Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 2

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Överklagan till Förvaltningsrätten

  Av Michael Rosenberg den 7 december, 2020
  17
  0

  Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten gällande det beslutet att bygga en moské i Helsingborg. Överklagan i sin helhet finns att läsa nedan:

   

  Besvär över kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2020 gällande marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020 

   

  Klagande: Michael Rosenberg

  Saken: Ogillande av en markanvisning

   

  Yrkande
  Härmed yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver beslutet tagit i kommunfullmäktige i ärendet gällande markanvisningen.

   

  Omständigheter och grunder för överklagandet
  Omständigheter i sak

  Vid kommunfullmäktige i Helsingborgs stads, nedan benämnt fullmäktige, sammanträde den 17 november 2020 har fullmäktige beslutat att bevilja en marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020

  Föreningen Ahelasunnah i Helsingborg avser att på den här tomten uppföra en moské. Föreningen anger att de har ca 1400 medlemmar och att de tillsammans ska finansiera byggnationen, som enligt inlämnad uppgift till förvaltningen kommer att kosta 44 mkr. De berörda tjänstemännen i ärendet har också bekräftat att det finns en utländsk finansiär, men ingen kan berätta vem eller vilka som ligger bakom finansieringen.

  Det är således oklart till vem staden egentligen säljer marken. Det finns heller inte någon analys som utesluter eventuella kopplingar till terroristverksamhet eller annan kriminell verksamhet, vilket får anses vara anmärkningsvärt. Staden hade förmodligen agerat helt annorlunda om köparen var exempelvis mc-föreningen Bandidos.

  Kommunen har enligt avtalet rätt att återta markanvisningen om byggherren inte uppenbart avser eller förmår genomföra projektet i enlighet med markanvisningsbeslutet eller då villkoren i avtalet inte har uppfyllts inom angiven tid.

  Det föreligger enligt mig starka skäl att anta att föreningen inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra den ovan nämnda byggnationen. Kommunfullmäktige har inte presenterats någon gedigen konsekvensanalys av beslutet, eller fått besked om vem som ska betala byggnationen. Detta står i strid med den gängse hanteringen av markanvisningsbeslut.

  Utöver ovanstående finns skäl att anta att beslutet står i strid med diskrimineringslagen och de av riksdagen år 2006 satta målen för jämställdhetspolitiken, som utgår från män och kvinnors lika makt och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv utan att bli föremål för könssegregering. I den planerade moskén har inte en man och kvinna rätt att delta i en bön på lika villkor. Kvinnan måste skyla sig och får inte ha mens om hon ska få delta. Hon får inte heller använda samma ingång som en man och inte heller sitta i samma rum. Diskrimineringsombudsmannen har i andra sammanhang uttalat att könsseparation inte är acceptabelt, se t.ex. utlåtandet angående separata badtider för män och kvinnor från 2016.

  I enlighet med vad som anförts ovan anser jag det finns skäl att upphäva det beslut som togs i kommunfullmäktige gällande markanvisningen, i första hand som ett kommunalbesvär och i andra hand som ett förvaltningsbesvär.

   

  Helsingborg den 30 november 2020

  Michael Rosenberg

 • Sverigedemokraterna fällde internbudgeten för Kulturnämnden

  Av Michael Rosenberg den 3 december, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna i kulturnämnden valde på kulturnämndens möte den 19 November att stödja socialdemokraternas förslag till budget 2021 som med vårt stöd blir verklighet. 

  Kulturförvaltningen i Helsingborg driver idag Dunkers kulturhus, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborgs Bibliotek och en lång rad andra verksamheter. Av dessa verksamheter måste biblioteken anses vara en av dom viktigaste.

  Helsingborgs Kommun har 11 bibliotek varav 9 av dessa är områdesbibliotek som ligger utspridda över hela Helsingborgs kommun. Dessa områdesbibliotek är tyvärr en underutnyttjad resurs.

  Vi menar att Alliansen och deras tidigare samarbetspartner Miljöpartiet under flera års tid nedprioriterat och underfinansierat Helsingborgs områdesbibliotek och lagt dessa frigjorda resurser på andra verksamheter inom Helsingborgs kulturverksamhet, vilken inte kan anses vara en del av kärnverksamheten.

  Den nya budgeten innehåller en del nedskärningar på områden som får anses ligga utanför kulturförvaltningens kärnverksamhet. Dessa frigjorda resurser kommer istället läggas på en utredning med det tydligt uttalade målet att ta fram förslag på hur vi kan stärka kommunens områdesbibliotek med bättre öppettider och bredare utbud av böcker och annan media. Helsingborgs kommun är större än Helsingborgs stad.

  Kommuninvånare som bor utanför stadens centrum förtjänar bättre. 

  Den nya budgeten är ett litet steg i rätt riktning.

   

  Sebastian Nilsson, gruppledare i kulturnämnden (SD)

 • Vila i frid, Lennart

  Av Michael Rosenberg den 1 december, 2020
  0
  0

  Idag, den 1 december 2020, begravdes vår kommunfullmäktigeledamot och vän, Lennart Svensson.

