Motion om en hälsosam luft i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om en hälsosam luft i Helsingborg

Sverigedemokraterna har under debatten angående dubbdäcket vara eller icke vara grävt djupt i materialet från Göteborg och Stockholm. De politiker som röstat för ett förbud verkar genomgående ha en förutfattad mening i konsekvenserna och vilka fördelar som förväntas.

Genomgående finns det hänvisningar till utredningar där det spekuleras kring eventuella miljövinster. Det är samtidigt fastslaget att dubbdäcket sliter på våra vägar och att detta medför en kostnad för underhållet som vida överstiger underhåll på vägar med dubbdäcksförbud.

Det som är anmärkningsvärt är att dessa försök i Göteborg och införandet i Stockholm bygger på grunden och med motivering till PM10 partiklar och dess skadeeffekter. Under försöken i Göteborg visade mätningarna att det inte påverkade PM10 partiklarna och att de snarare hade ökat.

Vi hade önskat en utredning på om det på dessa vägar använts mer vägsalt än normalt. Detta hade då förklarat de ökningar som framkommer av mätningarna. De bidragande faktorerna är i huvudsak utsläpp från fordon, slitage på vägbana som frigör stora partiklar och vägsalt.

Lösningen ligger heller inte i ökad sopning av vägarna eller i dammbindning så som framgår av utredningarna i Göteborg. Vägsaltet är en av de faktorer som genom ett förbud skulle bidra till ett miljöstöd och en frisk luft för dess invånare. Förutom de bevisade PM10 partiklarna som orsakas av vägsaltet finns det många fördelar med ett förbud mot användningen av detta bekämpningsmedel. Fördelarna väger tungt mot nackdelarna beträffande säkerheten.

Det är bevisat att hastigheten minskas automatiskt då det är synbar risk för halka. De vägar som saltas blir mer lömska då halkan inte syns på samma vis och det är psykologiskt viktigt för den medvetna föraren då denna skall bestämma sin hastighet.Vägsaltet är förutom en bidragande faktor till PM10 partiklarna även frätande och orsakar skador på fordon och kläder. En fråga om en merkostnad för invånarna då det är deras kläder och fordon som skadas av detta vägsalt.

Vidare är det utom alla tvivel bevisat de skadliga effekterna på naturen och då vattnet i staden rinner ut genom dagvattenbrunnar och skadar även djurlivet.

På landsvägarna inom kommunen är det mer vilt på vägarna efter saltning då många djur slickar i sig saltet. Det är därför även en negativ konsekvens att påkörningar av fåglar och smådjur ökar med påföljd att väjningsolyckor kan öka på grund av saltningen. Detta medför då även skador på fordon och inte minst djurlivet.

Sverigedemokraterna ser att Helsingborg har möjlighet att vara förlöpare gällande miljöfrågan och genom ett förbud mot saltning inom kommunens gränser även kan vara den kommun som visar vägen ut ur ett gammalt koncept med skadlig halkbekämpning som inte blir kostsam och försvårande för medborgarna.

Dubbdäcksförbud med överhängande hot och böter till medborgarna är den enkla vägen och orsakar onödiga merkostnader för allmänheten med en ytterst tveksam vinst för luftkvaliteten. I bilaga TN 2011-06-15 Diarienummer 0366/10 framgår det tydliga i de försök man i Göteborg gjort för att förbättra luftkvaliteten genom dubbdäcksförbud följande:

 

… slutsats att dubbdäcksförbudet har haft en positiv påverkan på miljön verkar därför i hög grad vara ett önsketänkande. Trots avsaknaden av konkreta resultat vill Trafikkontoret nu införa nya skatter/avgifter och förbud, något som inte är meningsfullt.

 

Vidare framgår det även följande:

Det kan inte vara kommunens uppgift att trakassera medborgarna med onödiga plågor och föreskrifter.

Det är bevisat att vid tvång på avskaffande av skadliga bekämpningsmedel gynnas en marknad då nya produkter får utvecklas som förbättrar bekämpningen med mindre åverkan på vår miljö.

Sverigedemokraterna föreslår

 

ATT på prov av ett år, vintern 2013-2014, införa ett förbud mot saltning som halkbekämpning inom Helsingborg Stad.

 

ATT efter ett år utreda effekterna både gällande olycksstatistiken samt vilka effekter det har på grundvatten samt luftföroreningarna, samt effekten på djur och växtliv.

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborg:

 

Kent Kjellgren

 

 

2 Kommentarer

  1. Bengt Bengtsson 16 februari, 2013 Svara

    Helt klart.
    Det bör också noteras att väg-salt är en kemisk produkt som helt skiljer sig från koksalt och det salt som naturligt finns i havet.
    Det vägsalt som till största delen används i Sverige importeras från Tyskland, och är en kemisk produkt som inte borde spridas i naturen.

  2. Thomas Engström 17 februari, 2013 Svara

    Håller helt med att testa en saltfri vinter i helsingborg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.