Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Starka protester mot flyktingbostäder

  Av Michael Rosenberg den 26 augusti, 2016
  0
  0

  Igår så var stämningen irriterad på ett dialogmöte om moduler på Mariastaden, de boende som kom ditt trodde att det skulle vara ett dialogmöte i form av att de skulle få vara med och påverka besluten. När de förstod att att stadsbyggnadsnämnden tog beslutet om om att bevilja modulerna igår och att vi var det enda partiet som röstade emot förslaget så var besvikelsen stor på de övriga partierna. Det enda kommunalrådet som var på plats var jag, inga ansvariga kommunalråd från stadens ledning var på plats för att försvara eller förklara sitt beslut utan det överlät de till stadens tjänstemän som fick stå till svars för allt, Svagt av det Blågröna styret tycker jag.

  Michael Rosenberg (SD)

  Läs mer om detta på Helsingborgs Dagblad

   

 • Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

  Av Michael Rosenberg den 26 augusti, 2016
  0
  0

  Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd 25 augusti 2016

  Ärende nr 28

  Dnr 797/2016

  Gällande: Uppåkragatan; Moduler för nyanlända familjer.

   

   

  Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

   

   

  Ärendet

  Ärendet avser fastigheten Järnåldern 1 med adress Uppåkragatan, Helsingborg.

  AB Helsingborgshem har till stadsbyggnadsnämnden inkommit med ansökan om bygglov avseende att uppföra ett flerbostadshus, genom att placera moduler i ett plan på fastigheten, samt tillhörande förråd, som sammanbinds med huvudbyggnaden med ett plank, och miljöhus.

  Grannar har motsatt sig ansökan på grund av negativ påverkan på stadsbilden, den tillfälliga karaktären och en dålig och dyr lösning på bostadsbehovet.

   

   

  Anförande

  Tidigare motsvarande ärende anger att behovet av denna typ av bostäder är akut och att det är en begränsad tid för ett akut allmänt intresse.

  Vi från Sverigedemokraterna anser dock i detta ärende att de enskilda intressena besitter större dignitet än de allmänna intressena.  Se 2 kap 1 § plan- och bygglagen.

  Helsingborg är till ytan 344 kvadratkilometer och staden borde inte ha några större svårigheter att utse en lämplig plats där det inte råder konflikt mellan de olika intressena.

   

   

   

  Sverigedemokraternas förslag till beslut.

  Vi instämmer inte i förvaltningens bedömning. Vårt förslag till stadsbyggnadsnämnden är att avslå det sökta tidsbegränsade bygglovet på den aktuella fastigheten.

   

  Vi yrkar på att nämnden avslår det sökta tidsbegränsade bygglovet.

  Om vårt yrkande inte vinner gehör reserverar vi oss mot beslutet.

   

  För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

   

  Bengt Lindahl

  Per Stenberg

 • Motion om trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon

  Av Michael Rosenberg den 11 augusti, 2016
  0
  0

  Bakgrund.

  I en motion daterad den 6 maj 2015 föreslog vi sverigedemokrater, att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.

   

  Den 17 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion gällande trafikljusprioritering. Argumentet till grund för avslag var att Stadsbyggnads- nämnden anser att staden inte skall byta utrustning i nuläget utan anser att förvaltningen skall fortsätta att utveckla det system som finns idag.

   

  I april månad 2016 skriver samma förvaltning; Utökade anslag (28 mnkr.) till trafiksignaler behövs för att kunna byta ut föråldrade styrapparater. Det skapar förutsättningar för att göra bussprioriteringar, detekteringar för oskyddade trafikanter och öka kapaciteten i korsningen. Att byta ut gamla trafiksignaler är viktigt för att säkra driften. Vid driftsstopp finns en ökad risk för olyckor och trafikstockning. Dvs. I stort sett det Sverigedemokraternas motion föreslog tidigare.

   

  Ärendet.

  Vi kan idag se på många platser i staden att utryckningsfordon hindras i ljuskorsningar av trafik som bildar kö. Digitalisering, styrning och GPS system hör hemma i dagens infrastruktur. Därför föreslår vi att utryckningsfordon utrustas med teknik som verkställer att dessa fordon – i god tid – erhåller fri väg, genom att trafiksignalerna längs färdvägen på förhand fram till målpunkten parkeras på grönt ljus.

   

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

   

  -Att när Helsingborgs stad gör en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, så skall det beaktas en trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon.

   

  Bengt Lindahl

  Dag Sundius

 • Het debatt om bostäder till nyanlända för 60 miljoner, rapport från Kommunfullmäktige.

  Av Michael Rosenberg den 15 juni, 2016
  1
  0

  Följande är saxat från Helsingborgs Dagblad´s nätupplaga idag

  Många beslut i nästa års budget är präglade av flyktingsituationen. Bland annat viks 60 miljoner kronor till olika bostadslösningar för de nyanlända som Helsingborg enligt lag är skyldiga att ta emot.
  Om detta råder totalt enighet från alla partier, utom ett. Sverigedemokraterna säger – inte helt oväntat – nej till att staden ska köpa bostadsrätter, bygga moduler och hitta andra bostadslösningar.
  – Det står ingenstans att vi är tvingade att köpa en massa saker. Vi anser att staten som har tagit beslutet ska ta kostnaderna från dag ett, menade SD:s kommunalråd Michael Rosenberg.
  Hans krav blev inte oemotsagt. ”Osmakligt” och ”totalt orimligt” var reaktionerna.
  – Vi har den, enligt Sverigedemokraterna, lite konstiga principen att vi rättar oss efter de beslut som fattas av Sveriges riksdag. Vi tänker göra vårt bästa för att de ska få en värdig bostad och komma in i samhället, förklarade kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).
  Han slog sedan hål på Michael Rosenbergs påstående att staden lägger sina resurser på nyanlända istället för de egna hemlösa.
  – För det första är det osmakligt att ställa två utsatta grupper mot varandra som Michael Rosenberg gör. För det andra lägger vi 50-60 miljoner kronor på bostadssociala lösningar för helsingborgare, upplyste han.
  Men att flyktingmottagande kostar på stack Maria Winberg Nordström (L) inte under stol med:

  – Vi gör vårt bästa i den situation som råder. Det innebär ansträngningar, påfrestningar och kostnader. Men ni saknar fullständigt alternativ, Michael Rosenberg.
  Helsingborg ska ta emot 228 flyktingar i år. Nästa år blir det troligen fler.

  Artikeln nämner inte heller att ytterligare 72,9 miljoner togs ur årets drift i ett beslut idag i kommunfullmäktige för att finansiera boenden för nyanlända och s.k ensamkommande barn och att prognosen nästa år blir det dubbla antalet nyanlända och att de ska spridas ut de områden idag som inte har många med invandrarbakgrund och då troligtvis områden som Rydebäck och Laröd och liknande. Denna lag om bosättning som trädde kraft den 1 mars hade kunde ha stoppats i Sveriges Riksdag om viljan hade funnits. Det enda partiet som röstade emot förslaget var Sverigedemokraterna medan de borgerliga partierna valde att inte delta i ett beslutet och svek därigenom sina väljare och är idag ansvariga för den här utvecklingen enligt min mening.

  De andra partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige valde idag att skicka signalen till regeringen att vi kan ta emot 228 nyanlända utan  problem eller varför inte 10.000 nyanlända nästa år ? Vi har så mycket pengar i staden som vi inte vet vad vi ska göra av med till och vi löser alla problem säger de.

  Michael Rosenberg (SD)

  Kommunalråd