Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 115

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Budgetanförande i Kf den

  Av Admin den 14 juni, 2007
  0
  0

  Budgetanförande i Kf den 13 juni-07

  Vi sverigedemokrater lägger idag fram vår budget 2008, med det som vi tycker är viktiga frågor för staden och medborgarna.

  Skolan

  Vi vill ha en trygg och kunskapsinriktad skola. Varje elev ska gå ut grundskolan och nå kunskapsmålen. Därför vill vi införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja till s.k. jourskolor. Det skulle innebära en trygg arbetsmiljö och studiero för de elever som sköter sig och lärarna skulle kunna utföra sitt yrke, nämligen vara lärare.

  I Helsingborg vill vi att resurser används till att eleverna lär sig det svenska språket och att kostnaderna för modersmålsundervisningen till stor del blir egenfinansierad för att på så sätt minska kostnaderna.

  Vården

  Den svenska vården lider idag av stora ekonomiska och strukturella problem. De stora problemen är den allt för omfattande byråkratin och bristen på resurser samt minskad tillgänglighet. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienterna och deras anhöriga som idag får ta ett orimligt ansvar. Dessutom blir vårdpersonalen utbränd och stressad.

  Genom omstruktureringar och nytänkande kan resurser omfördelas och ge positiva fördelar. Vård och omsorg för våra äldre måste prioriteras på ett bättre sätt genom att satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla aktiviteter. Det finns även ett stort behov av äldreläkare som kan göra besök både i hemmet och i vårdboendena för att på så sätt avlasta sjukvården.

  Invandringen

  Sverige har tagit och tar fortfarande emot alltför många invandrare där flertalet inte har flyktingstatus. Detta orsakar enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land samtidigt som det minskar utrymmet för att hjälpa de verkligt nödställda människorna runt om i världen.

  Denna oansvariga och kravlösa svenska integrations och invandringspolitik har gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Därför vill vi sverigedemokrater återgå till en ansvarsfull invandringspolitik, där invandringen begränsas till en lägre nivå och tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Man ska också stimulera invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.

  Invandrare som trots allt stannar kvar i Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. Villkoren för svenskt medborgarskap ska skärpas. Man ska ha levt i Sverige permanent och laglydigt under en lång tid och behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha tagit till sig den svenska kulturen. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att klara sig bra i det svenska samhället.

  Familjen

  Vi vill värna den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning och vi ser med oro på samhällsutvecklingen där familjens betydelse ifrågasätts och nedvärderas av destruktiva krafter. Varje barn har rätt till en mor och far vilket förstärker känslan av trygghet och harmoni. Föräldrarna måste också ta ett större ansvar för sina barns handlingar när det gäller skadegörelse och genom bättre information och ett ökat kostnadsansvar.

  Vi vill verka för en ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn. Personal som arbetar med barn och ungdomar ska alltid kunna uppvisa utdrag från straffregistret för att skydda barn mot att utsättas för brott. Även våra djur ska åtnjuta ett fullgott skydd mot övergrepp och onödigt lidande.

  Brottsligheten

  Vi vill ta krafttag mot den alltför grov och omfattande brottsligheten genom att kraftigt skärpa straffen och sänka straffrättsåldern. Polisbemanningen måste öka, speciellt under de tider som de flesta brott begås. Vårt mål är att det ska finnas polis bemannad i varje kommun i förhållande till brottsligheten. Invandrare som begår grova eller upprepade brott ska utvisas och avtjäna sina straff i hemlandet.

  Rån och överfall och våldtäkter har blivit ett gissel i vår stad och detta måste bekämpas genom att aktivt försöka gripa förövarna. Det hjälper inte med att skära ner buskar och förbättra utomhusbelysningen. Gränsskyddet bör stärkas genom att ge tullen utökade resurser och polisen bör få befogenhet att under kontrollerade former stävja brottsligheten genom brottsprovokation.

  Helsingborg ska vara den attraktiva staden där alla ska vara med, men för att uppnå detta måste man på allvar bekämpa hemlösheten och den tilltagande otryggheten i staden. Med detta yrkar vi bifall till våra budgetförslag.

  Sverigedemokraternas alternativa förslag till budget 2008.

  Skol och fritidsnämnden.

  Att arbeta för ett utökat föräldraansvar och informera om kostnaderna för vandalism och klotter.

  Att utöka skol och fritidsnämndens ram med 0,5 mkr till att informera om kvinnovåldet i skolorna.

  Att framhålla vikten av att lära sig det svenska språket i första hand och på så sätt minska kostnader för modersmålsundervisning.

  Att minska kostnader för mångkulturella projekt, då dessa är kostsamma för skattebetalarna.

