Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 3

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Interpellation till Kulturnämndens ordförande, Cecilia Engström (KD), om stadens fortsatta stöd till Ibn Rushd

  Av Michael Rosenberg den 3 februari, 2021
  0
  0

  På kulturnämndens möte den 4 februari väntas staden betala ut ytterligare 64,000 kronor till studieförbundet Ibn Rushd. Det är nu mer än ett år sedan vi senast debatterade frågan och trots att studieförbundets täta kopplingar till politisk islam blir allt tydligare och att fler kommuner och regioner drar in förbundets bidrag så fortsätter Helsingborgs stad att betala ut.

  Jag vill påminna Cecilia Engström om de kopplingar som jag nämnde senast vi interpellerade i frågan, eftersom de fortfarande är högst aktuella:

  Granskningen jag då hänvisade till sade att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

  Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

  Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

  Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

  Senast den 20 november skrev Magnus Ranstorp, tillsammans med Peder Hyllengren och Aje Carlbom att förbundet är fortsatt kopplat till islamister. De skriver att ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning ska accepteras i Sverige. Så varför fortsätter Helsingborgs kommun, Kulturnämnden och Cecilia Engström, trots avslöjanden på avslöjanden, att behandla Ibn Rushd med silkesvantar och skattebetalarna som bankomat?

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
  – Kommer Kulturnämnden fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

   

  ________________________
  Pontus Andersson (SD)

 • Lösenordsskyddad: Lösenordsskyddat: Årsmöte den 7 februari

  Av Michael Rosenberg den 23 januari, 2021
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • God jul och gott nytt år!

  Av Michael Rosenberg den 23 december, 2020
  0
  0

  Från oss, till er. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! 🎄❄️

 • Överklagan till Förvaltningsrätten

  Av Michael Rosenberg den 7 december, 2020
  17
  0

  Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten gällande det beslutet att bygga en moské i Helsingborg. Överklagan i sin helhet finns att läsa nedan:

   

  Besvär över kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2020 gällande marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020 

   

  Klagande: Michael Rosenberg

  Saken: Ogillande av en markanvisning

   

  Yrkande
  Härmed yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver beslutet tagit i kommunfullmäktige i ärendet gällande markanvisningen.

   

  Omständigheter och grunder för överklagandet
  Omständigheter i sak

  Vid kommunfullmäktige i Helsingborgs stads, nedan benämnt fullmäktige, sammanträde den 17 november 2020 har fullmäktige beslutat att bevilja en marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020

  Föreningen Ahelasunnah i Helsingborg avser att på den här tomten uppföra en moské. Föreningen anger att de har ca 1400 medlemmar och att de tillsammans ska finansiera byggnationen, som enligt inlämnad uppgift till förvaltningen kommer att kosta 44 mkr. De berörda tjänstemännen i ärendet har också bekräftat att det finns en utländsk finansiär, men ingen kan berätta vem eller vilka som ligger bakom finansieringen.

  Det är således oklart till vem staden egentligen säljer marken. Det finns heller inte någon analys som utesluter eventuella kopplingar till terroristverksamhet eller annan kriminell verksamhet, vilket får anses vara anmärkningsvärt. Staden hade förmodligen agerat helt annorlunda om köparen var exempelvis mc-föreningen Bandidos.

  Kommunen har enligt avtalet rätt att återta markanvisningen om byggherren inte uppenbart avser eller förmår genomföra projektet i enlighet med markanvisningsbeslutet eller då villkoren i avtalet inte har uppfyllts inom angiven tid.

  Det föreligger enligt mig starka skäl att anta att föreningen inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra den ovan nämnda byggnationen. Kommunfullmäktige har inte presenterats någon gedigen konsekvensanalys av beslutet, eller fått besked om vem som ska betala byggnationen. Detta står i strid med den gängse hanteringen av markanvisningsbeslut.

  Utöver ovanstående finns skäl att anta att beslutet står i strid med diskrimineringslagen och de av riksdagen år 2006 satta målen för jämställdhetspolitiken, som utgår från män och kvinnors lika makt och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv utan att bli föremål för könssegregering. I den planerade moskén har inte en man och kvinna rätt att delta i en bön på lika villkor. Kvinnan måste skyla sig och får inte ha mens om hon ska få delta. Hon får inte heller använda samma ingång som en man och inte heller sitta i samma rum. Diskrimineringsombudsmannen har i andra sammanhang uttalat att könsseparation inte är acceptabelt, se t.ex. utlåtandet angående separata badtider för män och kvinnor från 2016.

  I enlighet med vad som anförts ovan anser jag det finns skäl att upphäva det beslut som togs i kommunfullmäktige gällande markanvisningen, i första hand som ett kommunalbesvär och i andra hand som ett förvaltningsbesvär.

   

  Helsingborg den 30 november 2020

  Michael Rosenberg

 • Sverigedemokraterna fällde internbudgeten för Kulturnämnden

  Av Michael Rosenberg den 3 december, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna i kulturnämnden valde på kulturnämndens möte den 19 November att stödja socialdemokraternas förslag till budget 2021 som med vårt stöd blir verklighet. 

  Kulturförvaltningen i Helsingborg driver idag Dunkers kulturhus, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborgs Bibliotek och en lång rad andra verksamheter. Av dessa verksamheter måste biblioteken anses vara en av dom viktigaste.

  Helsingborgs Kommun har 11 bibliotek varav 9 av dessa är områdesbibliotek som ligger utspridda över hela Helsingborgs kommun. Dessa områdesbibliotek är tyvärr en underutnyttjad resurs.

  Vi menar att Alliansen och deras tidigare samarbetspartner Miljöpartiet under flera års tid nedprioriterat och underfinansierat Helsingborgs områdesbibliotek och lagt dessa frigjorda resurser på andra verksamheter inom Helsingborgs kulturverksamhet, vilken inte kan anses vara en del av kärnverksamheten.

  Den nya budgeten innehåller en del nedskärningar på områden som får anses ligga utanför kulturförvaltningens kärnverksamhet. Dessa frigjorda resurser kommer istället läggas på en utredning med det tydligt uttalade målet att ta fram förslag på hur vi kan stärka kommunens områdesbibliotek med bättre öppettider och bredare utbud av böcker och annan media. Helsingborgs kommun är större än Helsingborgs stad.

  Kommuninvånare som bor utanför stadens centrum förtjänar bättre. 

  Den nya budgeten är ett litet steg i rätt riktning.

   

  Sebastian Nilsson, gruppledare i kulturnämnden (SD)