Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 117

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Föreläsning i Helsingborg

  Av Admin den 24 maj, 2007
  0
  0

  Föreläsning i Helsingborg

  28-5-07

  Under söndagen samlades över 30 medlemmar och sympatisörer för en eftermiddag med föreläsningar.

  SD-Helsingborg hade dagen till ära bjudit in Lina Borg från Kvinnojouren i Helsingborg som föreläste om de problem som de möter i dagens samhälle och hur deras verksamhet fungerar.

  Det var en intressant föreläsning som uppskattades av många trots den otäcka verkligenheten som diskuterades.

  Flera frågor som kvinnojouren belyste har SD-Helsingborg redan lämnat in som motioner till Helsingborgs fullmäktige, bland annat att inför etik och moral på skolschemat.

  En annan fråga var blanda annat vänsterpartiets motion om att inrätta ett kriscentrum för kvinnor och barn, vilket företrädare för SD-Helsingborg tidigare under veckan debatterat i kommunfullmäktige samt röstat emot eftersom det redan finns etablerade och fungerande instanser idag bland annat genom kvinnojouren.

  Efter detta var det som dags för ett uppdukat bord med enklare förtäring med efterföljande kaffe och kaka.

  Även polisen skulle ha varit på plats och informerat om deras arbete mot politiskt våld, men de fick tyvärr lämna återbud.

  Hans-Olof Andersson från distriktsstyrelsen höll ett kortare föredrag om de frågor som vi arbetar med tillsammans med polisen.

  Vi skulle vilja tacka alla som kom och rikta ett stort tack till Kvinnojouren som ställde upp och föreläste.

  Detta är bara början på en serie av träffar och möten som vi kommer att arrangeras i Helsingborg med omnejd med både interna utbildningar och externa föreläsare.

  Pontus Bergqvist

  Ordförande SD-Helsingborg

  Till min mening. 2007-05-17

  Genmäle ”Stoppa slakten av Helsingborg”

  HD 15 maj-07

  Behöver privata vårdboenden vara sämre än kommunala?

  Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta gäller främst för de svaga grupperna i samhället och dit hör våra äldre som ofta har ett stort behov av stöd och dessutom har svårt att föra fram sina synpunkter. Idag fungerar inte vård och omsorgen fullt ut, då det ständigt skall sparas. I juni 2006 lämnade vi in våra synpunkter på en handlingsplan för äldreomsorgen och vårdboendeplanering under 2007-2011.

  Nedan följer några av de förslag som vi lade fram:

  · De äldre ska själva kunna bestämma över sin livssituation och få det stöd och den hjälp man behöver.

  · Man ska ta hänsyn till varje persons behov och arbeta utifrån det.

  · För att höja omvårdnadskompetensen ska hemtjänstpersonalen utbildas och tillåtas göra mer på plats.

  · De äldre ska själv ha rätt att fatta beslut om sitt boende.

  · Det ska finnas tillgång till äldreläkare som gör hembesök oavsett boende. Detta är förebyggande och ger besparingar inom sjukvården. En gammal sjuk människa ska inte utsättas för onödiga påfrestningar. En väntetid på 8-9 timmar är inget ovanligt på akutmottagningen vilket många anhöriga kan intyga.

  Under mandatperioden med (s) i majoritet fick vi inget gehör för våra förslag, utan det är först nu med den borgerliga alliansen som det börjar hända något. Dock är vi inte nöjda utan vill vi gå flera steg längre för att värna våra äldre. Bland annat vill vi ha oplanerade besök och kontroller av dem som driver vård eller vårdboenden, vilket skulle öka rättsäkerheten för våra äldre och förbättra kvalitén på vården. Tyvärr har vi inte fått stöd för våra förslag men vi är positiva till privata vårdboenden, då vi inte är rädda för att prova nya möjligheter för att förbättra vården. Vi Sverigedemokrater är inga politiska broilers utan driver vår politik efter rakhet, sunt förnuft och ärlighet samt röstar utifrån detta.

