Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 114

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Kommunfullmäktige 1-11-06

  Av Admin den 30 maj, 2007
  0
  0

  Kommunfullmäktige 1-11-06

  Vi röstade nej tillsammans med Socialdemokraterna mot alliansen förslag om ändring av antalet kommunalråd.Då detta inte gick igenom så reserverade vi oss till förmån för dom gamla reglerna.

  Vi röstade nej till höjningarna i arvodesreglementet, och reseverade oss till vårt förslag om att bibehålla gamla reglementet i första hand och i andra hand sänka arvodet med 10 procent.

  Vårt yrkande om att en ledamot från varje parti ska ingå i valberedningen avslogs.

  Kommunfullmäktige 22-11-06

  Vi yrkade bifall till alliansens förslag om avveckla medborgareutskotten. I övriga ärende beslöt vi att inte deltaga beträffande stadens organisation.

  I ärendet om att annonsera fullmäktiges sammanträden i media, ville vi att fullmäktige bara skulle annonsera i metro samt lokaltidningen. Då detta inte gick igenom så reserverade vi oss mot beslutet till förmån för eget

  Kommunfullmäktige 14-12-06

  I punkt 175 Målprogramm för Helsingborgs stad.
  Yrkade vi bifall till Kommunstyrelsens förslag samt bifall till vårt tilläggsyrkande. Samt reserverade oss mot att inte vårt tilläggsyrkande gick igenom.

  I punkt 176 röstade vi får alliansens förslag för justering för budget 2007.

  I punkt 183 ang avgift för fixartjänst så reserverade vi oss till förmån för eget förslag

  I punkt 203 under valärenden. Kommunfullmäktiges beslut om att ta bort våra ersättare i nämnderna motsatte vi oss. En oenig fullmäktige biföll tyvärr detta. Ärendet är överklagat till Länsrätten.

  Kommunfullmäktige 12 december 2007

  Yrkanden i kommunfullmäktige
  Christian Orsing (m) med instämmande av Maria Nilsson (c), Peter Danielsson (m), Lilian
  Müller (fp), Joakim Andersson (m), Lars Thunberg (kd) samt Åke Holm (spi): bifall till
  kommunstyrelsens förslag.
  Rickard Persson (mp) med instämmande av Erik Persson (mp):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – multiarenan skall lokaliseras till Södra Hamnen.
  Peter Ahlbom (v) med instämmande av Kjell Lundin (s), Mats Rosdahl (s), Inger Nilsson
  (s), Tomas Nordström (s) samt Tonka Frodlund (s):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – multiarenan skall lokaliseras till Folkparksområdet.
  Dick Johansson (sd):
  – avslag på kommunstyrelsens förslag; samt
  – alternativet och möjligheterna att placera arenan på Hedens idrottsplats skall utredas
  och presenteras för kommunfullmäktige.
  Proposition
  Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag; dels kommunstyrelsens, dels socialdemokraternas
  med instämmande av vänsterpartiet, dels Sverigedemokraternas, dels
  miljöpartiet de grönas. Ordföranden lyssnar på samtliga förslag, och finner att
  kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse motförslag ställer
  ordföranden härefter i tur och ordning proposition på övriga tre förslag, och finner att
  socialdemokraternas förslag utses till motförslag i huvudomröstningen. Omröstning begärs.
  Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutar att utse Sverigedemokraternas
  förslag till huvudförslag i förberedande omröstning om motförslag till kommunstyrelsens
  förslag istället för miljöpartiet de grönas förslag.
  Följande propositionsordning framläggs och godkänns för utseende av motförslag: Ja-röst
  för bifall till socialdemokraternas motförslag, Nej-röst för bifall till Sverigedemokraternas
  motförslag. Med 23 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att utse socialdemokraternas
  förslag till motförslag. 35 ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga
  1, § 197).
  I huvudomröstningen framläggs och godkänns följande propositionsordning: Ja-röst för bifall
  till kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag. Med
  33 Ja-röster mot 24 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
  förslag. 8 ledamöter avstår från att rösta (omröstningsbilaga 2, § 197).
  Kommunfullmäktige beslutar sålunda
  att ställa sig bakom förslaget om lokalisering av ny multiarena till Olympiaområdet,
  att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att påbörja erforderligt planarbete; samt
  att uppdra åt styrelsen för Kärnfastigheter att som byggherre ansvara för projektets genomförande;
  samt
  att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna projektets genomförande.
  Reservation
  Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från (s), (v) samt (mp) till förmån för egna avgivna
  yrkanden. Ledamöterna från (sd) reserverar sig skriftligen enligt bilaga 1, § 197.

