Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 5

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Nej till moské i Helsingborg!

  Av Michael Rosenberg den 29 oktober, 2020
  1
  0

  På onsdagens möte med kommunstyrelsen kommer Sverigedemokraterna som enda parti rösta nej till ett marköverlåtelseavtal till Helsingborgs Moské Ahelalsunnah.

  Marköverlåtelseavtalet innebär att föreningen tillåts uppföra en moské på platsen. Beslutet i kommunstyrelsen kommer senare att debatteras och fastställas i kommunfullmäktige.

  SD:s kommunalråd i Helsingborg, Michael Rosenberg, säger i en kommentar att så länge man vill bedriva könssegregerad verksamhet i moskéer såsom att män och kvinnor inte får deltaga på lika villkor under bön eller att samkönade kan vigas i en moské så är tydligt att man inte ställer upp på det sekulariserade samhälle som Sverige är.

  Att då godkänna att moskéer byggs är att kasta alla jämställdhetsplaner och kamp för könens lika värde i papperskorgen och därmed acceptera att Sverige så ska vi tillåta parallella samhällen.

  Aldrig ska vi godkänna ett sådant samhälle.

  Sverigedemokraterna säger NEJ till en moské i Helsingborg!

 • Debatt: Inför ett kommunalt återvandringsbidrag

  Av Michael Rosenberg den 17 september, 2020
  0
  0

  Efter de senaste årens invandringsdebatt är det vår uppfattning att majoriteten av Sveriges partier numer talar om invandringen och integrationen utifrån ett kostnadsperspektiv. Alla partier vill än inte kännas vid vår ståndpunkt, att invandringen till Sverige behöver bli mindre, utan talar mer om att Sverige behöver göra större insatser för en ökad integration.

  Sverigedemokraterna har sedan länge talat om att Sverige behöver en invandringsbroms. Trots detta är det först nu, mer än ett decennium efter vårt riksdagsinträde, som de andra partierna något så när börjar ta tag i frågan. Vår uppfattning är dels att dagens så kallade åtstramningar av invandringen skulle skett för länge sedan och dels att insatserna för en minskad invandring är långt från tillräckliga. Sverige behöver, precis som vårt grannland Danmark, en invandring som ligger på nettominus. Fler behöver helt enkelt lämna landet, än som kommer hit.

  Invandringen i sig är på många sätt en statlig angelägenhet, men det är vår uppfattning att många av kostnaderna faller över på kommunerna. Enligt SCB tar det i genomsnitt 9 år innan hälften av de som invandrat till Sverige är i arbete och hur många av dessa arbeten som är statligt subventionerade förtäljer inte statistiken. Trots detta är den statliga kompensationen för mottagandet endast kommunen till gagn i två års tid, därefter är det upp till respektive kommun att stå för notan.

  Helsingborgs kommun har sedan länge haft en hög invandring till staden, hela 34 procent av invånarna i kommunen hade utländsk bakgrund år 2018, jämfört med 20 procent år 2002. Dessa siffror speglar enligt oss inte bara av sig i form av en ökad kriminalitet i staden, utan också på stadens kostnader för integration. För varje år som en person inte tagit sig in på arbetsmarknaden fortsätter pengaflödet från kommunen till integrationsinsats efter integrationsinsats.

  Förutom den fulla tillgången till vårt välfärdssystem som den nyligen invandrade personen utan arbete ges tillgång till, så tillkommer kommunala kostnader som hyra för boende, socialbidrag, tolktjänster och SFI.

  För att ge ett konkret exempel på hur långt från arbetsmarknaden många nyligen invandrade är, så befinner sig 18 procent av SFI-eleverna i SFI studieväg 1. Här handlar det om personer som inte har avslutad grundskoleutbildning från sitt hemland och behöver grundläggande kunskaper i Svenska. När Malmö stad gjorde en uträkning på hur lång tid det i genomsnitt tog att avsluta SFI studieväg 1 kom de fram till att det tog hela 4,5 år. Detta i kombination med den fulla tillgången till vårt välfärdssystem skapar enorma kostnader för kommunerna och staten.

  Sverigedemokraterna menar att Sverige i många fall behöver överge tanken om att alla människor ska kunna snabbintegreras i samhället. De andra partierna behöver inse att många människor aldrig kommer kunna bli en del av det svenska samhället, så frågan vi Sverigedemokrater ställer oss är hur mycket pengar detta ska få kosta?

  Vår hållning i denna fråga är att Helsingborgs kommun ska ta fram en modell för vart brytpunkten går för när det är mer ekonomiskt hållbart att erbjuda ett frivilligt återvandringsbidrag, än att ha människor i evighetslånga integrationsinsatser. Den demografiska frågan om att personer i arbetsför ålder behöver försörja allt fler äldre, kan inte lösas genom att Sverige har allt fler i arbetsför ålder som inte arbetar på grund av både bristande utbildning och språkkunskaper.