  Lennart var utbildad kemiingenjör, han gjorde utlandstjänst i Libanon 1988-89 och arbetade under många år på Tre Torn i Helsingborg. Sin sista tid innan pensionen arbetade han på Kronofogden.

  Efter pensionen var hans stora intresse fotografering, men också politiken.

  Lennart var en frisk fläkt, humoristisk och alltid positiv. Han klagade aldrig över sina bekymmer, ställde alltid upp och spred alltid energi till sina medmänniskor.

  Lennart gick bort natten till den 7 november och blev 66 år gammal. Han kommer vara väldigt saknad hos oss i SD Helsingborg.

 • Bara Sverigedemokraterna sade nej till moskébygge i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 18 november, 2020
  0
  0

  På gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige var Sverigedemokraterna det enda parti som röstade nej till ett marköverlåtelseavtal för ett kommande moskébygge i Helsingborg. Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, yrkade dels på avslag, men också på att det ska hållas en folkomröstning i frågan. Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade för en folkomröstning och nej till marköverlåtelseavtalet.

 • Michael Rosenberg: ”Den svenska vänstern är bakbunden i frågan om islamiseringen”

  Av Michael Rosenberg den 12 november, 2020
  1
  0

  Michael Rosenberg (SD) replikerar på Petter Larssons (4/11) och RFSL-ordförande Emelie Östbrings (11/11) kritik av hans motstånd till ett moskébygge i Helsingborg. Han får svar direkt.

  På Helsingborgs Dagblads kultursida blir jag den 4/11 apostroferad av Petter Larsson som menar att mitt parti ”utnyttjar hbtq-rörelsen för att stoppa ett nytt moskébygge”. Den 11/11 stämmer RFSL:s lokala Helsingborgsavdelning in i kritiken mot oss. För mig är det alldeles uppenbart att de har svårt att hålla två tankar i huvudet.

  Vår kritik mot prideflaggning handlar inte på något sätt om homofobi, vilket Larsson och RFSL hade hört om de lyssnat på debatten i kommunfullmäktige. Helsingborgs kommun uppdaterade sina regler för flaggning så sent som förra mandatperioden och fram tills förändringen i september fanns ingenting i stadens regler som sade att prideflaggan skulle vaja på Stortorgets flaggstänger.

  Att vi inte flaggade med prideflaggan tidigare innebar inte att Helsingborgs stad hade en homofobisk flaggpolicy innan den 22 september 2020. Vad är det som säger att just hbtq-rörelsen ska få flagga på våra flaggstänger och inte andra grupper som anser sig vara förtryckta? Någonstans måste man dra gränsen.
  Glädjande nog för RFSL kan jag meddela att de helt enkelt är felinformerade om vår politik inom Svenska kyrkan, då vi driver linjen att varje församling måste kunna erbjuda homosexuella par att få gifta sig i kyrkan. Sverigedemokraterna har dessutom förtroendevalda på samtliga nivåer i partiet som är homosexuella, så det faller på sin egen orimlighet att de skulle vilja driva en politik som går emot dem själva. Homosexuellas politiska sympatier är inte ålagd endast vänsterliberala partier.
  Att Petter Larsson i sin artikel tar till orda mot oss tror jag handlar om dubbelmoral. Både Larsson och RFSL är kvinnornas förkämpar när det kommer till jämställdhet, men i moskén ska kvinnor ha särskilda ingångar, inte sitta tillsammans med männen, de tillåts inte delta när de har mens och de har inte rätt att bli imamer.
  Petter Larsson och RFSL tycker vidare i andra sammanhang att Barnkonventionen är viktig, men i moskén tillåts inte flickor delta på samma villkor som pojkar eller klä sig hur de vill, de tillåts inte i bild eller skrift fritt uttrycka sina åsikter om profeten Muhammed och det torde vara tveksamt om de fritt tillåts byta religion om de så önskar.
  Den svenska vänstern är bakbunden i frågan om islamiseringen av samhället. Å ena sidan vill de stå på minoriteternas sida mot majoritetssamhället, å andra sidan vill de värna om kvinnors, barns och homosexuellas rättigheter. När Petter Larsson och RFSL står i valet och kvalet struntar de i den sistnämnda gruppen. För mig är det alldeles uppenbart att både Petter Larsson och RFSL silar mygg och sväljer kameler när det kommer till jämställdhet och lika villkor.
  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)


  Nedan kommer svar från Petter Larsson (HD/Sydsvenskan)


  Menar du allvar, lämna SD!

  SVAR DIREKT: Ett av de sämsta sätten att verka för ökad jämställdhet och minskad homofobi är att särbehandla muslimer, eftersom man då inkräktar på religionsfriheten och bidrar till den redan alltför utbredda muslimfientligheten. I all synnerhet om man, som Michael Rosenberg, i samma andetag sprider den paranoida konspirationsteorin om att det skulle pågå en ”islamisering” av det svenska samhället.
  Ett av de bästa sätten, om nu Rosenberg menar allvar med sin ambition, vore att han lämnade sitt parti, som sedan årtionden är djupt inpyrt med antifeminism och homofobi.
  Dubbelmoral var ordet.
  Petter Larsson