Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Vänsterpartiet borde sluta blunda för problemen med tiggeriet

  Av Michael Rosenberg den 14 augusti, 2015
  0
  0

  Vänsterpartiet angriper i ganska hårda ordalag den kampanj mot organiserat tiggeri, som vi Sverigedemokrater genomförde i Stockholm tunnelbana och som vi även vill genomföra i Skåne. Vänsterpartiet kallar det för rasistiskt budskap att vilja få bort det organiserade tiggeriet, som vänstern dessutom påstår inte finns, och påstår också att kampanjen är ett direkt påhopp på de romer som befinner sig i Sverige.

  Vänsterpartiet gör i sitt inlägg det lätt för sig när de likställer romer och tiggare för att sedan använda det som grund för varför vår kampanj skulle vara rasistisk. Att likställa romer med tiggare är enligt vårt sätt att se det direkt rasistiskt. Det finns många romer i Sverige som lever som de flesta gör i Sverige och som kan vara föredömen för andra. Romer som går till jobbet och betalar skatt och som inte alls ser sig som offer på det sätt som vänstern beskriver dem. Det finns också tiggare som inte är romer eller EU-migranter.

  Vänsterpartiet påstår också att det organiserade tiggeriet är en myt och inte alls förekommer i Sverige. Detta med utgångspunkt från någon norsk undersökning. Alltså påstår vänstern att TV4:s Kalla Fakta hittat på historien om en ung man som utnyttjas under slavliknande förhållande och som sändes i början av maj i år. Man påstår också då att Lars Fredin, som är polisområdeschef i norra Gävleborg, ljuger när han för Dagens Nyheter berättar om det organiserade tiggeriet i sitt län.

  Vi Sverigedemokrater önskar givetvis att Vänsterpartiet har rätt, att det organiserade tiggeriet är en myt, men tyvärr finns det alltför mycket som tyder på motsatsen och vi vägrar att sticka huvudet i sanden och låtsas som att inga problem finns, på det sätt som Vänsterpartiet valt att göra.

  Det är inte ett värdigt liv för någon, att sitta på gatan och tigga. Det finns inga snabba lösningar för att ta bort fattigdomen i världen, men det är inte en lösning att alla fattiga i världen tvingas tigga på gatorna i Sverige och det finns lösningar för att ta bort själva tiggeriet från våra gator. Framförallt handlar det om att upprätthålla de regler och lagar som vi har i Sverige. Dessa måste gälla lika för alla, även om man är fattig.

  Genom vår kampanj vill vi Sverigedemokrater sätt fingret på att vi måste lyfta upp problemen med framförallt organiserat tiggeri och ta bort möjligheten för internationella ligor att tjäna pengar på tiggare i Sverige.

  Att Vänsterpartiet finner detta stötande är märkligt, men kan ha att göra med att de stödjer den regering som valt att blunda för problemen under en längre tid nu. I stället för att få regeringen att göra något åt problemen med organiserat tiggeri, så vill Vänsterpartiet skjuta budbäraren och göra det omöjligt att bilda opinion mot det och som vanligt gör man det genom att ta fram rasiststämpeln. Det är hög tid att sluta blunda för problemen och ta ansvar, i stället för att strypa debatten.

  Patrik Jönsson, Regionråd, Region Skåne (SD)

  Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot, Civilutskottet (SD)

  Michael Rosenberg, Kommunalråd, Helsingborg (SD)

 • Motion angående ansökan om att Helsingborg ska bli Europeisk kulturhuvudstad

  Av Michael Rosenberg den 11 augusti, 2015
  2
  0

  En europeisk kulturhuvudstad är en stad som får chansen att visa upp och utveckla sitt kulturliv tillsammans med resten av Europa under ett år. Staden väljs ut av EU.

  Syftet med en europeisk kulturhuvudstad är:
  •att öka det kulturella utbytet i Europa
  •att visa upp och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU
  •att bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra

  Sverigedemokraterna anser att Helsingborg har stora möjligheter att uppfylla EU:s krav på kulturhuvudstad, gärna i samverkan med Kultur Skåne, och det passar väl in i Visionen 2035:
  ”År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.”

  Med anledning av vad som anförts ovan yrkar Sverigedemokraterna:
  Att kommunfullmäktige beslutar ansöka hos EU om att Helsingborg i framtiden ska få möjlighet att utses till europeisk kulturhuvudstad

   

   

  Lennart Svensson (SD)                                                                                                                                                                    Karin Forsell (SD)

 • Motion om miljöprioriteringsplan

  Av Michael Rosenberg den 11 augusti, 2015
  1
  0

  Skånes miljöhandlingsprogram 2008-2012 innehöll drygt 300 åtgärder, varav Länsstyrelsen hade huvudansvar för cirka 190 och kommunerna för cirka 130. Utöver det var åtgärderna riktade till och fördelade på en mängd andra berörda aktörer.

  Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. För att nå de 16 miljökvalitetsmålen krävs samhällsförändringar, skärpt lagstiftning och teknikutveckling. Trots en positiv trend kommer bara två miljökvalitetsmål nås till år 2020, enligt den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015. Kemikalieinspektionen vill i det nationella arbetet inom ramen för handlingsplanen 2015 – 2020 fokusera på hormonstörande, allergiframkallande och högfluorerade ämnen eftersom de är extremt svårnedbrytbara.

  Miljöföroreningar orsakar stora kostnader för samhället. Det kan handla om saneringskostnader eller kostnader kopplade till skador på människa och miljö.
  I mål och ekonomi för år 2014 (Dnr238/2013) anförs i Mål 9: att Helsingborgs stad skall vara en förebild i miljö-och klimatfrågor. I mål och ekonomi för år 2016 (Dnr 251/2015) skrivs det i Mål 5: att Helsingborg skall vara ledande i miljö-och klimatfrågor.

  Helsingborgs stad har likt många andra kommuner ett stort antal mål för miljön men ingen miljöprioriteringsplan. Staden behöver arbeta fram en miljöprioriteringsplan, särskilt med hänsyn taget till det ännu gällande detaljerade miljöprogrammet skall ersättas av ett livskvalitéprogram som endast är en viljeinriktning. Vilket får anses som en anmärkningsvärd nedprioritering av miljösatsningarna. Miljöprioriteringsplanen behöver också väga in de ekonomiska aspekterna; dyra satsningar som ger liten utdelning är inte att ta rätt ansvar för miljön.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att en adekvat miljöprioriteringsplan för staden skall arbetas fram.

  ____________________                                                                                                                                           ____________________
  Bengt Lindahl                                                                                                                                                                         Britt Aardgaard

 • Av Michael Rosenberg den 18 juni, 2015
  0
  0

 • Rapport från kommunfullmäktige 16-17 juni 2015

  Av Michael Rosenberg den 18 juni, 2015
  3
  0

  I dagarna två har vi nu i diskuterat vart pengarna ska gå i årets budget för Helsingborgs stad 2016, drygt 7 miljarder kronor har fördelats och många förslag har fått bifall eller avslag.

  Argument för eller emot har framförts för de olika förslagen, ibland på ett sakligt vis men också ofta såsom starka oförskämda känsloyttringar utan någon som helst sakligt substans tyvärr.

  Sverigedemokraterna hade lagt över 50 att satser, dvs förslag på olika politiska områden men vi fick tyvärr inte genom någon av dem, inte ens vårt förslag om att vi ville ge hela extra 18 miljoner kronor till Socialnämnden.Det visar i alla fall på att vi har en bred politik och i många fall så valde Socialdemokraterna att inte delta i beslut beträffande våra förslag vilket brukar betyda att de tycker våra förslag är bra men man kan inte stödja dem av pricipiella skäl.

  I ett av våra förslag så fick vi stöd, nämligen att riva upp beslutet om bussfiler på Drottninggatan. Moderaterna valde att stödja detta förslag men vid röstning, en så kallad votering så förlorade vi tyvärr med röstsiffrorna 29 för och 36 emot.

  En annan fråga som också gick till votering var frågan om Vårdnadsbidraget som vi ville behålla men där vi förlorade med röstsiffrorna 31 för att behålla och 34 för ett avskaffande av Vårdnadsbidraget. Folkpartiet och Centerpartiet var svikarna i den här frågan då de tidigare alltid varit för att behålla Vårdnadsbidraget.

  Vi ställde oss bakom ett förslag från Vänsterpartiet om mer pengar till ungdomars sommarjobb skulle tillföras tillsammans med Socialdemokraterna. De borgerliga tillsammans med Miljöpartiet tyckte inte det var ett bra förslag så vi förlorade med röstsiffrorna  32 för 33 emot.

  Slutligen var det i alla fall en seger när vi skulle rösta om Miljöpartiets gemensamma motion med Centerpartiet och Kristdemokraterna, som nu har bytt sida om att Helsingborgs stad skulle teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot vuxna flyktingar. Motionen fick bifall från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Utgången blev densamma som under de senaste fyra åren, Sverigedemokraterna gjorde skillnad och tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet så röstade vi ner motionen med röstsiffrorna 32 för 33 emot.