  Ett kommunalt återvandringsbidrag kan vara en investering som vid utbetalningstillfället kostar mer än ett års kommunala kostnader i Sverige, men som långsiktigt blir en stor ekonomisk vinst för Helsingborgs stad, men också för den individ som för chansen att åter bygga upp sitt liv i sitt hemland.

   

  Michael Rosenberg, kommunalråd SD Helsingborg

  Pontus Andersson, ordförande SD Helsingborg

   

  Debattartikeln skickades till HD/Sydsvenskan, men de ville tyvärr inte publicera den.

   

 • Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

  Av Michael Rosenberg den 12 februari, 2020
  1
  0

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

  Ängelholm-Helsingborg airport, Sveriges enda privatägda flygplats, har problem. Flygplatsens VD, Christian Ziese, menar att resandet till och från flygplatsen är det lägsta på flera år och att flygplatsen är allvarligt hotad.

  Vid dialog med näringslivet i nordvästra Skåne framhåller många att de är i stort behov av en lättillgänglig flygplats för att kunna verka här. I Helsingborgs konkurrens med Malmö stad om nyetablering och företagsplacering kan med andra ord en avsaknad av en flygplats falla på en fördel för Malmö jämtemot Helsingborgs kommun och Familjen Helsingborg.

  Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogam där resor med flyg i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Staden har med andra ord ett program för att färre ska använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport, samtidigt som flygplatsen skriker efter fler kunder för att kunna överleva.

  Vid en dialog med ett företag i staden nämnde deras VD just behovet av att Ängelholm-Helsingborg airport för att kunna ha sitt huvudkontor i Helsingborg. Samtidigt menade han också att han uppmanar sina anställda att ta tåget så ofta det är möjligt.

   

   Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

  – Borde Helsingborgs stads klimatväxlingsprogram förändras så att flygresor inte beläggs med en avgift som motsvarar 50 % av kostnaden för resorna, för att gynna vår lokala flygplats och i förlängningen mängder med arbetstillfällen i Helsingborg?

  – Gör du, eller kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, i dialogen med näringslivet i Familjen Helsingborg betona vikten att använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport?

   

  ______________________

  Pontus Andersson (SD)

 • Motion: Beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

  Av Michael Rosenberg den 12 februari, 2020
  4
  0

  Motion om beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

  Under det senaste året har staden tvingats till en rad nedskärningar inom i stort sätt stadens samtliga verksamheter. Denna negativa utveckling borde oroa fler då nedskärningarna skett under en tid då världsekonomin fortfarande gick som tåget. Det är förvisso positivt att staden inte låter överskottet gå förlorat inför en kommande lågkonjunktur men inte ens den största optimisten kan påstå att situationen ser bra ut.

  Sedan en längre tid har Helsingborgs stad tagit ett stort ansvar för stadens flyktingmottagande, något som utan tvekan inneburit en stor påfrestning för stadens ekonomiska situation.

  Samtidigt som staden spenderat miljonsummor på flyktingmottagande har vi inte blivit tillräckligt kompenserade från staten och trots om kompensationen vore i linje med vad vi blivit lovade har detta på långa vägar inte varit tillräckligt.

  Flyktingmottagandet och dess följdkostnader har inte varit ett gökbo för enbart Helsingborgs kommun, utan för kommuner runt om i hela Sverige. De kommuner som tagit emot stora mängder nyanlända har inte bara fått betala i form av otrygghet och kriminalitet, utan också ekonomiskt.

  Vi menar att, i detta ekonomiskt tuffa läge, bör staden genomföra en utredning av vad stadens invandringskostnader varit kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra tidigare avtal med Migrationsverket varit. Detta för att få det svart på vitt om den förda politiken ekonomiskt har varit positiv eller negativ för Helsingborgs kommun, för att sedan ta lärdom av utredningens resultat för framtida politiska ställningstaganden.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra en utredning om stadens historiska kostnader kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra olika avtal med Migrationsverket samt dess följdkostnader.

   

   

  _________________________                                                _______________________

  Michael Rosenberg (SD)                                                                      Pontus Andersson (SD)

 • SD Helsingborgs årsmöte 2020

  Av Michael Rosenberg den 10 februari, 2020
  0
  0

  Söndagen den 9 februari hade SD Helsingborg årsmöte och ny styrelse valdes. Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset var nästan fullsatt och själva årsmötet var avslutat på en halvtimme.

  Tack till alla som deltog på årsmötet!

  Styrelsen 2019 ser ut enligt följande:

  Ordförande: Pontus Andersson
  Vice ordförande: Petri Kaldjärv
  2:e vice ordförande: Michael Rosenberg
  Ledamöter: Alexander Aardgaard, Ulrika Persson, Patrik Lind
  Suppleant: Olle Nilsson