Motion om miljöprioriteringsplan | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om miljöprioriteringsplan

Skånes miljöhandlingsprogram 2008-2012 innehöll drygt 300 åtgärder, varav Länsstyrelsen hade huvudansvar för cirka 190 och kommunerna för cirka 130. Utöver det var åtgärderna riktade till och fördelade på en mängd andra berörda aktörer.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. För att nå de 16 miljökvalitetsmålen krävs samhällsförändringar, skärpt lagstiftning och teknikutveckling. Trots en positiv trend kommer bara två miljökvalitetsmål nås till år 2020, enligt den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015. Kemikalieinspektionen vill i det nationella arbetet inom ramen för handlingsplanen 2015 – 2020 fokusera på hormonstörande, allergiframkallande och högfluorerade ämnen eftersom de är extremt svårnedbrytbara.

Miljöföroreningar orsakar stora kostnader för samhället. Det kan handla om saneringskostnader eller kostnader kopplade till skador på människa och miljö.
I mål och ekonomi för år 2014 (Dnr238/2013) anförs i Mål 9: att Helsingborgs stad skall vara en förebild i miljö-och klimatfrågor. I mål och ekonomi för år 2016 (Dnr 251/2015) skrivs det i Mål 5: att Helsingborg skall vara ledande i miljö-och klimatfrågor.

Helsingborgs stad har likt många andra kommuner ett stort antal mål för miljön men ingen miljöprioriteringsplan. Staden behöver arbeta fram en miljöprioriteringsplan, särskilt med hänsyn taget till det ännu gällande detaljerade miljöprogrammet skall ersättas av ett livskvalitéprogram som endast är en viljeinriktning. Vilket får anses som en anmärkningsvärd nedprioritering av miljösatsningarna. Miljöprioriteringsplanen behöver också väga in de ekonomiska aspekterna; dyra satsningar som ger liten utdelning är inte att ta rätt ansvar för miljön.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

-Att en adekvat miljöprioriteringsplan för staden skall arbetas fram.

____________________                                                                                                                                           ____________________
Bengt Lindahl                                                                                                                                                                         Britt Aardgaard

1 Kommentar

 1. Tornuggleman 14 augusti, 2015 Svara

  Vad ska man säga ?

  Under sommaren har ett stort antal sälar och Tumlare hittats på stränderna.
  Tystnaden är kompakt.
  Badvattnet har varit otjänligt . OK, vädret inbjöd inte till speciellt många dopp.
  Vi har miljömål att förbättgra stadsluften.
  Men smarta ljushuvuden vill göra genomfarten i centrum ENFILIGT med särskild bussfil.
  Lika tokigt som Stenbocksgatan, där stockningarna i rusningstid ger ökad tomgångskörning.
  Och andra gator får istället ökad trafik.
  Miljöpolitiken är bara opium åt folket.
  Sätt er ner som föräldrar eller mor-/far-föräldrar och tänk på våra efterkommande .
  Parkerna krymper, undervegetation vilket binder stora träds rötter blir i stadens miljöhysteri avverkas med följd att stora träd välter ännu lättare.Den biologiska mångfalden har utarmats. Ex Rödstjärt, Igelkott mm Insekterna ska vi bara inte tala om.
  Att ens tänka på kostnader i samband med landets bästa och stadens framtid, måste ekonomi vara sista problemet. Vi vet ju att kostnaderna skjuter allt mer i höjden. Privata företag har tagit över . Ett speciellt fick överta en stor del av skötseln, då stadens årliga kostnader uppgick till 64 milj/år
  Efter 9 månader hade den privata entreprenören debiterat staden 120 000:-, vilket medförde bonus till samtliga anställda.
  Med de nya planerna kring hamnen lär centrala delen av staden pioriteras, samt att värna om de stackars grönområden vilka får frodas .
  Att skydda oss mot farliga kemikalier – med Kemira i staden lär knappast det löftet bli en realitet.

  M a o opium åt folket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.