Motion gällande miljöfarliga utsläpp i vatten | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion gällande miljöfarliga utsläpp i vatten

För inte så många år sedan önskade danska och svenska marinbiologer göra Öresund till en marin nationalpark för att stärka skyddet av havets biologiska mångfald. Sverigedemokraterna önskar värna denna inriktning genom att påtala EU:s vision om att senast år 2050 skall den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster den producerar vara skyddade och värderade på rätt sätt.

 

Idag år 2017, ungefär fem år senare har inte mycket hänt. Staden har ett omodernt reningsverk som inte förmår leverera god vattenstatus till slutrecipienten dvs. Öresund.

 

Staden har återkommande bristande badvattenkvalité och återkommande bräddningar.

 

Staden har dessutom bristande rening på vattnet som släpps ut i Öresund eftersom läkemedelsrester, hormoner, resistenta bakterier m.m. idag läcker ut från vårdinrättningar och sjukhus. Fiskar blir sterila, byter kön eller ändrar beteende när de exponeras för medicinska substanser. Från år 2015 åläggs dessutom EU-länderna att samla in och analysera vattenprover för att studera förekomsten av ett antal läkemedelssubstanser.

 

Reningsverket i Helsingborg har inte någon rening av läkemedelsrester och med beaktande av att det till vårt nuvarande lasarett uppförs en stor nybyggnad, så borde det vara ett självklart beslut att komplettera stadens reningsverk, så att det kan frånskilja läkemedelsrester.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

-Att antaga en investeringsplan för stadens reningsverk, enligt motionens intentioner, så att det uppfyller god ekologisk status och kommande lagstadgade direktiv.

 

 

 

 

____________________                                ____________________

Bengt Lindahl                                              Dag Sundius

3 Kommentarer

 1. Victoria Tiblom 10 augusti, 2017 Svara

  Mycket bra!

 2. Gert Karlsson 13 augusti, 2017 Svara

  Mycket bra det är på tiden

 3. Roger Ekström 22 augusti, 2017 Svara

  Verkligen på tiden. Jobbat en hel del med liknande frågor i många år avseende ytvattendrag, bräddstationer, avloppssystem, dagvatten mm.

  Uppgraderingen har inte följt Helsinborgs utveckling sedan lång tid tillbaka. Investeringsbehovet är idag gigantiskt, pga många försummade år och synder …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.