  Att inrätta jourskolor för stökiga elever, för att på så sätt få trygghet och studiero i skolan

  Vård och omsorgsnämnden

  Att utöka vård och omsorgsnämndens ram med 2,0 mkr till förebyggande insatser
  av äldreläkare som gör hembesök.

  Att arbeta för att stimulera de äldre genom att ha djur involverade i vården.

  Att delegera över mer ansvar till hemtjänstpersonal och utbilda dessa kontinuerligt för att öka statusen i yrket.

  Utvecklingsnämnden

  Att minska kostnaden för projektet ”Almasuliah ”mansgrupper, då detta skenar iväg med en summa av ca 1,4 mkr på 3,5 mån. Av detta har UVN betalt 50% dvs, ca 700 tkr. Det finns andra mindre kostsamma alternativ att informera på.

  Att medarbetare i första hand anställes utifrån kompetens och ej utifrån etnisk bakgrund.

  Att minska kostnaderna för integrationsprojekt, då dessa är kostsamma för skattebetalarna.

  Socialnämnden

  Att utöka socialnämndens ram med 1,5 mkr för att anställa personal till föreningen Frihamnen så att de hemlösa kan vistas där även på dagtid.

  Att skapa fler boenden för våra hemlösa i staden snarast.

  Att utöka ramen för socialnämnden med 1,0 mkr för att anställa mer personal i Kvinnojouren då våldet och antalet utsatta ökar oroväckande.

  Kulturnämnden

  Att inom ramen för kulturnämnden satsa 1,0 mkr på den nordiska musikskatten genom att minska med 1,0 mkr på konserter med etnisk profil.

  Kommunstyrelsen inkl. räddningstjänst, överförmyndarverksamhet samt stadsgemensamt.

  Att ha en god hushållning när det gäller representation, resor och konferenser. Vid resor hålla antalet resenärer på så låg nivå som möjligt.
  Att säga upp avtalet med Integrationsverket angående flyktingmottagningen, senast 30 sept-07.

  Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning.

  Att arbeta aktivt med återvandring för dem som har möjlighet att återvända enligt de intentioner som UNHCR förespråkar.

  Sverigedemokraternas förslag till ökning av Ks totala ramförslag innebär en minskning av resultatet med 5,0 mkr och ett utökat finansiellt utrymme.

  Helsingborg den 26 juni 2007

  Kaarina Andersson Björn Söder Dick Johansson

  Lars Nilsson Arnljot Fröjsöd Bo Söderström

 • Budgetanförande i Kf den 13 juni-07

  Av Admin den 14 juni, 2007
  0
  0

  Budgetanförande i Kf den 13 juni-07

  Vi sverigedemokrater lägger idag fram vår budget 2008, med det som vi tycker är viktiga frågor för staden och medborgarna.

  Skolan

  Vi vill ha en trygg och kunskapsinriktad skola. Varje elev ska gå ut grundskolan och nå kunskapsmålen. Därför vill vi införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja till s.k. jourskolor. Det skulle innebära en trygg arbetsmiljö och studiero för de elever som sköter sig och lärarna skulle kunna utföra sitt yrke, nämligen vara lärare.

  I Helsingborg vill vi att resurser används till att eleverna lär sig det svenska språket och att kostnaderna för modersmålsundervisningen till stor del blir egenfinansierad för att på så sätt minska kostnaderna.

  Vården

  Den svenska vården lider idag av stora ekonomiska och strukturella problem. De stora problemen är den allt för omfattande byråkratin och bristen på resurser samt minskad tillgänglighet. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienterna och deras anhöriga som idag får ta ett orimligt ansvar. Dessutom blir vårdpersonalen utbränd och stressad.

  Genom omstruktureringar och nytänkande kan resurser omfördelas och ge positiva fördelar. Vård och omsorg för våra äldre måste prioriteras på ett bättre sätt genom att satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla aktiviteter. Det finns även ett stort behov av äldreläkare som kan göra besök både i hemmet och i vårdboendena för att på så sätt avlasta sjukvården.

  Invandringen

  Sverige har tagit och tar fortfarande emot alltför många invandrare där flertalet inte har flyktingstatus. Detta orsakar enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land samtidigt som det minskar utrymmet för att hjälpa de verkligt nödställda människorna runt om i världen.

  Denna oansvariga och kravlösa svenska integrations och invandringspolitik har gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Därför vill vi sverigedemokrater återgå till en ansvarsfull invandringspolitik, där invandringen begränsas till en lägre nivå och tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Man ska också stimulera invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.

  Invandrare som trots allt stannar kvar i Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. Villkoren för svenskt medborgarskap ska skärpas. Man ska ha levt i Sverige permanent och laglydigt under en lång tid och behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha tagit till sig den svenska kulturen. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att klara sig bra i det svenska samhället.