  Kf § 202
  Ks § 191
  Bordlagd motion om att det i stadens vårdplaner skrivs in att vårdtagaren har rätt att
  disponera två timmar per vecka som egen tid, Dnr 00289/2007
  Ärendet
  Peter Ahlbom (v) har i en motion daterad den 28 mars 2007 föreslagit att det i stadens
  vårdplaner skrivs in att vårdtagare har rätt att disponera två timmar per vecka som egen tid.
  Motionären anför bl.a. att det sällan finns tid för sådana aktiviteter som ligger utanför de
  mer basala behoven. Sådan egen tid kan t.ex. disponeras för aktiviteter som vårdtagaren
  önskar eller längtar efter, vilket också är hälsofrämjande och ökar livskvaliteten. Motionen
  har remitterats till vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala
  handikapprådet, som samtliga inkommit med yttrande.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 7 november 2007 ställt sig bakom vård- och omsorgsnämnden
  åsikt att det inte finns skäl att införa en bestämmelse om två timmar per vecka som egen tid
  för vårdtagare. Behov tillgodoses redan idag väl genom den verksamhet som bedrivs av
  vård- och omsorgsnämnden och frivilligorganisationerna. Kommunstyrelsen har därför
  föreslagit att motionen skall avslås. Mot kommunstyrelsens beslut har Kaarina Andersson
  (sd) reserverat sig till förmån för bifall till motionen.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2007 att bordlägga ärendet.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.

  Kf § 204
  Ks § 193
  Bordlagd motion om vårdnadsbidrag, Dnr 00703/2007
  Ärendet
  Kaarina Andersson (sd) har i en motion daterad den 7 september 2007 föreslagit att kommunstyrelsen
  ges i uppdrag att förbereda införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag.Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 7 november 2007 erinrat om att kommunfullmäktige den 24 oktober
  2007 beslutat att ställa sig positiv till införande av vårdnadsbidrag i Helsingborg,
  samt att uppdra åt skol- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna samt återkomma till
  kommunfullmäktige med förslag att införa vårdnadsbidrag i Helsingborg per den 1 juli
  2008. Kommunstyrelsen har därför föreslagit att motionen kan besvaras med vad som
  anförts i ärendet.
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2007 att bordlägga ärendet.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.

  __________________

  Kf § 205
  Ks § 220
  Motion om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, Dnr 00351/2007
  Ärendet
  Dick Johansson (sd) har i en motion daterad den 14 mars 2007 föreslagit att staden fattar
  beslut om att begränsa försäljningstiden för fyrverkerier till nyårsafton samt att endast
  tillåta försäljning av fyrverkeripjäser och besluta om totalförbud för försäljning av smällare.
  Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, som inkommit med yttrande.
  Stadsbyggnadsnämnden framför i sitt yttrande bl.a. att det inte är möjligt att införa ett förbud
  mot försäljning under större delen av året, då denna fråga redan prövats av justitiekanslern.
  Vidare finns på nationell nivå redan ett förbud mot försäljning av smällare.
  Kommunstyrelsens förslag
  Kommunstyrelsen har den 28 november 2007 avstyrkt motionen med hänvisning till vad
  stadsbyggnadsnämnden anfört i sitt remissyttrande.
  På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige
  att bordlägga ärendet.
  __________________

  Fullmäktige 2008-02-27

  Sd fick nobben i fullmäktige, inga ordningsvakter i Björka

  Björka och Ödåkra har varit utsatta för ungdomsbråk och vandaliseringar en längre tid.
  Situationen upplevs av många som ohållbar, skrev sverigedemokraterna i sin motion till fullmäktige förra året. Både Ängelholm och Landskrona har nappat på idén men i Helsingborg så anser femklövern att man har löst problemet med det mobila resursteamet.

  Tanken med ordningsvakter var ju att de naturligtvis skulle användas på annat håll i staden om situationen skulle uppstå. Femklövern anser att det är Polisens uppgift att sköta säkerhetsfrågor, vi kan inte annat än hålla med. Men när staten inte klarar av det så måste ju kommunen ta sitt ansvar tycker vi.

