Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 125

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Publicerad sedan 060630

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  Skolavslutningar ska firas i skolan !

  I en debattartikel i en rikstäckande dagstidning föreslår DiskrimineringsOmbudsmannen (DO) på fullt allvar att skolavslutningar inte bör firas i kyrkan samt att psalmtexter såsom ”Den blomstertid nu kommer” inte bör sjungas eftersom detta kan innebära att elever med icke-kristen bakgrund då skulle känna sig diskriminerade. Som sverigedemokrat och försvarare av svenska och kristna traditioner vet jag inte om jag skall gråta eller skratta när jag hör sådana förslag.

  Vi lever visserligen i ett samhälle som präglas av en ändlös och fortgående sekularisering, men att sluta med att hålla skolavslutningarna i kyrkan och inte kunna fira skolavslutningen med ”Den blomstertid nu kommer” är minst sagt ett horribelt förslag. Att vi har en i grundlagen garanterad religionsfrihet är av största vikt då detta är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle.

  Emellertid. Sverige har varit och är väl i viss grad fortfarande ett land byggd på kristen grund sedan över 1000 år tillbaka i tiden. Kristna värderingar och traditioner har genomsyrat hela vårt samhälle under denna tid vare sig detta gällt juridik, arkitektur, tideräkning, utbildning, högtider eller människosyn. De grupper i samhället som inte kan acceptera eller på något sätt skulle känna sig kränkta av våra kristna traditioner kan alltid välja att avstå dessa sammankomster, och i det specifika fallet med skolavslutningar helt enkelt avstå från att fira denna om den firas i kyrkan.

  Allas rätt att till att inte känna sig diskriminerade kan aldrig innebära att allt som är traditionsenligt och byggd på kristen värdegrund tvingas bli ”värdeneutralt”. Detta vore väl om något minoritetens förtryck av majoriteten.

  Kanske kommer skolavslutningarna inte längre att firas i kyrkan en dag. Men varför inte så fall också avskaffa dagens tideräkning och inför en mer ”profan” sådan då ju också denna bygger på kristen grund och således därmed också kan uppfattas som ”kränkande” för vissa grupper i samhället. Varför ska överhuvudtaget söndagen vara en röd dag. Och när DO ändå är i farten varför inte föreslå att vi avskaffar almanackan, pingsten, påsken och juldagen också.

  Vi från Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att kämpa för att kristna traditioner bibehålls och att t ex också skolavslutningarna fortsättningsvis kan firas i kyrkan. Vi kan visserligen inte stoppa alla korkade förslag från att klubbas igenom i framtidens Sverige. Men om just du sätter ner foten och säger stopp nu får det vara nog! Så kanske vi kan behålla en del av de (kristna) traditioner vi fortfarande har kvar i vårt land.

  Magnus Larheim Lärare och ledamot i Kyrkofullmäktige för Sverigedemokraterna i Hbg.

  Publicerad i Lokaltidningen 060705

 • Av Admin den 13 september, 2006
  0
  0

 • Torgmöte med Sverigedemokraterna

  Av Admin den 1 september, 2006
  0
  0

  Välkommen på torgmöte med partiledare Jimmie Åkesson och partiets toppkandidat i Helsingborg, Björn Söder

  Lördagen 2 sept kl 11.00
  Konsul Olssons Plats, Helsingborg

 • Skandal i skoldebatt i Helsingborg

  Av Admin den 1 september, 2006
  0
  0

  Under torsdagen den 31 augusti var det dags för skoldebatt på högstadieskolan Wieselgrensskolan i Helsingborg. Bakom debatten stod representanter för Helsingborgs skolföräldrarförening. Inbjudan hade skickats ut till alla partier som ställer upp i kommunfullmäktige i staden.

  Föremålet för debatten var den kontroversiella frågan om nedläggningen av den invandrartäta G-A skolan under 2005 samt frågor om hur skolan kan förbättras i största allmänhet.

  De två partierna som var ansvariga för nedläggningen, moderaterna och socialdemokraterna, dök emellertid, till publikens stora irritation, inte upp till debatten.

  Själva debatten började med en, som moderatorn för debatten uttryckte det ”demokratisk skandal”, i det att folkpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets representanter helt sonika lämnade lokalen eftersom Sverigedemokraterna visade sig skulle delta. Detta trots att man fått reda på förutsättningarna redan i inbjudan. Även publiken visade sin besvikelse över att dessa partiers representanter inte kunde acceptera demokratins spelregler, och flera försökte också påtala för dem att Sverigedemokraterna sitter i kommunfullmäktige och är representanter för 3.000 helsingborgare.

  Föga förvånande bet dock inte de klarsynta argumenten på dessa partiers representanter.