  Familjen

  Vi vill värna den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning och vi ser med oro på samhällsutvecklingen där familjens betydelse ifrågasätts och nedvärderas av destruktiva krafter. Varje barn har rätt till en mor och far vilket förstärker känslan av trygghet och harmoni. Föräldrarna måste också ta ett större ansvar för sina barns handlingar när det gäller skadegörelse och genom bättre information och ett ökat kostnadsansvar.

  Vi vill verka för en ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn. Personal som arbetar med barn och ungdomar ska alltid kunna uppvisa utdrag från straffregistret för att skydda barn mot att utsättas för brott. Även våra djur ska åtnjuta ett fullgott skydd mot övergrepp och onödigt lidande.

  Brottsligheten

  Vi vill ta krafttag mot den alltför grov och omfattande brottsligheten genom att kraftigt skärpa straffen och sänka straffrättsåldern. Polisbemanningen måste öka, speciellt under de tider som de flesta brott begås. Vårt mål är att det ska finnas polis bemannad i varje kommun i förhållande till brottsligheten. Invandrare som begår grova eller upprepade brott ska utvisas och avtjäna sina straff i hemlandet.

  Rån och överfall och våldtäkter har blivit ett gissel i vår stad och detta måste bekämpas genom att aktivt försöka gripa förövarna. Det hjälper inte med att skära ner buskar och förbättra utomhusbelysningen. Gränsskyddet bör stärkas genom att ge tullen utökade resurser och polisen bör få befogenhet att under kontrollerade former stävja brottsligheten genom brottsprovokation.

  Helsingborg ska vara den attraktiva staden där alla ska vara med, men för att uppnå detta måste man på allvar bekämpa hemlösheten och den tilltagande otryggheten i staden. Med detta yrkar vi bifall till våra budgetförslag.

 • Kommunfullmäktige 28-02-0

  Av Admin den 7 juni, 2007
  0
  0

  Kommunfullmäktige 28-02-07

  26 § Revidering för Helsingborgshem Holding AB.
  Vi ansåg att folk ska själv få bestämma om dom ska få köpa sitt boende eller ej.
  Vi var för alliansens förslag med tillägg av våra yrkanden då det inte bifölls så reseverade vi oss till förmån för eget förslag som var med tilläggen, vi röstade med alliansens förslag.
  Våra tillägg är.

  -När det gäller finaseringsmodeller för dom som inte nsterpartgodkänns vid kreditprövning, ska dessa innehålla villkor så att inte kommunens ekonomi försvagas.

  -Fastigheter ska avyttras till marknadsvärde och inte till bokfört värde.

  28§ Återremitterat ärende angående avgift för skolmåtider i gymnasieskolan.

  Vi röstade med alliansens förslag om att återinföra avgiften.

  29§ Utredningsuppdrag till vård och omsorgsnämnden om att utreda elkänslighet.

  Vi röstade för avslag av denna motion,tillsammans med socialdemokraterna. vi anser att det inte är en kommunal angelägenhet utan en regional.
  Vi är för att man ska utreda men det måste ske tillsammans inom regionen. Då detta inte gick igenom så reseverade vi oss.

  Kommunfullmäktige 28-03-07

  40§
  Återemmiterat ärende angående revidering för Helsingborgshem Holding AB.

  Vi röstade mot alliansens förslag då våra tillägg inte godkändes, och reseverade oss av samma anledning.

  42§ Konkurrenspolicy-riktlinjer vid konkurrens utsättning av kommunal verksamhet i Helsingborgs stad.
  Vi röstade för alliansens förslag.

  Kommunfullmäktige 25-04-07

  52§ Motion om bojkott av israel producerade varor.
  Vi röstade med alliansen förslag om att avslå motionen.

  54§ Motion om nolltollerans för bidragsfusk och bedrägerier.
  Vi röstade med alliansen om att stoppa detta.

  56§ Motion om att förbättra livsmiljön på våra vård och äldreboende( vår motion)

  Vi röstade för återremiss i första hand och bifall i andra hand och reserverade oss när det inte gick igenom.

  58§ Förslag till ändringar i allmänna ordningsföreskrifter i Helsingborgs stad.
  Bl.a för att kunna stävja skadegörelse på skolor samt okynnes tiggeri på stadens allmänna platser.

  Vi röstade för alliansens förslag för att stoppa ovanstående.

  60§ Revidering av Helsingborgs stads personalpolicy.
  Vi röstade för alliansens förslag.

