Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

Sverigedemokraterna yrkade 2011 genom en motion D: nr 888/2011 om att bilda Sjöcrona park naturreservat. I motionen yrkade vi på – Att: ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på naturreservatsbildning av Jordbodalen inkluderad med föreslagna fastigheter. D.v.s. Folkparken 1 och 2. Vi står fast vid det som anfördes då 2011.

När det gäller Stadsplan 2017 yrkade vi på att natur och kulturområdet Folkparken med Jordbodalen ges exploateringsskydd. Vi står också fast vid detta yrkande.

Således yrkar vi på att Folkparken skall ges ett exploateringsskydd genom detaljplanläggning som naturreservat med undantag för konferenscenter för att ge nuvarande verksamhet en utvecklingsmöjlighet; dock med särskilda områdesbestämmelser för bevarande av kulturmiljön.

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

– Att detaljplanelägga området enligt intentionen ovan och därmed avskriva fastigheten som förtätningsobjekt för annat ändamål än nuvarande verksamhet.

 

 

 

_____________________                                               ________________________

Bengt Lindahl (SD)                                                                  Michael Rosenberg (SD)

 

Motion – Exploateringsskydd av folkparken

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.