 • Medlemsträff

  Av Admin den 28 maj, 2007
  0
  0

  Igår hade vi en trevlig sammankomst, Kvinnojouren var dagens tema på föreläsningen. Man förundras hur en del människor kan agera mot sina livskamrater, horribelt. Heder till dom som lägger ner så mycket ideellt arbete till gagn för sina medsystrar. Temat gav upphov till många disskussioner bland medlemmarna, trevligt nog fick man även träffa nya ansikten och en del sympatisörer. Efteråt så avnjöts det kaffe och kaka och fortsatta disskussioner som det gärna blir när vi har våra trevliga sammankomster.

 • Föreläsning i Helsingborg

  Av Admin den 24 maj, 2007
  0
  0

  Föreläsning i Helsingborg

  28-5-07

  Under söndagen samlades över 30 medlemmar och sympatisörer för en eftermiddag med föreläsningar.

  SD-Helsingborg hade dagen till ära bjudit in Lina Borg från Kvinnojouren i Helsingborg som föreläste om de problem som de möter i dagens samhälle och hur deras verksamhet fungerar.

  Det var en intressant föreläsning som uppskattades av många trots den otäcka verkligenheten som diskuterades.

  Flera frågor som kvinnojouren belyste har SD-Helsingborg redan lämnat in som motioner till Helsingborgs fullmäktige, bland annat att inför etik och moral på skolschemat.

  En annan fråga var blanda annat vänsterpartiets motion om att inrätta ett kriscentrum för kvinnor och barn, vilket företrädare för SD-Helsingborg tidigare under veckan debatterat i kommunfullmäktige samt röstat emot eftersom det redan finns etablerade och fungerande instanser idag bland annat genom kvinnojouren.

  Efter detta var det som dags för ett uppdukat bord med enklare förtäring med efterföljande kaffe och kaka.

  Även polisen skulle ha varit på plats och informerat om deras arbete mot politiskt våld, men de fick tyvärr lämna återbud.

  Hans-Olof Andersson från distriktsstyrelsen höll ett kortare föredrag om de frågor som vi arbetar med tillsammans med polisen.

  Vi skulle vilja tacka alla som kom och rikta ett stort tack till Kvinnojouren som ställde upp och föreläste.

  Detta är bara början på en serie av träffar och möten som vi kommer att arrangeras i Helsingborg med omnejd med både interna utbildningar och externa föreläsare.

  Pontus Bergqvist

  Ordförande SD-Helsingborg

  Till min mening. 2007-05-17

  Genmäle ”Stoppa slakten av Helsingborg”

  HD 15 maj-07

  Behöver privata vårdboenden vara sämre än kommunala?

  Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta gäller främst för de svaga grupperna i samhället och dit hör våra äldre som ofta har ett stort behov av stöd och dessutom har svårt att föra fram sina synpunkter. Idag fungerar inte vård och omsorgen fullt ut, då det ständigt skall sparas. I juni 2006 lämnade vi in våra synpunkter på en handlingsplan för äldreomsorgen och vårdboendeplanering under 2007-2011.

  Nedan följer några av de förslag som vi lade fram:

  · De äldre ska själva kunna bestämma över sin livssituation och få det stöd och den hjälp man behöver.

  · Man ska ta hänsyn till varje persons behov och arbeta utifrån det.

  · För att höja omvårdnadskompetensen ska hemtjänstpersonalen utbildas och tillåtas göra mer på plats.

  · De äldre ska själv ha rätt att fatta beslut om sitt boende.

  · Det ska finnas tillgång till äldreläkare som gör hembesök oavsett boende. Detta är förebyggande och ger besparingar inom sjukvården. En gammal sjuk människa ska inte utsättas för onödiga påfrestningar. En väntetid på 8-9 timmar är inget ovanligt på akutmottagningen vilket många anhöriga kan intyga.

  Under mandatperioden med (s) i majoritet fick vi inget gehör för våra förslag, utan det är först nu med den borgerliga alliansen som det börjar hända något. Dock är vi inte nöjda utan vill vi gå flera steg längre för att värna våra äldre. Bland annat vill vi ha oplanerade besök och kontroller av dem som driver vård eller vårdboenden, vilket skulle öka rättsäkerheten för våra äldre och förbättra kvalitén på vården. Tyvärr har vi inte fått stöd för våra förslag men vi är positiva till privata vårdboenden, då vi inte är rädda för att prova nya möjligheter för att förbättra vården. Vi Sverigedemokrater är inga politiska broilers utan driver vår politik efter rakhet, sunt förnuft och ärlighet samt röstar utifrån detta.