  Kaarina Andersson (Sd)

  Ledamot i kommunstyrelsen

  Bo Söderström (Sd)

  Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

 • Helsingborg måndag den 22

  Av Admin den 23 maj, 2007
  0
  0

  Helsingborg måndag den 22 januari 2007

  Fråga till skol- och fritidsnämndens ordförande
  Helsingborg

  Med anledning av vad som hänt och händer vid Gustav Adolfskolan i Landskrona och de beslut som man från kommunledningens sida där har fattat vad gäller krav på svenska språket och skärpta ordningsregler undrar jag om skol- och fritidsnämndens ordförande i förebyggande syften kommer att verka för att Helsingborgs kommuns skolor också skärper ordningsreglerna och ställer krav på att det vid kommunens skolor skall talas svenska med undantag för lektioner i andra språk och hemspråksundervisning?

  Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående beaktandet av framtida klimatproblem

  Helsingborg 2007-05-22
  Den 9 maj 2007 höll Samverkan i Sydsverige, Sydsam, årsmöte i Lund. Vi som deltog i mötet fick lyssna på ett intressant föredrag av Gunn Persson, Communication Officer vid Rossby Centre/SMHI:s Klimatforskningscenter.

  Frågan om klimatets förändring och hur människan påverkas av detta är mycket komplex. Vid Rossby Centre använder man sig av avancerade klimatmodeller för att kunna beräkna det framtida klimatet. Genom framtagande av olika klimatscenarier kan sannolikheter och risker för olika tänkbara utfall analyseras.

  Även om klimatfrågan är en global angelägenhet flaggade Gunn Persson för att man på lokal nivå redan nu bör förbereda och vidta åtgärder inför framtiden. Beräkningar visar att i slutet av 2000-talet kommer vattennivån ha stigit med 18-56 cm. I norra delarna av Sverige sker samtidigt en landhöjning som kompenserar vattennivåhöjningen, men i Sydsverige sker ingen landhöjning. Detta kommer att innebära att Skåne kommer att drabbas av vattennivåhöjningen.

  Alla är vi nog rörande överens om att vi måste motverka och anpassa dimensioneringen av infrastruktur och byggnader för framtidens utmaningar inom klimatområdet. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande:

  1. På vilket sätt arbetar Helsingborgs kommun för att möta framtidens klimatförändringar?
  2. Vilka åtgärder vidtas med anledning av den förväntade vattennivåhöjningen?
  3. Kommer Helsingborgs kommun framöver att beakta klimatproblemen vid byggande av infrastruktur och byggnader?

  För Sverigedemokraterna

  Björn Söder

  Kommunfullmäktige 070228

  Fråga angående skärpa ordningsregler och krav på att det vid kommunens skolor ska tala svenska.

 • Genmäle till Erik Persson (mp) ”Femklövern ska vara så lagom stolt”

  Av Admin den 10 maj, 2007
  0
  0

  2007-04-17

  Genmäle till Erik Persson (mp) ”Femklövern ska vara så lagom stolt”

  Miljöpartiets företrädare Erik Persson protesterar mot en orättvis politik, genom att i punktform ange vad andra partier har beslutat I kommunfullmäktige. Vi Sverigedemokrater, vill därför här förtydliga våra beslut för medborgarna.

  1. När det gäller arvodena för kommunalråden, har vi sedan vi intog våra platser I kommunfullmäktige lagt fram förslag på en betydlig sänkning av arvodena, vilket inte har beaktats hitintills.

  2. När det gäller den nya vägen i Björkaskogen, har vi godkänt ett förslag till planprogram. Vi kommer givetvis att studera detaljplanen när den ska upp för beslut.

