Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 5

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Öresundskraft

  Av Michael Rosenberg den 13 januari, 2020
  0
  0

  På kommunfullmäktige i september röstade Sverigedemokraterna för att möjliggöra folkinitiativets förslag till en folkomröstning om huruvida Öresundskraft skulle säljas eller inte. Vi är stora förespråkare av direktdemokrati vilket gjorde att beslutet att anordna en folkomröstning för oss var självklart, inte minst efter det stora engagemanget från väldigt många helsingborgare. Vi var dock noggranna med att påpeka att folkomröstningen enligt kommunallagen är rådgivande och att vi kräver ett högt valdeltagande för att följa den, vilket vi tror i sin tur ledde till att många gick och röstade.

  Gårdagens resultat var för oss mer än övertygande, vilket visar på att demokratin lever och att invånarna har chansen att påverka politiken även mellan valen. Över hälften av alla röstberättigade helsingborgare gick till valurnorna och valresultatet visade att 96,4 % av de som röstade tyckte att förslaget var en dålig idé.

  Idag har det framkommit att det inte längre finns en politisk majoritet att sälja Öresundskraft.

  Detta innebär att Öresundskraft kommer fortsätta drivas av Helsingborgs stad.

 • Debatt: ”Därför säger Sverigedemokraterna ja till en försäljning av Öresundskraft.”

  Av Michael Rosenberg den 8 januari, 2020
  0
  0
  I början av februari förra året fick Sverigedemokraterna för första gången information om att Helsingborgs kommunägda energi- och kommunikationsbolag Öresundskraft eventuellt var till salu.

  Spontant var vi skeptiska till att inleda en försäljningsprocess, men ganska snart, i takt med att argumenten till varför frågan kommit upp, ändrade vi oss.

  När argumenten presenterades för vår kommunfullmäktigegrupp i mitten av februari beslutade därför en överväldigande majoritet av gruppen att Sverigedemokraterna skulle stödja att Helsingborgs kommun går vidare i försäljningsprocessen. Men vi ville ha svar på tre viktiga frågor:
  • Vilka blir villkoren för staden vid en försäljning?
  • Hur mycket är köparen beredd att betala?
  • Vem är köparen?
  Under de följande månaderna valde sammanslutningen Folkinitiativet att genomföra en omfattande namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om Öresundskraft ska säljas eller ej. Strax över 10 procent av helsingborgarna skrev på.

  Det innebar att frågan måste prövas av kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna är positiva till ökad direktdemokrati, både på nationell och kommunal nivå, alltså stödde vi initiativet till folkomröstning.

  Men vi anser också att en minoritet av helsingborgarna inte ska äga rätten att köra över en majoritet. Sverige har en representativ demokrati vilket innebär att man vart fjärde år väljer representanter som fattar beslut fram till nästa val. Vid valet 2018 röstade över 81 procent av helsingborgarna.
  En kommunal folkomröstning är enligt kommunallagen bara rådgivande. Därför landade vi i slutsatsen att vi, oavsett vilken åsikt vi själva har när det gäller en försäljning av Öresundskraft, kommer att följa folkomröstningens resultat, men bara om minst 51 procent av de röstberättigade har röstat.
  Under året som gått har vi fått svar på flera av de frågor vi ställt om försäljningen. Vi beslutade att kräva att bolaget med ansvar för stadens fibernätverk, KLÖS, till 50 procent skulle behållas i kommunal regi. Vi fick gehör för det och det accepterades av den tilltänkta köparen.

  Vi ställde också krav på att köparen de närmsta åren förbinder sig att inte höja priserna. Även det accepterade bolaget som betonar att det vill samarbeta med Helsingborgs kommun under lång tid framöver. Det i kombination med Energimarknadsinspektions krav på sänkta avgifter för bolag som tagit ut övervinster på elnätet gör att vi känner oss trygga när det gäller priserna ur konsumentens synvinkel.

