Motion om trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon

Bakgrund.

I en motion daterad den 6 maj 2015 föreslog vi sverigedemokrater, att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.

 

Den 17 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion gällande trafikljusprioritering. Argumentet till grund för avslag var att Stadsbyggnads- nämnden anser att staden inte skall byta utrustning i nuläget utan anser att förvaltningen skall fortsätta att utveckla det system som finns idag.

 

I april månad 2016 skriver samma förvaltning; Utökade anslag (28 mnkr.) till trafiksignaler behövs för att kunna byta ut föråldrade styrapparater. Det skapar förutsättningar för att göra bussprioriteringar, detekteringar för oskyddade trafikanter och öka kapaciteten i korsningen. Att byta ut gamla trafiksignaler är viktigt för att säkra driften. Vid driftsstopp finns en ökad risk för olyckor och trafikstockning. Dvs. I stort sett det Sverigedemokraternas motion föreslog tidigare.

 

Ärendet.

Vi kan idag se på många platser i staden att utryckningsfordon hindras i ljuskorsningar av trafik som bildar kö. Digitalisering, styrning och GPS system hör hemma i dagens infrastruktur. Därför föreslår vi att utryckningsfordon utrustas med teknik som verkställer att dessa fordon – i god tid – erhåller fri väg, genom att trafiksignalerna längs färdvägen på förhand fram till målpunkten parkeras på grönt ljus.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

-Att när Helsingborgs stad gör en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, så skall det beaktas en trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon.

 

Bengt Lindahl

Dag Sundius

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.