  Kommunfullmäktige 23-05-07

  78§ Revidring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Helsingborgs stad.
  Vi röstade här med Socialdemokraterna om bifall till tillägget om att torghandlarna även ska hålla rent under dagen. Detta gick inte igenom så då reserverade vi oss tillsammans med (s), (v) samt (mp)

  79§ Revidering av av stadgar för undomsforum. Vi höll med (mp)s yrkande om att ärendet borde återemiteras tillsammans med (v)

  80§ Namninsamling och begäran om allmän kommunal folkomröstning angående gröningen och kallis.

  Vi röstade med (mp) om att naturligtvis ska vi folkomrösta om en sådan viktig sak. Alliansen tyckte inte det tillsammans med (s) så vi fick reservera oss tillsammans med (mp)

  81§ Motion angående folkomröstning om bevarande av ”kallis”

  Vi yrkade på bifall tillsammans med (v) samt(mp)då detta inte gick igenom så reserverade vi oss.

  Kommunfullmäktige 13-06-07

  Avvisande av yrkanden
  Ordföranden avvisar
  följande skriftligt ingivna yrkanden med hänvisning till att de innebär att nya ärenden
  väcks som inte varit föremål för beredning:
  – Sverigedemokraternas yrkande att inrätta jourskolor för stökiga elever, för att på så sätt
  få trygghet och studiero i skolan;
  – Sverigedemokraternas yrkande att delegera över mer ansvar till hemtjänstpersonal och
  utbilda dessa kontinuerligt för att öka statusen i yrket;
  – Sverigedemokraternas yrkande att minska kostnaderna för projektet ”Almasuliah”
  mansgrupper, då detta skenar iväg med en summa av c:a 1,4 mnkr på 3,5 mån. Av detta
  har UVN betalt 50% dvs. c:a 700 tkr. Det finns andra mindre kostsamma alternativ att
  informera på;
  – Sverigedemokraternas yrkande att medarbetare i första hand anställes utifrån kompetens
  och ej utifrån etnisk bakgrund;
  – Sverigedemokraternas yrkande att säga upp avtalet med Statens invandrarverk angående
  flyktingmottagningen senast 30 september 2007; samt
  – Sverigedemokraternas yrkande att arbeta aktivt med återvandring för dem som har möjlighet
  att återvända enligt de intentioner som UNHCR förespråkar.

  Kommunfullmäktige 26-09-07
  Kf § 128

  Motion om att slå vakt om Gröningen som ett öppet och Öresundsnära område för
  alla, Dnr 00938/2005
  Ärendet
  Magnus Ehrencrona och Rickard Persson (båda mp) har i en motion daterad den 25
  november 2005 föreslagit att Gröningen ska bevaras som ett öppet och Öresundsnära
  område och att det därför inte skall byggas hotell vid Gröningen. Motionen har remitterats
  till byggnadsnämnden som inkommit med yttrande.

  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Erik Persson (mp) med instämmande av Kaarina Andersson (sd), Peter Ahlbom (v) samt
  Rickard Persson (mp): bifall till motionen.

  Alliansen delade inte vår syn och röstade emot. Vi reserverade oss.

  Kf § 129

  Motion om krogdiskriminering, Dnr 00896/2006
  Ärendet
  Sara Enetoft (mp) har i en motion daterad den 4 december 2006 föreslagit att
  Helsingborgs stad i sitt alkoholpolitiska program skall fastslå att diskriminering av person
  på grund av kön, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder
  kan medföra att serveringstillstånd för restaurang återkallas. Hon har dessutom föreslagit
  att det ska finnas tydliga skyltar vid serveringsställen för att visa vilka regler som gäller.
  Motionen har remitterats till socialnämnden, brottsförebyggande rådet samt Ungdomsforum.
  Yttrande har inkommit från socialnämnden.

  Vi röstade med alliansen om avslag på denna motion som också avslogs.

  Kf § 131

  Motion om att bygga en gång- och cykelbro över Hälsobacken för att binda samman
  Landborgspromenaden, Dnr 00417/2006
  Ärendet
  Dag Sundius, Pontus Bergqvist, Kaarina Andersson och Bo Söderström (samtliga sd) har i
  en motion daterad den 30 mars 2006 föreslagit att kommunledningen skall få i uppdrag att
  utreda möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro över Hälsobacken, samt att
  återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut. Motionen har remitterats till
  bygg-nadsnämnden och tekniska nämnden. Stadsbyggnadsnämnden har efter dessa båda
  nämnders sammanslagning inkommit med yttrande.

  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Kaarina Andersson (sd) med instämmande av Bengt Larsen (s): bifall till motionen

  Alliansen avslog motionen och vi reserverade oss.