  Det bud som den tilltänkta köparen har lagt, 12,2 miljarder kronor, är högt över förväntan. När vi fick frågan presenterad för oss i början av februari hoppades stadens tjänstemän som bäst på ungefär hälften.
  Staden har med andra ord 12,2 miljarder kronor placerade i ett enda bolag, vilket är oerhört riskabelt för en ägare som redan har haft svårt att genomföra så stora investeringar som blir nödvändiga framöver.
  Tanken är att Helsingborgs stad ska placera pengarna från försäljningen i en stiftelse. Den årliga utdelningen från stiftelsen väntas ge cirka 300 miljoner kronor.
  Med en stiftelse får staden möjlighet att sprida risken, samtidigt som möjligheterna att finansiera alla helsingborgares trygghet och välfärd ökar utan att skatten behöver höjas.
  Men vem är då köparen? Köparen är inte ett riskkapitalbolag, inte från Kina eller Ryssland, inte heller ett stort energibolag. Köparen är förvaltare av svenskt pensionskapital.
  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp träffades den 7 januari. Vi hade bjudit in representanter från Folkinitiativet och stadens tjänstemän för att båda sidor skulle få lägga fram sina argument. Efter presentationerna valde en majoritet av kommunfullmäktigegruppen att säga ja till en försäljning av Öresundskraft. Och därför blir det så Sverigedemokraterna röstar i kommunfullmäktige, såvida inte minst 51 procent av de röstberättigade i Helsingborgs kommun deltar i folkomröstningen och majoriteten av dem röstar nej till en försäljning.
  Michael Rosenberg, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Helsingborg.
  Pontus Andersson, ordförande för Sverigedemokraterna i Helsingborg.
 • Interpellationer om stadens bidrag till Ibn Rushd samt senaste tidens bombdåd i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 12 november, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med två interpellationer inför det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. Den första gäller stadens bidrag till Ibn Rushd och den andra gäller den senaste tidens bombdåd i staden.

   

  Interpellation till Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström (KD) om stadens bidrag till Ibn Rushd

  På kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18-19 juni i år lyfte Sverigedemokraterna frågan om att staden ska dra in sitt ekonomiska stöd till studieförbundet Ibn Rushd. Anledningen som vi lyfte var framförallt dess nära kopplingar till muslimska brödraskapet. År 2018 uppgick den summa som kulturnämnden betalade ut till 322,000 kronor.

  Svaret vi fick från er var att stödet inte skulle upphöra, utan istället skulle man invänta den ideella föreningen, Folkbildningsrådets, bedömning av frågan, då just denna fråga då var under utredning hos dem. Den 4 september i år släppte Folkbildningsrådet sin rapport, skriven av professor Erik Amnå.

  Rapporten menade att Ibn Rushd levde upp till statens demokratikrav, men kritiserades nyligen hårt av Sveriges kanske mest respekterade terrorforskare, Magnus Ranstorp, samt socialantropologen Aje Carlbom.

  Granskningen i sig visar att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

  Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

  Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

  Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
  – Kommer Kulturnämnden, trots Folkbildningsrådets rapport, fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

   

  ______________________                                                    

  Pontus Andersson (SD)

   

   

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om bombdåden i Helsingborg

  Helsingborgs stad har i många år varit duktiga på att använda kommunala medel för att hjälpa ordningsmakten och rättsväsendet för att försöka stävja kriminaliteten i Helsingborg. Sverigedemokraterna står till fullo bakom satsningar på kameraövervakning, tillsynsverksamhet och att staden använder sig av ordningsvakter på brottsutsatta platser som t.ex. Helsingborg C. Med mera.

  Detta till trots har det de senaste 15 dagarna skett fyra bombdåd i staden: på Husensjö, Miatorp, Adolfsberg och nu senast på Gåsebäck. Bombdåd är lika allvarliga oavsett var de än sker i staden, men i tider där vi pratar om att vi behöver fler i arbetsför ålder med arbete i staden är det bekymmersamt när det sker i områden som Husensjö där många barnfamiljer bor. Redan idag har vi ett negativt inrikes flyttnetto vad gäller barnfamiljer och vi kan räkna med att än fler kan lämna staden för våra grannkommuner om den grova kriminaliteten även rör sig in i dessa områden.

