Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion om webbkameror

  Av Michael Rosenberg den 25 april, 2016
  4
  0

   

  Helsingborg vill alltid framstå i sin bästa dager på alla områden, inte minst på informationsteknikområdet.

  När det gäller webbkameror över staden så blir det ett sorgligt område. Genom en sökning på internet blir det som visas en tråkig bild över norra hamninloppet. Frågan måste ställas; är det så på det viset vi skall visa vår stad? Eller som alternativet är på stadens hemsida; en byggarbetsplats.

  Är det inte Rådhuset, Kärnan och trafikflödet på Drottninggatan/ Järnvägsgatan som är värt att visa? För att nämna något.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Helsingborgs stad skall installera en eller gärna flera webbkameror som gör staden rättvisa.
  Bengt Lindahl

  Per Stenberg

 • Anförande rörande interpellation om Migrationsverkets skulder till Helsingborgs stad av Michael Rosenberg

  Av Michael Rosenberg den 20 april, 2016
  7
  0

  Tack för ordet herr ordförande

  Till att börja med så kan jag konstatera att jag inte har fått svar på alla mina frågor, kanske kan det bero på att ni inte hade sett den eller inte ville se den förrän förra veckan trots att den var inlämnad för en månad sedan.

  Jag vill i alla fall tacka Peter Danielsson för de svar jag har fått på min interpellation.
  Min interpellation kom till efter några funderingar jag hade då vi nyligen hade sparbeting inom vård och omsorgsnämnden när vi skulle stänga några Träffpunkter i staden.
  Då var det väldigt viktigt för er i den blågröna alliansen att hålla i en ekonomi i balans.

  Jag började då fundera på vad den inkompetenta nuvarande regeringen, som nu tack och lov innehåller en mindre, egentligen har kostat oss i kommunen med sin oansvariga politik
  Svaren jag har fått på mina frågor visar ju tyvärr det totalt motsatta i kompetensen att sköta stadens ekonomi, vi lägger ut med minst 30 miljoner kr jag blir orolig hur staden ska kunna sköta sina primära skyldigheter emot stadens medborgare när ni kan tillåta den här obalansen.
  Ni säger också att bara Socialförvaltningen för 2015 har återsökt drygt 71 miljoner kronor från Migrationsverket.

  Detta är enorma pengar som staden ligger ute med, vad kommer du och den blågröna alliansen att göra för att förhindra detta oansvariga handlande framgent Peter Danielsson ?
  Situationen i Skåne för våra kommuner är att de ligger ute med drygt 1 miljard för kostnader som Migrationsverket ska stå för. Detta är inte acceptabelt.
  Det är trams att tillåta återbetalningstider på ett år eller mer för Migrationsverket eller skulle staden kanske tillåta mig att vänta med att jag skulle betala min barnomsorgsavgift efter ett år kanske?

  Michaela Fletcher som är Kommunstyrelsens ordförande i Österåker är kanske bekant för dig Peter Danielsson? Hon är nämligen moderat. Hon kommer inte att acceptera att ensamkommande som de facto är vuxna ska på bo boenden som är för barn och dessutom betala för dem, hon kommer inte att ta något ekonomisk ansvar för dem eftersom inte Migrationsverket har ålderstestat dem.

  Jag tycker hon tänker förståndigt, hur tänker du Peter Danielsson?
  Skolministern Gustav Fridolin uppmanade nyligen i ett föredrag hos SKL enligt min mening att landets politiker skulle laga efter läge och strunta i många förordningar och lagar för att lösa problemen i våra skolor med den platsbrist som råder där, han menade på att lagarna kunde regeringen skapa i efterhand.