  Kaarina Andersson (Sd)

  Ledamot i kommunstyrelsen

  Bo Söderström (Sd)

  Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

 • Helsingborg måndag den 22

  Av Admin den 23 maj, 2007
  0
  0

  Helsingborg måndag den 22 januari 2007

  Fråga till skol- och fritidsnämndens ordförande
  Helsingborg

  Med anledning av vad som hänt och händer vid Gustav Adolfskolan i Landskrona och de beslut som man från kommunledningens sida där har fattat vad gäller krav på svenska språket och skärpta ordningsregler undrar jag om skol- och fritidsnämndens ordförande i förebyggande syften kommer att verka för att Helsingborgs kommuns skolor också skärper ordningsreglerna och ställer krav på att det vid kommunens skolor skall talas svenska med undantag för lektioner i andra språk och hemspråksundervisning?

  Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående beaktandet av framtida klimatproblem

  Helsingborg 2007-05-22
  Den 9 maj 2007 höll Samverkan i Sydsverige, Sydsam, årsmöte i Lund. Vi som deltog i mötet fick lyssna på ett intressant föredrag av Gunn Persson, Communication Officer vid Rossby Centre/SMHI:s Klimatforskningscenter.

  Frågan om klimatets förändring och hur människan påverkas av detta är mycket komplex. Vid Rossby Centre använder man sig av avancerade klimatmodeller för att kunna beräkna det framtida klimatet. Genom framtagande av olika klimatscenarier kan sannolikheter och risker för olika tänkbara utfall analyseras.

  Även om klimatfrågan är en global angelägenhet flaggade Gunn Persson för att man på lokal nivå redan nu bör förbereda och vidta åtgärder inför framtiden. Beräkningar visar att i slutet av 2000-talet kommer vattennivån ha stigit med 18-56 cm. I norra delarna av Sverige sker samtidigt en landhöjning som kompenserar vattennivåhöjningen, men i Sydsverige sker ingen landhöjning. Detta kommer att innebära att Skåne kommer att drabbas av vattennivåhöjningen.

  Alla är vi nog rörande överens om att vi måste motverka och anpassa dimensioneringen av infrastruktur och byggnader för framtidens utmaningar inom klimatområdet. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande:

  1. På vilket sätt arbetar Helsingborgs kommun för att möta framtidens klimatförändringar?
  2. Vilka åtgärder vidtas med anledning av den förväntade vattennivåhöjningen?
  3. Kommer Helsingborgs kommun framöver att beakta klimatproblemen vid byggande av infrastruktur och byggnader?

  För Sverigedemokraterna

  Björn Söder

  Kommunfullmäktige 070228

  Fråga angående skärpa ordningsregler och krav på att det vid kommunens skolor ska tala svenska.

 • Genmäle till Erik Persson (mp) ”Femklövern ska vara så lagom stolt”

  Av Admin den 10 maj, 2007
  0
  0

  2007-04-17

  Genmäle till Erik Persson (mp) ”Femklövern ska vara så lagom stolt”

  Miljöpartiets företrädare Erik Persson protesterar mot en orättvis politik, genom att i punktform ange vad andra partier har beslutat I kommunfullmäktige. Vi Sverigedemokrater, vill därför här förtydliga våra beslut för medborgarna.

  1. När det gäller arvodena för kommunalråden, har vi sedan vi intog våra platser I kommunfullmäktige lagt fram förslag på en betydlig sänkning av arvodena, vilket inte har beaktats hitintills.

  2. När det gäller den nya vägen i Björkaskogen, har vi godkänt ett förslag till planprogram. Vi kommer givetvis att studera detaljplanen när den ska upp för beslut.

  3. Trafiksituationen i Väla har länge varit ett problem, både för besökare till Väla center och för de boende. Genom en avstängning av Björkavägen och en ny tillfart till Ödåkra, samt en förbättrad busstrafik tror vi på en bättre trafikmiljö för Välaområdet. Att sedan dessa stormarknader växer med tiden, beror ju på att man inte satsar genom olika åtgärder på en levande handel I stadskärnan. Vi vill absolut inte medverka till någon som helst miljöförstöring.

