Svar på interpellation från Michael Rosenberg (SD) till Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Svar på interpellation från Michael Rosenberg (SD) till Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Michael Rosenberg, kommunalråd (SD), ställer i en interpellation ett antal frågor
angående ekonomiska konsekvenser för Helsingborgs stad i samband med mottagande av
människor som flyr från krig, terror och samhällen i sönderfall. Vi noterar att frågorna
bara omfattar utgifter och inte frågar efter vilka ekonomiska fördelar migration kan
innebära för Helsingborg som stad om människor integreras och kommer in på
arbetsmarknaden.

 
Interpellanten ställer följande frågor:
Hur mycket kostnader har Helsingborgs stad haft i samband med mottagandet av
personer som Migrationsverket ansvarar för under 2015?

 

Hur mycket av de kostnaderna som vi har haft i samband med föregående fråga är
återsökningsbara från Migrationsverket?

 

Hur mycket av de återsökningsbara pengarna har vi fått tillbaka från
Migrationsverket?

 

Hur mycket pengar är Migrationsverket skyldiga Helsingborgs stad idag?

 

Med anledning av att interpellanten ställer frågor kring mottagandet av människor som
Migrationsverket ansvarar för utgår vi ifrån att det är asylsökande man syftar på, det vill
säga personer som inte har fått uppehållstånd.

 
Till en början går det att konstatera att det inte går att ta fram en stadsövergripande
sammanställning över stadens kostnader respektive återsökta medel för asylsökande.
Det beror på två anledningar: dels på grund av att stadens förvaltningar och bolag i
flera fall inte gör skillnad på om en invånare är asylsökande eller inte, därmed kan
inte all statistik redovisas separat för asylsökande. Dels arbetar stadens förvaltningar
och bolag tillsammans för att möta de asylsökande.Det kan leda till att medel som
fördelats till en förvaltning från Migrationsverket i sin tur fördelas vidare till andra
förvaltningar vilket gör att samma medel räknas mer än en gång. Därför redovisar vi
förvaltningarnas kostnader för asylsökande separat nedan:

 

Skolan får ersättning för nyanlända barn på samma sätt som för alla andra barn. Kostnaden
redovisas inte beroende på om barnen är nyanlända eller inte. Beroende på elevens ålder
och vistelsetid i förskolan samt årskurs i grundskolan och program i gymnasieskolan ser
ersättningen olika ut. För asylsökande barn och elever kan skol- och fritidsförvaltningen
söka bidrag hos Migrationsverket. För de elever i förskoleklass till och med årskurs 9, som
har varit i landet i mindre än 24 månader, utbetalas en introduktionsersättning. Om
eleverna deltar i modersmålsundervisning kan ersättning för detta utgå. För år 2015
återsökte skol- och fritidsförvaltningen cirka 6 000 000 kronor från Migrationsverket
avseende asylsökande barn. Inga av dessa resurser är ännu utbetalda på grund av lång
handläggningstid hos Migrationsverket.

 

Socialförvaltningen har under 2015 haft kostnader på 61 813 046 kronor för framförallt
vård och boende för ensamkommande barn och unga. Under samma period återsöktes
71173 046 kronor och 43 413 057 betalades ut. Med anledning av Migrationsverkets långa
handläggningstider finns det inte en fullständig korrelation mellan återsökta och beviljade
medel under 2015.

 

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar inte med asylsökande utan endast med personer som
har fått uppehållstillstånd. Undantaget från denna regel är förvaltningens tillfälliga
evakueringsboende där 90 personer, både ensamkommande barn och unga samt
barnfamiljer, fick tillfälliga sovplatser till en kostnad av 2 822 376 kronor. I denna kostnad
ingår boende, personal, mat och övriga kostnader. Hela beloppet kommer att återsökas.
Överförmyndarförvaltningen har haft personalkostnader och arvodeskostnader till gode
män för vuxna på 3 777 198 kronor. Vidare har arvodeskostnaden till gode män för
ensamkommande barn inklusive tolkkostnader uppgått till 3 152 208 kronor. Förvaltningen
har hittills beviljats återbetalning från Migrationsverket på 284 689 kronor för 2015 och
410 156 kronor för 2016. Utöver det återsöker Överförmyndarenheten 2 582 929 kronor
från Migrationsverket.

 

Fastighetsförvaltningen har endast stöttat stadens övriga förvaltningar vid förhyrningar till
ett värde av 20 000 kronor. Även vård- och omsorgsförvaltningens har haft små kostnader
för mottagande av asylsökande under 2015, då endast enstaka utbetalningar gjorts för
insatser i hemvården.

 

Alla de kostnader som Migrationsverket ansvarar för och som uppstår i samband med
mottagandet av asylsökande får staden tillbaka, dock med viss eftersläpning med anledning
av Migrationsverkets långa handläggningstider.
Blågröna Helsingborg

 
Helsingborg den 15 april 2016

Peter Danielsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

6 Kommentarer

 1. Gert Karlsson 19 april, 2016 Svara

  Jag undrar var finns kostnaderna för Tiggarna på Stenbrogårdens Nerlagda Camping, det skulle bli 3 månader 50000:-/månaden det blev 12 månader, dessa kostnader för detta + all skadegörelse som där blev dessa kostnader är mycket viktiga att Helsingborgarna får ta del av, för dessa går EJ under Migrationsverket

  • Författare
   Michael Rosenberg 19 april, 2016 Svara

   Kostnaden som jag har fått fram gällande Stenbrogården är drygt 1 miljon kronor för de 11 månader som kommunen hade ett arrende på Stenbrogården.

 2. Gert Karlsson 19 april, 2016 Svara

  Gäller det all skadegörelse med? detta måste tass upp när det gäller bidrag till hemlösas hus för då verkar det inte finnas pengar ELLER, Bra jobbat Micke

  • Författare
   Michael Rosenberg 19 april, 2016 Svara

   Det skulle vara totalkostnaden enligt uppgiften jag fick.

 3. G Jäger 19 april, 2016 Svara

  Helt J…… galet hur våra skattepengar försvinner,

 4. Britt Aardgaard 20 april, 2016 Svara

  Hur svårt skall det vara att du får svar på dina frågor ge inte upp kämpa på

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.