  3. Trafiksituationen i Väla har länge varit ett problem, både för besökare till Väla center och för de boende. Genom en avstängning av Björkavägen och en ny tillfart till Ödåkra, samt en förbättrad busstrafik tror vi på en bättre trafikmiljö för Välaområdet. Att sedan dessa stormarknader växer med tiden, beror ju på att man inte satsar genom olika åtgärder på en levande handel I stadskärnan. Vi vill absolut inte medverka till någon som helst miljöförstöring.

  4. En undersökning, visar på att man gör en besparing på 4 miljoner kr genom att ta ut en avgift för skolmåltiden. Genom försäljningen av matkort blir det också lättare att planera för matinköp. Besparingen för detta skulle kunna fördelas på en god och näringsrik kost för våra äldre och en bättre livssituation för våra hemlösa I staden.

  5. Som vi har uppfattat det, så ska nivån på hyrorna bestämmas utifrån läge och standard. Detta främjar dem som inte bor centralt eller har en enkel standard i sitt boende. Sedan bestäms också hyressättningen tillsammans med andra aktörer.

  6. Vi har inte tagit något beslut om att tvinga hyresgäster till att köpa sin lägenhet. Detta är ett förslag som varje enskild hyresgäst får ta ställning till. Det är också i linje med, vad vi tycker är en demokratisk rättighet för alla medborgare. Hyresrätten bör givetvis finnas kvar, eftersom det alltid kommer att finnas ett behov för detta.

  7. Det byggs fortfarande hyres och bostadsrätter och genom flyttkedjor uppstår det förhoppningsvis lediga hyresrätter. Vi ska heller inte glömma det höga antalet av kommande flyktingar, anhöriginvandrare, som tar många bostäder i anspråk.

  Kaarina Andersson (Sd)
  Björn Söder (Sd)

  Sunt förnuft vår ledstjärna

  Svar till Peter Ahlbom (v)

  Peter Ahlbom har dragit ut på korståg mot sverigedemokraterna. Mycket av sin kritik är tagen ur sitt sammanhang men en sak har Peter Ahlbom helt rätt i. Vi sverigedemokrater är långtifrån fullblodsproffs inom politiken. Vi har aldrig uppburit någon kommunalrådspost eller varit heltidspolitiker utan vi är vanligt folk som inte känner till alla knep inom politiken. Vi röstar för det som vi stödjer, alltså vi är positiva till allt som är bra. Naiv som jag är trodde jag att man var emot det man röstade ned? När det gäller frågan om utförsäljning av hyresrätter till de boende vill vi låta hyresgästerna själva få bestämma, inte politikerna. Vi tror på människors eget sunda förnuft och förmåga att själv fatta beslut. Vi önskar givetvis så låga hyror som möjligt för hyresgästerna, det är en viktig del i ett bra boende.

  Det är både intressant och lärorikt med politiska debatter men när man debatterar med Peter Ahlbom (v) och hans kumpaner är det alltid hårda ord, beskyllningar och svartmålning som kastas på en. Det är inte vad vi anser vara ett konstruktivt sätt att föra samhället framåt. Jag önskar att vi sverigedemokrater haft politiskt inflytande till att rätta till alla de problem som vänsterpartiet nämner, så är det tyvärr inte. Själv har Peter Ahlbom suttit vid makten i Helsingborg och är högst delaktig i samhällets utveckling, om det nämner han inte ett ord. Den sanningen är högst obekväm för den i fullmäktige numera ensamma Peter Ahlbom (v).

  Om vänsterpartiet menade allvar med sin välfärdspolitik förefaller det mig konstigt att de aldrig någonsin åstadkommit något av detta? Det är också underligt att vänsterpartiet liksom övriga partier inte ser ett samband mellan arbetslösheten och invandringens storlek. Danska välfärdskommissionen (www.velfaerd.dk) beräknar att de framtida, danska besparingsbehoven inom välfärden skulle minska med nästan tre fjärdedelar om man stoppade invandringen från ”mindre utvecklade länder”. Då ska man ha i åtanke att invandringen till Sverige varit 2-3 gånger större än till Danmark. När det saknas arbete för invandrarna sker det omfattande nettoöverföring av resurser från den svenska delen av befolkningen till den invandrade. Överföring av tiotals miljarder till en grupp sker alltså på bekostnad av en annan grupp. För mig är det enkel matematik att räkna ut varför det inte finns pengar att återställa pensionerna, förbättra äldreomsorgen, kapa sjukvårdsköerna, göra livet bättre för barnen osv.

