Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 6

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD-Helsingborgs Budget för 2018

  Av Michael Rosenberg den 13 juni, 2017
  0
  0

  Budget2018

  Nu har vi budget i dagarna två i Helsingborgs kommunfullmäktige för 2018

  Om ni är intresserade av att läsa vår budget så går det bra att klicka på länken ovan.

 • Interpellation gällande miljöfarliga utsläpp i Öresund

  Av Michael Rosenberg den 9 maj, 2017
  2
  0

   

  Till Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande.

   

  För inte så många år sedan önskade danska och svenska marinbiologer göra Öresund till en marin nationalpark för att stärka skyddet av havets biologiska mångfald. Sverigedemokraterna önskar värna denna inriktning genom att påtala EU:s vision om att senast 2050 skall den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster den producerar vara skyddade och värderade på rätt sätt.

   

  Enligt vår bedömning har inte mycket hänt gällande skyddet av Öresunds biologiska fortlevnad. Staden har bristande badvattenkvalité och återkommande bräddningar. Vid bedömning kan man ifrågasätta stadens reningsverk, ett reningsverk som inte har kapacitet att leverera god vattenstatus till slutrecipienten dvs. Öresund.

   

   

  Med anledning av att det i staden byggs ett nytt lasarett vill Sverigedemokraterna påtala att de läkemedelsrester, hormoner och resistenta bakterier som idag läcker ut från sjukhusen genererar till att fiskar blir sterila, byter kön eller ändrar beteende när de exponeras för dessa medicinska substanser. Från 2015 åläggs dessutom EU-länderna att samla in och analysera vattenprover för att studera förekomsten av ett antal läkemedelssubstanser.

   

   

  Mot bakgrund av ovanstående önskar Sverigedemokraterna svar på:

   

  Hur staden ser på att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester?

   

  Hur staden ser på att installera en respirometer i reningsverket?

   

  Hur staden ser på att besluta om en investeringsplan gällande våra utsläpp i Öresund?

   

   

  _________________________

  Bengt Lindahl (SD)

   

 • Var är kvinnorna? Replik till Mohamed Hélaoui med insändaren: ”Många har själva valt att bära hijab”. HD den 26/4.

  Av Michael Rosenberg den 4 maj, 2017
  6
  0

  Mohamed Hélaoui hävdar i sin replik att kvinnor själva väljer att bära hijab och särskilt flickor i skolan.

  Men det är konstigt. Det är alltid män som hävdar att kvinnorna själva vill bära hijab, aldrig kvinnorna. Kvinnorna är istället de som kastar av sig hijaben så fort de kan.

   

  Otaliga nyhetsartiklar rapporterar om att just detta skett i Syrien och Iran.

  I Sverige har många kvinnor valt bort att bära hijab sedan de kom till Sverige och detta har tragiskt nog lett till att en del har blivit mördade av sina män.

   

  Enligt en granskning som Aftonbladet gjort, så har under 2016 sex kvinnor mördats av sina män sedan de flytt till Sverige. De har mördats för att de velat anpassa sig till det västerländska sättet att leva.

   

  En livsstil där kvinnor själva kan välja hur de vill klä sig, vem de vill gifta sig med och vad de vill utbilda sig till och arbeta med. Och det är viktigt att vi värnar om detta.

   

  När det gäller flickor i skolåldern, har de ingen möjlighet att välja själva och påverka sin klädsel. Deras klädsel bestäms av männen i familjen, precis som allt övrigt i deras liv.

   

  Det är viktigt att vi låter flickor i skolan få samma möjlighet som andra barn att utvecklas. Genom att förbjuda hijab i skolan så ökar det möjligheterna för dessa flickor. Och pojkar i skolan måste respektera detta. Tyvärr har det vid flera tillfällen förekommit att skolflickor mobbats för att de inte bär hijab.

   

  Jag håller med Hélaoui om att denna diskussion måste engagera flickorna och kvinnorna som bär hijab och inte föras över deras huvuden.

   

  Men var är kvinnorna?

   

  Michael Rosenberg (SD)

  Kommunalråd

   

   

   

 • Motion om slutsanering av miljöfarliga ämnen på Dalhem

  Av Michael Rosenberg den 20 april, 2017
  0
  0

   

  Helsingborgshem tvingades 2010 att sanera fönster samt marken under fönster och entréer på ett hundratal lägenheter på Dalhem detta beroende på rester av det cancerframkallande ämnet PCB. Enligt den information vi erhållit så har man ännu inte sanerat markytan inne på de inglasade uteplatserna, eller fogarna till dessa. Man borde förstå att; om mark utanför en inglasning är kontaminerad så torde det även gälla mark innanför en inglasning.

  Asbest totalförbjöds i Sverige 1982. Asbesten är ännu idag inte slutsanerad och de boende riskerar även idag att utsättas för de farliga fibrerna då de renoverar och river i fastigheter från 50- 60- och 70-talen. Det är känt sedan tidigare att man ska vara vaksam på asbest i bland annat golvlim, kakelfix, kakelfog, ventilationstrummor, men även gällande fönsterkitt.

  Det kan konstateras att det i lägenheterna på Dalhem ännu idag förekommer synliga asbestprodukter.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

   

  -Att Helsingborgshem ges i uppdrag att utreda PCB och asbestförekomsten inom det egna fastighetsbeståndet på Dalhem.

   

  -Att Helsingborgshem i förekommande fall åläggs att utreda kostnaden för en slutsanering av dessa miljögifter på Dalhem.

   

   

   

  ____________________                                ____________________

  Bengt Lindahl                                              Britt Aardgaard