Avslagsyrkande på förhandsbesked gällande friskola | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Avslagsyrkande på förhandsbesked gällande friskola

Helsingborg SBN 18 december 2013

Ärende nr 26

Dnr 1730/2013

Gällande  Filborna 36:16 och 36:22 – Förhandsbesked ändrad användning av kontorsbyggnad till skol- och fritidsverksamhet samt tillbyggnad SBF 2013-001947

Skånes Svensk Arabiska Förening,

 

 

Yrkande gällande Rubricerat ärende

 

 

Ärendet 

Skånes Svensk Arabiska Förening, Skogsgatan 30, 252 30 Helsingborg, har till stadsbyggnadsnämnden inkommit med begäran om förhandsbesked avseende ändrad användning av kontorsbyggnad till skol- och fritidsverksamhet samt tillbyggnad av befintliga byggnader på fastigheten.  Ansökan avser fastigheterna Filborna 36:16 och Filborna 36:22 med adress Bror Enkvist gata 31, Helsingborg.

 

Sökanden önskar bygga till befintliga byggnader med en byggnadsarea på cirka 520 m2 i ett plan parallellt med den södra fastighetsgränsen samt ändra användning från kontorsverksamhet till skola Skolan bedriver skol- och fritidsverksamhet från årskurs 0 till 7. Man vill på denna fastighet få permanenta lokaler. Skolan har idag 270 elever och 37 anställda.

 

Sverigedemokraterna anser att skolverksamhet av den föreslagna/planerande och ev. kommande omfattningen inte är förenlig i anslutning till koloniområdet. Vi anser att koloniområdet är att anse som ett rekreationsområde och att etablera en omfattande/betydande skolverksamhet i detta område inte är förenligt med 8 kap 9 § plan- och bygglagen.  Mom. 2 betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken,

 

 

 

 

Vi yrkar på att föreslagen verksamhet ej tillstyrks. Dvs. att det tilltänkta projektet inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

 

 

Om vårt yrkande inte vinner gehör reserverar vi oss mot beslutet.

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

 

___________________                                 ___________________

Bengt Lindahl                                                   Dag Sundius