  Den som vill vara med och påverka samhället på samma sätt som samhället påverkar oss är välkommen som medlem i sverigedemokraterna. De som inte tycker vi har rätt i vår kritik av politiken är alltid välkommen att föra fram sin åsikt, vi lyssnar och låter det sunda förnuftet råda. Vi vet inte allt men vi lyssnar på alla.

  Pontus Bergqvist (sd)

 • ”Helsingborgs Dagblad en demokratisk tidning ?”

  Av Admin den 10 mars, 2007
  0
  0

  ”Helsingborgs Dagblad en demokratisk tidning ?”

  I en artikel på den rikstäckande Dagens Nyheters välrenommerade debattsida 070118 har de två medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren med rubriceringen ”Valbevakning i lokala medier ett förräderi mot demokratin” tillsammans analyserat allt valmaterial i nio kommuner och landsting inför lokalvalen 2006. Ett av de områden som undersökts är Helsingborg med omnejd, och således också den eminenta lokaltidningen Helsingborgs Dagblad med editioner. Bl a följande citeras specifikt gällande Sverigedemokraterna i denna DN-debattartikel:

  ”Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades.”

  Detta är visserligen inte någon nytt för oss Sverigedemokrater, speciellt inte som verksamma och boende i Helsingborg med omnejd där monopoltidningen HD cirkulerar. Helsingborgs Dagblad har emellertid också själv gett sin officiella i syn på saken: I en konferens avhandlande SD i Värmland som sändes i SVT 24 den 12 december gav dåvarande tf chefredaktören Sören Karlsson ett officiellt uttalande om att man inte tar in insändare där ”Sverigedemokraterna” finns som underskrivet. Till detta kan läggas att under Eskil Jönssons tid som chefredaktör vägrades vi både utlovat annonsutrymme samt förvägrades i vissa fall t o m genmäle på anklagelser gentemot oss.

  Också på andra sidan sundet har demokratiunderskottet emellertid tagits upp. Bl a den välrenommerade politiska tidskriften Weekendavisen skrev en artikel strax efter valet förra året med rubriceringen ”Sveriges demokratiske underskud” (060922). Artikeln behandlade i allmänna termer det demokratiska underskottet i svensk media (läs HD) och i synnerhet den odemokratiska behandlingen av Sverigedemokraterna.

  Frågan är egentligen vilken moralisk och demokratisk rättighet HD tar sig när de ska bestämma vilka åsikter som ska och inte ska få tas upp i sin tidning. Svaret vet vi visserligen; hur sakliga och balanserade våra insändare än är, är de enligt monopoltidningen ”främlingsfientliga” och ska därför inte publiceras. Detta alldeles oavsett vad vi skulle skriva om vare sig detta är om t ex hemlöshet, sjukvårdsköer eller invandringspolitik. En följdfråga man utifrån detta då kan ställa sig (och som även HD basunerat ut) är om det är synd om SD ? Kanske, men mer synd anser vi ändå det vara om de 7.000 människor och 9,6 % som röstade fram Sverigedemokraterna som stadens tredje största parti, och som HD genom sitt agerande anser som ”mindre vetande”. Mest synd är det emellertid om alla som värnar demokrati och det fria ordet, vilket är det mest tragiska med Helsingborgs Dagblads odemokratiska och skamlösa beteende.

