en man och kvinna rätt att delta i en bön på lika villkor. Kvinnan måste skyla sig och får inte ha mens om hon ska få delta. Hon får inte heller använda samma ingång som en man och inte heller sitta i samma rum. Diskrimineringsombudsmannen har i andra sammanhang uttalat att könsseparation inte är acceptabelt, se t.ex. utlåtandet angående separata badtider för män och kvinnor från 2016.

  I enlighet med vad som anförts ovan anser jag det finns skäl att upphäva det beslut som togs i kommunfullmäktige gällande markanvisningen, i första hand som ett kommunalbesvär och i andra hand som ett förvaltningsbesvär.

   

  Helsingborg den 30 november 2020

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Sverigedemokraterna fällde internbudgeten för Kulturnämnden

  Sverigedemokraterna i kulturnämnden valde på kulturnämndens möte den 19 November att stödja socialdemokraternas förslag till budget 2021 som med vårt stöd blir verklighet. 

  Kulturförvaltningen i Helsingborg driver idag Dunkers kulturhus, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborgs Bibliotek och en lång rad andra verksamheter. Av dessa verksamheter måste biblioteken anses vara en av dom viktigaste.

  Helsingborgs Kommun har 11 bibliotek varav 9 av dessa är områdesbibliotek som ligger utspridda över hela Helsingborgs kommun. Dessa områdesbibliotek är tyvärr en underutnyttjad resurs.

  Vi menar att Alliansen och deras tidigare samarbetspartner Miljöpartiet under flera års tid nedprioriterat och underfinansierat Helsingborgs områdesbibliotek och lagt dessa frigjorda resurser på andra verksamheter inom Helsingborgs kulturverksamhet, vilken inte kan anses vara en del av kärnverksamheten.

  Den nya budgeten innehåller en del nedskärningar på områden som får anses ligga utanför kulturförvaltningens kärnverksamhet. Dessa frigjorda resurser kommer istället läggas på en utredning med det tydligt uttalade målet att ta fram förslag på hur vi kan stärka kommunens områdesbibliotek med bättre öppettider och bredare utbud av böcker och annan media. Helsingborgs kommun är större än Helsingborgs stad.

  Kommuninvånare som bor utanför stadens centrum förtjänar bättre. 

  Den nya budgeten är ett litet steg i rätt riktning.

   

  Sebastian Nilsson, gruppledare i kulturnämnden (SD)

  Mer info