Motion angående kommunalt djurhem i Hbg:s stad 2009-10-12 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion angående kommunalt djurhem i Hbg:s stad 2009-10-12

Motion angående kommunalt djurhem i Helsingborgs stad.
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen bör inrätta ett djurhem och därmed ta ansvar för de djur som är hemlösa, överges eller far illa. Kommunen har inte längre ansvar för djurskyddstillsynen, men däremot ansvar för om ett djur orsakar olägenhet för människors hälsa. Allt fler djur far illa och de etablerade djurhemmen har ofta inte plats för ett omhändertagande. En veterinär ska vara kopplad till verksamheten och utföra eventuell vaccinering, kastrering och märkning mm. Inget friskt djur ska behöva mista livet på grund av hemlöshet. Idag är våra djur inte skyddade tillräckligt enligt den gällande lagen och det behövs förändringar i den. I den finländska djurskyddslagen har man slagit fast att kommunerna ska ha djurhem och ta ansvar för hemlösa djur. Ett kommunalt register med bl.a. bilder över omhändertagna djur bör finnas, så att sökning efter ett förlorat djur underlättas. Detta register kan även användas för omplacering av djur och utvecklas till att ingå i ett nationellt register . Idag finns det alltför många aktörer vilket försvårar ett återfinnande. Ett kommunalt djurskyddskonto kan upprättas, dit privatpersoner och företag kan lämna bidrag för att bidra till finansieringen av verksamheten .
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
att ge miljönämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för att starta upp ett kommunalt djurhem med de förslag som framgår i motionen.

Helsingborg den 12 oktober 2009
Sverigedemokraterna

Kaarina Andersson Björn Söder Dick Johansson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.