Senaste nytt från Stadsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Senaste nytt från Stadsbyggnadsnämnden

Reservation

 

 

Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd 26 januari 2017 Dnr 63/16, SBF 2015-002660

Gällande Östraby 3:9 – yttrande till mark-och miljööverdomstolen angående tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostadshus till anläggningsboende. Östrabyvägen Kattarp.

 

 

Ärendet. Sökanden önskar ändra användningen från boende till gruppboende. Sökanden har framfört att ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov i 5 år. Sökanden avser anpassa befintligt bostadshus till boende för asylsökande.

Sverigedemokraternas representanter i stadsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare till nämnden inlämnade skriftliga yrkande Bl.a. att Miljökonsekvensutredning behövs angående immission och vatten/dagvatten utsläpp i bäcken och att en lantbruksenhet är en produktionsanläggning där tidvis dygnetruntdrift kan förekomma.

Sverigedemokraterna vidhåller sitt tidigare beslut att bygglovsansökan avslås och att överklagandet skall bifallas.

 

 

 

 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot det fattade beslutet.

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

 

 

____________                                                _____________

Bengt Lindahl                                                     Per Stenberg

 

 

Reservation

 

 

Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd 26 januari 2017 Dnr 591/16, SBF 2016-001207

Gällande: Laröd 55:1 – yttrande till mark-och miljödomstolen angående tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus.

 

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2016 – mot Sverigedemokraternas avslagsyrkande och reservation – att bevilja tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus. Moduler med lägenheter för nyanlända familjer på parkmark. Detta beslut överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 14 oktober 2016. Länsstyrelsens beslut överklagades och mark- och miljödomstolen har nu förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig över överklagandet.

 

Anförande

Tidigare motsvarande ärende anger att behovet av denna typ av bostäder är akut och att det är en begränsad tid för ett akut allmänt intresse. Helsingborg är till ytan 344 kvadratkilometer och staden borde inte ha några större svårigheter att utse en lämplig plats där det inte råder konflikt mellan de olika intressena.  Sett till endast det kommunala bolaget Helsingborgshem så omfattar det cirka 12000 lägenheter i 30 områden.

Politiken har också att ta ansvar för hur skatteintäkter disponeras. Bostadsmoduler är en av de dyraste lösningarna.  Modulbostäder som i detta fall på parkmark kan tillgodoses på annat sätt än på den aktuella fastigheten.

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att de enskilda intressena skall besitta större dignitet än de allmänna intressena.   2 kap 1 § plan- och bygglagen.  Därmed tillstyrker vi överklagandet.

 

 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot det fattade beslutet.

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

 

 

_____________________                                                ______________________

Bengt Lindahl                                                                  Per Stenberg

 

3 Kommentarer

  1. Tore Övemar 30 januari, 2017 Svara

    det är nog dax att bygga bostäder för oss svenska fattigpensionärer med rimliga hyror!! För var kan man bo med en pension på 6-8000 i mån.? Man måste ju mer än bo! Tycker Ulla Övemar i Helsingborg!

  2. Anonym 30 januari, 2017 Svara

    Varför skall vi låta våra imigranter ta över våra bostäder, det är så många svenskar som inte har tak över huvudet

  3. Berne Ekstrand 30 januari, 2017 Svara

    Varför skall vi låta våra imigranter ta över våra bostäder, det är så många svenskar som inte har tak över huvudet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.