  De här tvingande lagarna om t.ex. s.k. ensamkommande och den nya bosättningslagen anser jag vara ett övergrepp på den kommunala självbestämmande rätten och jag har den uppfattningen om att en kommun som skulle vägra att följa skulle frias i ett juridiskt sammanhang om det skulle prövas.
  Är du beredd att göra detta Peter Danielsson  i samma anda för att få ett stopp på de här ekonomiska äventyren?
  Hur mycket ränta förlorar inte Helsingborgs stad på alla de pengarna som vi ligger ute med, ska man dra det till sin spets innebär en räntekostnad på 600 000 kr en årsarbetare inom äldreomsorgen

  Kan du svara på det Peter Danielsson och varför du väljer att inte prioritera en extra hand eller två till äldreomsorgen?

 • Svar på interpellation från Michael Rosenberg (SD) till Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande

  Av Michael Rosenberg den 19 april, 2016
  6
  0

  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD), ställer i en interpellation ett antal frågor
  angående ekonomiska konsekvenser för Helsingborgs stad i samband med mottagande av
  människor som flyr från krig, terror och samhällen i sönderfall. Vi noterar att frågorna
  bara omfattar utgifter och inte frågar efter vilka ekonomiska fördelar migration kan
  innebära för Helsingborg som stad om människor integreras och kommer in på
  arbetsmarknaden.

   
  Interpellanten ställer följande frågor:
  Hur mycket kostnader har Helsingborgs stad haft i samband med mottagandet av
  personer som Migrationsverket ansvarar för under 2015?

   

  Hur mycket av de kostnaderna som vi har haft i samband med föregående fråga är
  återsökningsbara från Migrationsverket?

   

  Hur mycket av de återsökningsbara pengarna har vi fått tillbaka från
  Migrationsverket?

   

  Hur mycket pengar är Migrationsverket skyldiga Helsingborgs stad idag?

   

  Med anledning av att interpellanten ställer frågor kring mottagandet av människor som
  Migrationsverket ansvarar för utgår vi ifrån att det är asylsökande man syftar på, det vill
  säga personer som inte har fått uppehållstånd.

   
  Till en början går det att konstatera att det inte går att ta fram en stadsövergripande
  sammanställning över stadens kostnader respektive återsökta medel för asylsökande.
  Det beror på två anledningar: dels på grund av att stadens förvaltningar och bolag i
  flera fall inte gör skillnad på om en invånare är asylsökande eller inte, därmed kan
  inte all statistik redovisas separat för asylsökande. Dels arbetar stadens förvaltningar
  och bolag tillsammans för att möta de asylsökande.Det kan leda till att medel som
  fördelats till en förvaltning från Migrationsverket i sin tur fördelas vidare till andra
  förvaltningar vilket gör att samma medel räknas mer än en gång. Därför redovisar vi
  förvaltningarnas kostnader för asylsökande separat nedan:

   

  Skolan får ersättning för nyanlända barn på samma sätt som för alla andra barn. Kostnaden
  redovisas inte beroende på om barnen är nyanlända eller inte. Beroende på elevens ålder
  och vistelsetid i förskolan samt årskurs i grundskolan och program i gymnasieskolan ser
  ersättningen olika ut. För asylsökande barn och elever kan skol- och fritidsförvaltningen
  söka bidrag hos Migrationsverket. För de elever i förskoleklass till och med årskurs 9, som
  har varit i landet i mindre än 24 månader, utbetalas en introduktionsersättning. Om
  eleverna deltar i modersmålsundervisning kan ersättning för detta utgå. För år 2015
  återsökte skol- och fritidsförvaltningen cirka 6 000 000 kronor från Migrationsverket
  avseende asylsökande barn. Inga av dessa resurser är ännu utbetalda på grund av lång
  handläggningstid hos Migrationsverket.