  Kommunfullmäktige 24-10-07

  Ks § 162
  Motion angående medborgarinflytande i Helsingborg, Dnr 00079/2007
  Ärendet
  Björn Söder, Kaarina Andersson, Arnljot Fröjsöd, Dick Johansson, Lars Nilsson och Bo
  Söderström (samtliga sd) har i en motion daterad den 24 januari 2007 föreslagit att kommunfullmäktige
  uppdrar åt kommunstyrelsen att med utgångspunkt i en rad förslag utreda
  möjligheterna att vitalisera och öka medborgarinflytandet i Helsingborg.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 10 oktober 2007 poängterat att grunden för det politiska beslutsfattandet,
  både på riksplanet och i den kommunala verksamheten är och skall vara den
  representativa demokratin, där medborgarna vart fjärde år via de politiska partierna väljer
  sina företrädare. Dessutom framhålls att det största ansvaret för vitalisering av demokrati

  vilar på de politiska partierna och deras förmåga att fånga upp medborgarnas åsikter och att
  föra ut sitt budskap till medborgarna. Staden bedriver emellertid sedan länge ett aktivt arbete
  för att öka det medborgerliga deltagandet i olika diskussioner och processer.
  Kommunstyrelsen anser att det inte finns behov av att genomföra en utredning med syfte
  att införa andra former för medborgarinflytande på det sätt som motionärerna föreslår, och
  avstyrker därmed motionen. Mot kommunstyrelsens beslut har Kaarina Andersson (sd)
  reserverat sig.
  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Kaarina Andersson (sd): Bifall till motionen.
  Peter Ahlbom (v) med instämmande av Maria Olsson (c), Maria Winberg Nordström (fp),
  Birgitta Södertun (kd), Tomas Nordström (s), Roland Nilsson (s), Mats Wieden (m), Inger
  Nilsson (s) samt Arne Larsson (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
  Proposition
  Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
  i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning
  framläggs och godkänns: Ja-röst för att avslå motionen, Nej-röst för att bifalla densamma.
  Med 56 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen
  i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Tre ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga
  1, § 146).
  Kommunfullmäktige beslutar sålunda
  att avslå motionen.
  Reservation
  Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från (sd).

  Ks § 163
  Motion om projektering av ny Terrasshiss, Dnr 00433/2006
  Ärendet
  Pähr Holmgren (fp) har i en motion daterad den 15 juni 2006 föreslagit att tekniska nämnden
  får i uppdrag att utlysa en idé- och arkitekttävling om en ny terrasshiss, samt att arbetet
  startas skyndsamt så att hissen kan stå klar till 2009. Motionären framför bl.a. att den nuvarande
  hissen är mörk och trång och har begränsade öppettider. Motionen har remitterats till
  stadsbyggnadsnämnden som inkommit med yttrande. Stadsbyggnadsnämnden har bl.a.
  framfört att det är en stor investering att bygga en ny hiss som måste prövas mot andra
  nödvändiga investeringar. Framför allt på infrastruktursidan finns ett flertal större investeringar
  med hög prioritet inom de närmaste åren.

  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 10 oktober 2007 anfört att motionärens förslag visserligen är
  mycket intressant, men att en sådan investering måste vägas mot andra behov på infrastruktursidan
  eftersom staden står inför ett flertal stora projekt inom den närmaste tiden. Kommunstyrelsen
  har mot denna bakgrund föreslagit att motionen skall besvaras med vad som
  anförts i ärendet.
  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Magnus Ehrencrona (mp) med instämmande av Dick Johansson (sd) samt Erik Persson
  (mp): Bifall till motionen.
  Maria Winberg Nordström (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
  Proposition
  Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att besvara
  motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning
  framläggs och godkänns: Ja-röst för att besvara motionen, Nej-röst för att bifalla
  densamma. Med 54 Ja-röster mot 9 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att besvara
  motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstår från att rösta
  (omröstningsbilaga 1, § 147).
  Kommunfullmäktige beslutar sålunda
  att besvara motionen med vad som anförts i ärendet.
  Reservation
  Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från (sd).