  Efter ett tag kom dock tillställningen i gång med reducerat manskap och inledes med ett 10 minuter långt anförande av den tidigare rektorn för G-A skolan där hon förklarade hur överkörda de mest inblandade känt sig i nedläggningsförfarandet, dvs föräldrar, lärare och elever. Efter detta fick respektive parti ge en kortare presentation om hur de ställt sig i frågan. Sverigedemokraterna som representerades av Björn Söder klargjorde för åhörarna bl a att Sverigedemokraterna varit det enda partiet i kommunfullmäktige som stött kravet på en folkomröstning i frågan, vilket resulterade i publika applåder och bifall.

  Efter detta var det så publikens tur att ställa frågor. På frågan om vad som kan göras för att förbättra skolsituationen i kommunen genomgick Söder kort för hur Sverigedemokraterna länge yrkat på införandet av jourskolor för bråkiga och stökiga elever samt behovet av fler vuxna i skolan. Söder inflikade också att folkpartiet som tidigare varit emot införandet av jourskolor numera själva lagt ett förslag om detta samt vilket hyckleri och dubbelmoral detta vittnar om. De närvarnade partiernas representanter var glädjande nog relativt eniga i övriga sakfrågor och att nedläggningen av G-A skolan tagits såväl på felaktiga grunder som på ett odemokratiskt sätt och att detta ytterligare förvärrat skolsituationen i staden.

  Magnus Larheim

 • Vi vänder problem till möjligheter!

  Av Admin den 8 maj, 2006
  0
  0
  • Krisen inom äldreomsorgen
   » Vård och omsorg efter eget val
  • Den tilltagande otryggheten i samhället
   » Alla ska känna trygghet
  • Elever som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper
   » Lära för livet i Helsingborg
  • En arbetslöshet som ständigt växer
   » Bra ekonomi och ett bra företagsklimat
  • Invandringspolitikens och integrationskostnaderna skenar
   » Mindre invandring, mindre utgifter
  • Antalet hemlösa ökar
   » Hjälp åt dem behövande
  • En otrygg familjesituation
   » Familjen är samhällets grundbult
  • Fortsatt decentralisering
   » En levande landsbygd
  • Parkeringsproblem, otrygghet och betong
   » Låt centrum blomstra

  Med vår politik och rätt politisk ledning finns det möjligheter till att lyckas!

  Vår vision
  Vår målsättning är att Helsingborg ska bli ett kunskapscentrum som ger möjligheter för företag och företagande. En trygg kommun med närpolisstationer och ett förstärkt tullväsende ger helsingborgarna alla förutsättningar till välmående. Samarbetet på regional nivå ska stärkas, även över Øresund, vilket gynnar alla arbetssökande. Äldre ska ses som en resurs som kan tas till vara på. Möjligheten att bo kvar i sin närmiljö ska vara utgångspunkten vid omsorg. Helsingborg ska präglas av trygghet, omtanke och tradition. Invandrare som kommer hit ska anpassa sig till det svenska samhället

  Vård och omsorg efter eget val
  Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheterna att bo kvar i sin närmiljö som viktiga faktorer till en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområden och t ex daglig service, för människor som är i åldern 55+. Många äldre har t ex inte tillgänglighet till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden.

  Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården ska möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen. Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

  Alla ska känna trygghet
  Det ska vara en självklarhet att du skall kunna känna dig trygg och säker i Helsingborg. Så är det tyvärr inte idag. Rädslan av att drabbas av våld och brott tillhör vardagen för många helsingborgare idag. Det hårdnade samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhället och ambivalensen som råder i hur problem skall lösas.

  Vi i Sverigedemokraterna vågar och vill ta tag i problemen. Rättssamhällets primära uppgift är att skydda medborgarna från brott och brottslingar. Ingen skall behöva oroa sig för att utsättas för brott eller kränkningar. Genom satsningar på fler närpoliser och effektiva åtgärder mot brottslingar samt tydliga reaktioner mot förstagångsförbrytare tror vi oss kunna vända den negativa trenden. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Samarbetet med föreningsliv och myndigheter måste också utvecklas när det gäller förebyggande åtgärder. Poliser ska alltid finnas tillgängliga på de tider brott begås. Även om flertalet polis- och tullfrågor beslutas nationellt, är det inte minst viktigt av att framhålla vikten av trygghet också lokalt. I Helsingborg måste polis och tull få ökade resurser i en strävan att skapa ett tryggt Helsingborg. Att anlita privata vaktbolag är ett komplement till detta men aldrig en långsiktig lösning.

