Motion om arbetsplatsförlagd utbildning ”APU”till ungdomar i Helsingborgs stad. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om arbetsplatsförlagd utbildning ”APU”till ungdomar i Helsingborgs stad.

Arbetsmarknaden av idag består i ökande grad av timanställda, underentreprenörer och konsulter. Detta medför att det kan vara svårt och ibland omöjligt för vissa ungdomar att erhålla en adekvat praktikplats.

Bland de senare kan nämnas sjöfartsutbildningen som försvinner från stadens kommunala skola på grund av brist på praktikplatser (HD 15dec 2011) genom utflaggningen av svenska fartyg. Byggbranschen torde också vara en bransch i samma anda genom nyttjandet av underentreprenörer som är ointresserade av att erbjuda praktikplatser.

Helsingborgs stad upphandlar varje år varor och tjänster för mycket stora belopp. För varje inköp måste staden göra en upphandling enligt de regler som styr den offentliga upphandlingen.

Vid dessa upphandlingar yrkar vi på – där så är lämpligt – att det i kravspecifikationen genom s.k. särskilda villkor inskrives att utförare till staden skall erbjuda praktikplatser till särskoleelever och gymnasieelever. Det skall finnas en motprestation till att leverantörer får utföra arbeten till kommunen.

Vi vill genom den här motionen på ett sätt minska glappet mellan ungdomars studier och brist på yrkeslivet.

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

– Att uppdra åt kommunledningen att ge direktiv till Nämnder och förvaltningar där de uppmanas att i upphandlingar som genomförs av kommunen och / eller upphandlingscenter, utnyttja möjligheterna att som särskilda kontraktsvillkor ställa krav på att utförare skall anordna praktikplatser.

 

För Sverigedemokraterna

Bengt Lindahl                     Michael Rosenberg                  Dag Sundius

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.