  Ks § 168
  Skolplan – mål och handlingsplan för förskola, skola och fritidsverksamhet i
  Helsingborg, Dnr 00661/2007
  Ärendet
  Skol- och fritidsnämnden beslutade den 16 augusti 2007 att anta förslag till skolplan för
  Helsingborg samt att översända densamma till kommunfullmäktige för antagande. Enligt
  skollagen skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som
  visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. I samband med den nya
  mandatperioden har en ny skolplan tagits fram att gälla som styrdokument för verksamheten.
  I planen framhålls bl.a. att skolans huvuduppgift skall vara att främja elevens kunskapsutveckling,
  att trygghet och arbetsro skall upprätthållas samt att utgångspunkten skall
  vara varje individs möjligheter. Skolan skall också hålla en god kvalitet i betydelsen hög
  måluppfyllelse. Skolplanen anger vidare att skriftliga kunskapsomdömen samt ordningsomdömen
  skall utformas och införas.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 10 oktober 2007 tillstyrkt skol- och fritidsnämndens förslag.
  Kaarina Andersson (sd) har reserverat sig till förmån för tilläggsyrkande om inrättande av
  jourskola. Kommunstyrelsens ledamöter från (s) har ej deltagit i beslutet.
  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Christer Rasmusson (fp) med instämmande av Karin Gjörtler (m), Birgitta Södertun (kd),
  Christina Freij (c), Sven-Åke Tannerstig (spi), Mats Wieden (m), Lilian Müller (fp), Maria
  Olsson (c) samt Peter Danielsson (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
  Kaarina Andersson (sd) med instämmande av Dick Johansson (sd): Bifall till kommunstyrelsens
  förslag samt bifall till tilläggsyrkande innebärande att punkten ”Trygghet och arbetsro
  skall upprätthållas” skall kompletteras med ”För att säkerställa arbetsro och upprätt hålla nolltolerans angående mobbning och kränkande behandling, måste det finnas möjlighet
  att omplacera stökiga elever till en jourskola, så att man undviker att problemen upprepas”.
  Peter Ahlbom (v): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
  Det antecknas till protokollet att ledamöterna från (s) och (mp) ej deltar i beslutet.
  Proposition
  Ordförande ställer inledningsvis proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag på
  detsamma, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
  Härefter ställer ordföranden proposition på Kaarina Anderssons m.fl. tilläggsyrkande om
  jourskola, och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. Omröstning begärs.
  Följande propositionsordning framläggs och godkänns: Ja-röst för avslag på yrkandet,
  Nej-röst för bifall till detsamma. Med 34 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige
  att avslå yrkandet. 25 ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga 1, § 152).
  Kommunfullmäktige beslutar
  att anta föreliggande mål- och handlingsplan som skolplan för Helsingborgs stad.
  Reservation
  Mot beslutet att avslå tilläggsyrkande om jourskola reserverar sig ledamöterna från (sd).

  Kommunfullmäktige 21-11-07

  Ks § 214
  Konkurrensutsättning av verksamheter som bedrivs inom ENTEK, Vi yrkade på att Entek inte ska utförsäljas. Ärendet blev återremittera.

  Ks § 191
  Motion om att det i stadens vårdplaner skrivs in att vårdtagaren har rätt att disponera
  två timmar per vecka som egen tid, Dnr 00289/2007
  Ärendet
  Peter Ahlbom (v) har i en motion daterad den 28 mars 2007 föreslagit att det i stadens
  vårdplaner skrivs in att vårdtagare har rätt att disponera två timmar per vecka som egen tid.
  Motionären anför bl.a. att det sällan finns tid för sådana aktiviteter som ligger utanför de
  mer basala behoven. Sådan egen tid kan t.ex. disponeras för aktiviteter som vårdtagaren
  önskar eller längtar efter, vilket också är hälsofrämjande och ökar livskvaliteten. Motionen
  har remitterats till vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala
  handikapprådet, som samtliga inkommit med yttrande.

  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 7 november 2007 ställt sig bakom vård- och omsorgsnämnden
  åsikt att det inte finns skäl att införa en bestämmelse om två timmar per vecka som egen tid
  för vårdtagare. Behov tillgodoses redan idag väl genom den verksamhet som bedrivs av
  vård- och omsorgsnämnden och frivilligorganisationerna. Kommunstyrelsen har därför
  föreslagit att motionen skall avslås. Mot kommunstyrelsens beslut har Kaarina Andersson
  (sd) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
  På ordföranden förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.

  Kf § 188
  Ks § 215
  Lokalisering av Multiarena, Dnr 00682/2007
  Ärendet
  I november 2005 startade projektet Helsingborg Idrottsstaden. Projektet innebar en strategisk
  satsning inom tre områden – arrangemang, anläggningar samt en ny inomhusarena i
  Helsingborg – Projekt Arena. Målet med Projekt Arena har varit att förutsättningslöst utreda
  möjligheterna att bygga en ny inomhusarena med ett multikoncept och att ta fram underlag
  som kan möjliggöra politiska beslut. I februari 2007 avlämnade Projekt Arena en Förstudie,
  Slutrapport.

  Dick Johansson (sd): ärendet skall återremitteras med motivering att även utreda alternativet
  och möjligheterna för att placera arenan på Hedens idrottsplats (protokollsbilaga 1,
  § 188).