  Lära för livet i Helsingborg
  Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv från gångna generationer till nya. Som väsentliga delar i vårt svenska kulturarv ingår t ex historia, traditioner, språk och religion. Förståelse och acceptans för dessa delar av vårt kulturarv är bland det viktigaste skolan har att förmedla. Att alla besitter goda grundläggande kunskaper i det svenska språket är en garanti för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utan ett gemensamt språk är det svårare och i många fall omöjligt att aktivt engagera sig i samhällsdebatten, i politik och organisationer. I längden riskerar detta att bli ett problem för själva demokratin. Frågor om etik och moral är också viktiga.

  För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vårt djurliv skall elevernas miljömedvetande stimuleras. Sverigedemokraterna vill därför integrera miljöundervisningen i skolmiljöns vardag.

  Redan från skolåldern skall barn få kontakt med djur och träffa dem i naturliga miljöer. Barn och ungdomar som lär sig leva och respektera djur blir också vänligare inställda till livet som sådant.

  Att bilda sig och se skolan som en framtida investering, möjligheten att använda skolgången som en social språngbräda i livet. Som elev skall du känna glädje och trygghet när du går till skolan. Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Skolan skall alltid ställa sig på den drabbades sida. Bråkstakar skall flyttas, inte offret. Genom införandet av jourskolor, dit elever som bråkar eller mobbar flyttas, vill vi ta tag i och lösa problemen med stökiga elever.

  Bra ekonomi och ett bra företagsklimat
  Vår uppgift är att stimulera till samverkan mellan skolan, högskolor och det lokala näringslivet vilket är av högsta prioritet för att Helsingborg ska blomstra och utvecklas. Samarbetet i Öresundsregionen ska stärkas och utvecklas. Vi har dessutom som ambition att sänka skatte- och avgiftstrycket för stadens invånare. Ett första steg i den riktningen är att slopa de kostsamma medborgarutskotten. Vi anser att de politiska partistöden och de höga politikerlönerna kan minskas. På sikt önskar vi sänka kommunalskatten.

  Mindre invandring, mindre utgifter
  Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt kostsam invandring. Segregationen i Helsingborg ska lösas genom att invandrare anpassar sig till det svenska samhället och blir svenskar. Alternativet är att resa hem igen, människor som inte uppför sig eller inte kan sköta sig är inte välkomna. Ett krav är att det svenska samhällets normer och värderingar utgör grund för medborgarskapet. Stopp för alla kostsamma ”invandrar och integrationssatsningar” som inte på långa vägar motsvarar kostnaderna. Vi vill dessutom reformera modersmålsundervisningen genom att låta brukarna själva stå för kostnaderna.

  Hjälp åt dem behövande
  Många psykiskt sjuka och narkomaner i dag driver omkring på gatorna, utan tak över huvudet. Antalet hemlösa i Helsingborg har drastiskt ökat under de senaste åren. Vi vill hjälpa människorna i Helsingborg som behöver det mest.

  Familjen är samhällets grundbult
  Familjen är och förblir den gemenskap kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Medborgare som växer upp under trygga familjeförhållanden får de bästa förutsättningarna att bli goda samhällsmedborgare. När den gemenskapen sviktar är det kommunens uppgift att socialt och ekonomiskt stödja familjen att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter. Fungerar inte familjen fungerar inte heller samhället. I dagens samhälle ökar familjens betydelse som kulturbärare och identitetsskapare.

  Föräldrar ska själva välja vilken barnomsorg de vill ha i Helsingborg. Kommunens uppgift är att skapa ekonomiska och praktiska förutsättningar för detta. Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familjepolitiken. Familjepolitiken måste skapa förutsättningar för föräldrarna att tillbringa mer tid med sina barn. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och att vara hemma med barnen skulle ge positiva effekter när det gäller att främja familjebildning och ökad familjestabilitet. Endast ett familjevänligt samhälle har förutsättningar att erbjuda sina medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö. De föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn måste kunna, inte minst av rättviseskäl, göra detta på samma villkor som annan barnomsorg.

  En levande landsbygd
  En fungerande närdemokrati där medborgarna har möjlighet att påverka sin bomiljö och sitt närområde är mer än viktiga ord. Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Sverigedemokraterna är positivt inställda till framtida byalag som kan påverka och besluta i olika frågor. Hembygdsföreningar och våra hembygdsgårdar är en del av vår kulturhistoria som vi uppmuntrar och stödjer.

  Låt centrum blomstra
  Vi vill förvalta och lämna efter oss vår unika stadskärna med tillhörande parker, grönområden och kulturbyggnader. Ett rikt affärsliv i centrum bidrar till en levande stad. Tillgänglighet betyder för oss att funktionshindrade ges möjligheten att ta del av Helsingborg på lika villkor.