  4. En undersökning, visar på att man gör en besparing på 4 miljoner kr genom att ta ut en avgift för skolmåltiden. Genom försäljningen av matkort blir det också lättare att planera för matinköp. Besparingen för detta skulle kunna fördelas på en god och näringsrik kost för våra äldre och en bättre livssituation för våra hemlösa I staden.

  5. Som vi har uppfattat det, så ska nivån på hyrorna bestämmas utifrån läge och standard. Detta främjar dem som inte bor centralt eller har en enkel standard i sitt boende. Sedan bestäms också hyressättningen tillsammans med andra aktörer.

  6. Vi har inte tagit något beslut om att tvinga hyresgäster till att köpa sin lägenhet. Detta är ett förslag som varje enskild hyresgäst får ta ställning till. Det är också i linje med, vad vi tycker är en demokratisk rättighet för alla medborgare. Hyresrätten bör givetvis finnas kvar, eftersom det alltid kommer att finnas ett behov för detta.

  7. Det byggs fortfarande hyres och bostadsrätter och genom flyttkedjor uppstår det förhoppningsvis lediga hyresrätter. Vi ska heller inte glömma det höga antalet av kommande flyktingar, anhöriginvandrare, som tar många bostäder i anspråk.

  Kaarina Andersson (Sd)
  Björn Söder (Sd)

  Sunt förnuft vår ledstjärna

  Svar till Peter Ahlbom (v)

  Peter Ahlbom har dragit ut på korståg mot sverigedemokraterna. Mycket av sin kritik är tagen ur sitt sammanhang men en sak har Peter Ahlbom helt rätt i. Vi sverigedemokrater är långtifrån fullblodsproffs inom politiken. Vi har aldrig uppburit någon kommunalrådspost eller varit heltidspolitiker utan vi är vanligt folk som inte känner till alla knep inom politiken. Vi röstar för det som vi stödjer, alltså vi är positiva till allt som är bra. Naiv som jag är trodde jag att man var emot det man röstade ned? När det gäller frågan om utförsäljning av hyresrätter till de boende vill vi låta hyresgästerna själva få bestämma, inte politikerna. Vi tror på människors eget sunda förnuft och förmåga att själv fatta beslut. Vi önskar givetvis så låga hyror som möjligt för hyresgästerna, det är en viktig del i ett bra boende.

  Det är både intressant och lärorikt med politiska debatter men när man debatterar med Peter Ahlbom (v) och hans kumpaner är det alltid hårda ord, beskyllningar och svartmålning som kastas på en. Det är inte vad vi anser vara ett konstruktivt sätt att föra samhället framåt. Jag önskar att vi sverigedemokrater haft politiskt inflytande till att rätta till alla de problem som vänsterpartiet nämner, så är det tyvärr inte. Själv har Peter Ahlbom suttit vid makten i Helsingborg och är högst delaktig i samhällets utveckling, om det nämner han inte ett ord. Den sanningen är högst obekväm för den i fullmäktige numera ensamma Peter Ahlbom (v).

  Om vänsterpartiet menade allvar med sin välfärdspolitik förefaller det mig konstigt att de aldrig någonsin åstadkommit något av detta? Det är också underligt att vänsterpartiet liksom övriga partier inte ser ett samband mellan arbetslösheten och invandringens storlek. Danska välfärdskommissionen (www.velfaerd.dk) beräknar att de framtida, danska besparingsbehoven inom välfärden skulle minska med nästan tre fjärdedelar om man stoppade invandringen från ”mindre utvecklade länder”. Då ska man ha i åtanke att invandringen till Sverige varit 2-3 gånger större än till Danmark. När det saknas arbete för invandrarna sker det omfattande nettoöverföring av resurser från den svenska delen av befolkningen till den invandrade. Överföring av tiotals miljarder till en grupp sker alltså på bekostnad av en annan grupp. För mig är det enkel matematik att räkna ut varför det inte finns pengar att återställa pensionerna, förbättra äldreomsorgen, kapa sjukvårdsköerna, göra livet bättre för barnen osv.

  Den som vill vara med och påverka samhället på samma sätt som samhället påverkar oss är välkommen som medlem i sverigedemokraterna. De som inte tycker vi har rätt i vår kritik av politiken är alltid välkommen att föra fram sin åsikt, vi lyssnar och låter det sunda förnuftet råda. Vi vet inte allt men vi lyssnar på alla.

  Pontus Bergqvist (sd)