   

  Socialförvaltningen har under 2015 haft kostnader på 61 813 046 kronor för framförallt
  vård och boende för ensamkommande barn och unga. Under samma period återsöktes
  71173 046 kronor och 43 413 057 betalades ut. Med anledning av Migrationsverkets långa
  handläggningstider finns det inte en fullständig korrelation mellan återsökta och beviljade
  medel under 2015.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar inte med asylsökande utan endast med personer som
  har fått uppehållstillstånd. Undantaget från denna regel är förvaltningens tillfälliga
  evakueringsboende där 90 personer, både ensamkommande barn och unga samt
  barnfamiljer, fick tillfälliga sovplatser till en kostnad av 2 822 376 kronor. I denna kostnad
  ingår boende, personal, mat och övriga kostnader. Hela beloppet kommer att återsökas.
  Överförmyndarförvaltningen har haft personalkostnader och arvodeskostnader till gode
  män för vuxna på 3 777 198 kronor. Vidare har arvodeskostnaden till gode män för
  ensamkommande barn inklusive tolkkostnader uppgått till 3 152 208 kronor. Förvaltningen
  har hittills beviljats återbetalning från Migrationsverket på 284 689 kronor för 2015 och
  410 156 kronor för 2016. Utöver det återsöker Överförmyndarenheten 2 582 929 kronor
  från Migrationsverket.

   

  Fastighetsförvaltningen har endast stöttat stadens övriga förvaltningar vid förhyrningar till
  ett värde av 20 000 kronor. Även vård- och omsorgsförvaltningens har haft små kostnader
  för mottagande av asylsökande under 2015, då endast enstaka utbetalningar gjorts för
  insatser i hemvården.

   

  Alla de kostnader som Migrationsverket ansvarar för och som uppstår i samband med
  mottagandet av asylsökande får staden tillbaka, dock med viss eftersläpning med anledning
  av Migrationsverkets långa handläggningstider.
  Blågröna Helsingborg

   
  Helsingborg den 15 april 2016

  Peter Danielsson (M)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Motion om gratis entré en gång i månaden på Dunkers – på prov

  Av Michael Rosenberg den 13 april, 2016
  3
  0

  År 2016 infördes gratis entré på statliga museer i Sverige. Majoriteten av de berörda museerna ligger i Stockholm, men även Världskulturmuseet i Göteborg, Flygvapenmuseet i Linköping och Moderna museet i Malmö får fri entré. Sammanlagt gäller det 17 museer runt om i landet.
  Dunkers tillhör inte de statliga museerna och kan därför inte göra anspråk på de 80 miljoner som regeringen anslagit till dessa, utan finansieringen sker på annat sätt bl.a. genom att vuxna betalar sitt besök antingen med entrébiljett eller genom Kulturkortet.
  För att besökare till Dunkers ändå skulle kunna åtnjuta lite av samma generositet, som staten visar de statliga museerna, skulle Dunkers kunna slopa entréavgiften vid periodiskt återkommande tillfällen under en övergångsperiod. Om det visar sig ge ökade besökssiffror skulle det kunna utvidgas att gälla årets alla tolv månader.

   

  Sverigedemokraterna yrkar
  att Dunkers erbjuder sina besökare gratis inträde en dag i månaden under en övergångsperiod.

  Karin Forsell (SD)

  Lennart Svensson (SD)

 • Motion ang. förfrågan om Familjen Helsingborg som deltagare i en europeisk kulturhuvudstadsansökan

  Av Michael Rosenberg den 6 april, 2016
  1
  0

  I sin verksamhetsidé för Familjen Helsingborg framgår att vi ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. I programförklaringen framgår dock att kulturen har en undanskymd plats trots att här finns stora resurser och många goda idéer.

  I Vision 2020 ska Familjen Helsingborg upplevas som en sammanhängande stad och bli en av Europas mest kreativa regioner. Sverigedemokraterna anser att ett gemensamt grepp borde göras genom att marknadsföra dess kultur genom konceptet Familjen Helsingborg.

  Vi Sverigedemokraterna yrkar

  att kommunen skickar en förfrågan till Familjen Helsingborg om de medverkande kommunerna önskar delta i en ansökan som Europeisk kulturhuvudstad.

  Karin Forsell (SD)

  Lennart Svensson (SD)