  Kaarina Andersson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Dick Johansson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Lasse Nilsson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Publicerat i Lokaltidningen-Helsingborg 070321.

  HD – En odemokratisk tidning ?

  Ja, så betecknar medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren, som analyserat allt valmaterial i press och etermedier i nio kommuner och landsting inför lokalvalen 2006, journalisternas valbevakning i lokala medier. Ett av de områden som undersökts är Helsingborg med omnejd och då den lokala tidningen Helsingborgs Dagblad.

  I Dagens Nyheter den 18 januari skriver de båda forskarna bl a:

  ”Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades.”

  Tja, det är ju precis vad vi sverigedemokrater länge hävdat. Det känns dock skönt att två forskare äntligen tar bladet från munnen och vågar bekräfta det också. Givetvis håller inte journalisterna med vad forskarna skriver. ”Orättvist”, tycker de.

  DN-debatt 070118: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=607046

  ”Orättvist” (Journalisten 070123): http://www.journalisten.nu/a.aspx?Article_Id=12618

  Bidragsfusket ser ut att ha kostat en hel del pengar som kunde ha använts till andra behov I Helsingborgs stad. Nu startar femklövern en offensiv mot bedrägerierna och inför nolltolerans. Detta ser vi Sverigedemokrater som ett tecken på att vår politik har haft genomslag, då vi har framfört dessa yrkande I juni 2005 för budget 2006. Dessvärre, fick vi inget gehör ifrån något av de andra partierna, som röstade mot vårt förslag den gången. Christian Orsing (m) lägger fram en bra och tydlig motion I nov. 2005 om bidragsfusket och nu ska man ta tag I problemen. Politik är många gånger inte bara intressant utan också mycket förvirrande.

  Kaarina Andersson
  Sverigedemokraterna I Helsingborg

  Insänd insändare (som publicerades) den 6 mars 2007 I Helsingborgs Dagblad, något redigerad.

 • Föreningen frihamnen och de hemlösas situation

  Av Admin den 1 februari, 2007
  0
  0

  Ställd till socialnämndens ordförande Kommunalrådet Thomas Finnborg. Ärende: Föreningen Frihamnen och de hemlösas situation i Helsingborg

  Efter ett föredrag av Björn O. Anderberg blev vi engagerade av de hemlösas livssituation. Jag själv deltog i ett möte där vi politiker debatterade om vad som bör göras och på vilket sätt kommunen bör ta ansvar för denna verksamhet, då kommunen endast betalar för ”nattöppet” på Hemlösas hus sex månader framöver.

  Socialförvaltningens kritik är att det inte bedrivs någon omfattande rehabilitering. Föreningen Frihamnens ordförande Björn O. Anderberg tillbakavisar kritiken och framhåller att det fungerar med rehabiliteringen enligt de givna premisserna. Han anser dock det som meningslöst att fortsätta verksamheten om stödet bara gäller korttidsavtal från kommunens sida. Alla politiker från samtliga partier säger att det är ett misslyckande att vi har hemlösa i vårt välfärdsamhälle. Nu är det dags att vi gör något radikalt och att vi genom handling visar att vi vill lösa frågan om de hemlösa.

  Frågor:

  1.) Varför vill man inte ta fullt ekonomiskt ansvar för denna verksamhet från kommunens
  sida ?

  2.) Varför kan inte kommunen bistå med större och bättre lokaler ?

  3.) Varför är man ovillig att teckna ett långtidsavtal ?

  4.) Varför måste man vara så formell angående rehabiliteringen ?

  Många av de hemlösa har med största sannolikhet dåliga erfarenheter av de sociala myndigheterna, känner sig dåligt behandlade, och har pga detta ”valt” att ställa sig utanför samhället.

  5.) Varför kan man inte bedöma varje individ utifrån deras personliga förutsättningar ?

  Helsingborg 2007-01-09

  Dick Johansson med övriga kf-gruppen för Sverigedemokraterna-Helsingborg.