  Kommunfullmäktige beslutar
  att återremittera ärendet med motiveringen dels att bättre belysa hur trafik- och miljöproblem
  i anslutning till arenan och dess närområde skall lösas samt konsekvenserna för Fredriksdals
  skog, dels att undersöka om planen för arenaplaceringen är förenlig med villkoren
  för donationen av området.

 • Kommunfullmäktige 1-11-06

  Av Admin den 30 maj, 2007
  0
  0

  Kommunfullmäktige 1-11-06

  Vi röstade nej tillsammans med Socialdemokraterna mot alliansen förslag om ändring av antalet kommunalråd.Då detta inte gick igenom så reserverade vi oss till förmån för dom gamla reglerna.

  Vi röstade nej till höjningarna i arvodesreglementet, och reseverade oss till vårt förslag om att bibehålla gamla reglementet i första hand och i andra hand sänka arvodet med 10 procent.

  Vårt yrkande om att en ledamot från varje parti ska ingå i valberedningen avslogs.

  Kommunfullmäktige 22-11-06

  Vi yrkade bifall till alliansens förslag om avveckla medborgareutskotten. I övriga ärende beslöt vi att inte deltaga beträffande stadens organisation.

  I ärendet om att annonsera fullmäktiges sammanträden i media, ville vi att fullmäktige bara skulle annonsera i metro samt lokaltidningen. Då detta inte gick igenom så reserverade vi oss mot beslutet till förmån för eget

  Kommunfullmäktige 14-12-06

  I punkt 175 Målprogramm för Helsingborgs stad.
  Yrkade vi bifall till Kommunstyrelsens förslag samt bifall till vårt tilläggsyrkande. Samt reserverade oss mot att inte vårt tilläggsyrkande gick igenom.

  I punkt 176 röstade vi får alliansens förslag för justering för budget 2007.

  I punkt 183 ang avgift för fixartjänst så reserverade vi oss till förmån för eget förslag

  I punkt 203 under valärenden. Kommunfullmäktiges beslut om att ta bort våra ersättare i nämnderna motsatte vi oss. En oenig fullmäktige biföll tyvärr detta. Ärendet är överklagat till Länsrätten.

  Kommunfullmäktige 12 december 2007

  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Christian Orsing (m) med instämmande av Maria Nilsson (c), Peter Danielsson (m), Lilian
  Müller (fp), Joakim Andersson (m), Lars Thunberg (kd) samt Åke Holm (spi): bifall till
  kommunstyrelsens förslag.
  Rickard Persson (mp) med instämmande av Erik Persson (mp):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – multiarenan skall lokaliseras till Södra Hamnen.
  Peter Ahlbom (v) med instämmande av Kjell Lundin (s), Mats Rosdahl (s), Inger Nilsson
  (s), Tomas Nordström (s) samt Tonka Frodlund (s):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – multiarenan skall lokaliseras till Folkparksområdet.
  Dick Johansson (sd):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – alternativet och möjligheterna att placera arenan på Hedens idrottsplats skall utredas
  och presenteras för kommunfullmäktige.
  Proposition
  Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag; dels kommunstyrelsens, dels socialdemokraternas
  med instämmande av vänsterpartiet, dels Sverigedemokraternas, dels
  miljöpartiet de grönas. Ordföranden lyssnar på samtliga förslag, och finner att
  kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse motförslag ställer
  ordföranden härefter i tur och ordning proposition på övriga tre förslag, och finner att
  socialdemokraternas förslag utses till motförslag i huvudomröstningen. Omröstning begärs.
  Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutar att utse Sverigedemokraternas
  förslag till huvudförslag i förberedande omröstning om motförslag till kommunstyrelsens
  förslag istället för miljöpartiet de grönas förslag.
  Följande propositionsordning framläggs och godkänns för utseende av motförslag: Ja-röst
  för bifall till socialdemokraternas motförslag, Nej-röst för bifall till Sverigedemokraternas
  motförslag. Med 23 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att utse socialdemokraternas
  förslag till motförslag. 35 ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga
  1, § 197).
  I huvudomröstningen framläggs och godkänns följande propositionsordning: Ja-röst för bifall
  till kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag. Med
  33 Ja-röster mot 24 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
  förslag. 8 ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga 2, § 197).
  Kommunfullmäktige beslutar sålunda
  att ställa sig bakom förslaget om lokalisering av ny multiarena till Olympiaområdet,
  att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att påbörja erforderligt planarbete; samt
  att uppdra åt styrelsen för Kärnfastigheter att som byggherre ansvara för projektets genomförande;
  samt
  att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna projektets genomförande.
  Reservation
  Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från (s), (v) samt (mp) till förmån för egna avgivna
  yrkanden. Ledamöterna från (sd) reserverar sig skriftligen enligt bilaga 1, § 197.

