Motion om trafikljusprioritering för bussar | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om trafikljusprioritering för bussar

God tillgänglighet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa är viktiga
utgångspunkter i de handlingsprogram staden tagit fram, bl.a. i trafikplan, trafik-säkerhetsprogram, miljöprogram, kollektivtrafikplan och åtgärdsprogram buller.

Stadens viljeinriktning för trafik återges i trafikprogrammet. De olika programmen för fram åtgärder som tillsammans kan ge Helsingborg ett effektivt och långsiktigt hållbart trafiksystem.

Trafiksignalsystemet är dock bristfälligt med hänsyn till de möjligheter dagens teknik erbjuder och prioriterar inte kollektivtrafiken på ett adekvat sätt. Detektorer, sensorer och GPS system måste på ett nytt sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

-Att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
____________________                                   ____________________
Bengt Lindahl                                                             Dag Sundius

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.