  Jag är väl medveten om att de flesta större och viktiga åtgärder mot kriminaliteten sker på nationell nivå. Sverige behöver på sikt en återvandring som är större än invandringen, vi behöver riktiga livstidsstraff och andra kraftigt höjda straff. Vi behöver utvisa kriminella utlänningar, stärka våra gränskontroller och öka våra inre gränskontroller, med mera, med mera.

  Har vi haft fyra bombdåd i staden de senaste 15 dagarna, vill jag påstå att läget är akut. Därför söker jag inte svar på vad vi kan göra förebyggande, vi vet alla att en bra skolgång leder till en bra framtid och att vuxna förebilder är viktiga o.s.v. Om det är vi alla överens. Vad jag söker svaren på är vad vi kan göra idag för att komma tillrätta med denna akuta situation.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

  – Hur kommer du, med de redskap du har som kommunstyrelsens ordförande, agera för att stävja den eskalerande trenden med bombdåd i Helsingborg?

   

  ______________________
  Pontus Andersson (SD)

   

 • Föreläsning med Henrik Vinge och Jacob Hagnell

  Av Michael Rosenberg den 29 oktober, 2019
  0
  0

  Lördagen den 19 oktober höll Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen, och tillträdande gruppledare, Henrik Vinge en föreläsningar med temat integration, för distriktets medlemmar på Radisson Blu i Helsingborg. Det var SD Skåne som anordnade föreläsningen tillsammans med SD Helsingborg och moderator var Jacob Hagnell ifrån Sverigedemokraternas Kommunikationsavdelning.

  Över 100 personer hade tagit sig till Helsingborg varav salen blev fullsatt.

  Johan Wifralius, distriktsordförande för SD Skåne, och Pontus Andersson, ordförande för SD Helsingborg, hälsade alla närvarande och gästerna välkomna.

  Jacob Hagnell ställde aktuella frågor till Henrik Vinge under hela föreläsningen och den inleddes med att Henrik Vinge förklarade missförståndet med att Sverigedemokraterna skulle vilja ta bort skyddsombuden. Någon som den socialdemokratiska socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anklagat Sverigedemokraterna för. Det visades även ett klipp av Magnus Persson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet för Sverigedemokraterna, som sågade Shekarabis utspel.

  Stora delar av föreläsningen behandlade dock ämnet invandring och integration. Henrik Vinge förklarade att det var exakt tio år sedan Jimmie Åkesson publicerade sin mycket uppmärksammade artikel i Aftonbladet och hur debatten har förändrats sedan dess. Tiden och samhällets utveckling visade att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden. Henrik Vinge förklarade även att Sverige fortfarande har en massinvandring trots att regeringen vill påskina att Sverige har en sträng integrationspolitik, vilket inte är fallet. Efter detta blev det tid för frågor från publiken och fika.

  Efter fikat föreläste Henrik Vinge om partiets skuggbudget och tog upp några aktuella frågor. Även frågan om kvinnors trygghet togs upp. Föreläsningen avslutades med fler frågor från publiken.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna.

  Text och bilder från SD Skånes hemsida.

 • Motion om servicepersonal på vårdboenden

  Av Michael Rosenberg den 8 oktober, 2019
  0
  0

  Motion om servicepersonal på vårdboenden

  Helsingborg 2019-10-08

  En stor del av undersköterskornas arbetstid på våra vårdboenden går åt till städ-, tvätt- och mathantering. Enligt oss ska undersköterskor enbart göra det de är utbildade för, d.v.s. omvårdnadsarbetet och de uppgifter man har delegering att utföra.

  Det är viktigt att höja undersköterskeyrkets status och bibehålla kompetensen, attraktionen för yrket måste öka. Vi står inför en framtida brist på utbildad personal och därför är det viktigt att det är rätt personal som utför rätt arbetsuppgifter, allt annat är resursslöseri. Städ-, tvätt- och mathantering bör istället utföras av servicepersonal, där undersköterskekompetens inte behövs.

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  Att vård- och omsorgsnämden ska utreda möjligheten till att införa servicepersonal på stadens vårdboenden som ansvarar för städ-, tvätt- och mathantering.

   

  ______________________

  Ulrika Persson (SD)