  Kf § 202
  Ks § 191
  Bordlagd motion om att det i stadens vårdplaner skrivs in att vårdtagaren har rätt att
  disponera två timmar per vecka som egen tid, Dnr 00289/2007
  Ärendet
  Peter Ahlbom (v) har i en motion daterad den 28 mars 2007 föreslagit att det i stadens
  vårdplaner skrivs in att vårdtagare har rätt att disponera två timmar per vecka som egen tid.
  Motionären anför bl.a. att det sällan finns tid för sådana aktiviteter som ligger utanför de
  mer basala behoven. Sådan egen tid kan t.ex. disponeras för aktiviteter som vårdtagaren
  önskar eller längtar efter, vilket också är hälsofrämjande och ökar livskvaliteten. Motionen
  har remitterats till vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala
  handikapprådet, som samtliga inkommit med yttrande.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 7 november 2007 ställt sig bakom vård- och omsorgsnämnden
  åsikt att det inte finns skäl att införa en bestämmelse om två timmar per vecka som egen tid
  för vårdtagare. Behov tillgodoses redan idag väl genom den verksamhet som bedrivs av
  vård- och omsorgsnämnden och frivilligorganisationerna. Kommunstyrelsen har därför
  föreslagit att motionen skall avslås. Mot kommunstyrelsens beslut har Kaarina Andersson
  (sd) reserverat sig till förmån för bifall till motionen.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2007 att bordlägga ärendet.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.

  Kf § 204
  Ks § 193
  Bordlagd motion om vårdnadsbidrag, Dnr 00703/2007
  Ärendet
  Kaarina Andersson (sd) har i en motion daterad den 7 september 2007 föreslagit att kommunstyrelsen
  ges i uppdrag att förbereda införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag.Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 7 november 2007 erinrat om att kommunfullmäktige den 24 oktober
  2007 beslutat att ställa sig positiv till införande av vårdnadsbidrag i Helsingborg,
  samt att uppdra åt skol- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna samt återkomma till
  kommunfullmäktige med förslag att införa vårdnadsbidrag i Helsingborg per den 1 juli
  2008. Kommunstyrelsen har därför föreslagit att motionen kan besvaras med vad som
  anförts i ärendet.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2007 att bordlägga ärendet.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.

  __________________

  Kf § 205
  Ks § 220
  Motion om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, Dnr 00351/2007
  Ärendet
  Dick Johansson (sd) har i en motion daterad den 14 mars 2007 föreslagit att staden fattar
  beslut om att begränsa försäljningstiden för fyrverkerier till nyårsafton samt att endast
  tillåta försäljning av fyrverkeripjäser och besluta om totalförbud för försäljning av smällare.
  Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, som inkommit med yttrande.
  Stadsbyggnadsnämnden framför i sitt yttrande bl.a. att det inte är möjligt att införa ett förbud
  mot försäljning under större delen av året, då denna fråga redan prövats av justitiekanslern.
  Vidare finns på nationell nivå redan ett förbud mot försäljning av smällare.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 28 november 2007 avstyrkt motionen med hänvisning till vad
  stadsbyggnadsnämnden anfört i sitt remissyttrande.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.
  __________________

  Fullmäktige 2008-02-27

  Sd fick nobben i fullmäktige, inga ordningsvakter i Björka

  Björka och Ödåkra har varit utsatta för ungdomsbråk och vandaliseringar en längre tid.
  Situationen upplevs av många som ohållbar, skrev sverigedemokraterna i sin motion till fullmäktige förra året. Både Ängelholm och Landskrona har nappat på idén men i Helsingborg så anser femklövern att man har löst problemet med det mobila resursteamet.

  Tanken med ordningsvakter var ju att de naturligtvis skulle användas på annat håll i staden om situationen skulle uppstå. Femklövern anser att det är Polisens uppgift att sköta säkerhetsfrågor, vi kan inte annat än hålla med. Men när staten inte klarar av det så måste ju kommunen ta sitt ansvar tycker vi.

 • Medlemsträff

  Av Admin den 28 maj, 2007
  0
  0

  Igår hade vi en trevlig sammankomst, Kvinnojouren var dagens tema på föreläsningen. Man förundras hur en del människor kan agera mot sina livskamrater, horribelt. Heder till dom som lägger ner så mycket ideellt arbete till gagn för sina medsystrar. Temat gav upphov till många disskussioner bland medlemmarna, trevligt nog fick man även träffa nya ansikten och en del sympatisörer. Efteråt så avnjöts det kaffe och kaka och fortsatta disskussioner som det gärna blir när vi har våra trevliga sammankomster.