Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Av Michael Rosenberg den 18 juni, 2015
  0
  0

 • Rapport från kommunfullmäktige 16-17 juni 2015

  Av Michael Rosenberg den 18 juni, 2015
  3
  0

  I dagarna två har vi nu i diskuterat vart pengarna ska gå i årets budget för Helsingborgs stad 2016, drygt 7 miljarder kronor har fördelats och många förslag har fått bifall eller avslag.

  Argument för eller emot har framförts för de olika förslagen, ibland på ett sakligt vis men också ofta såsom starka oförskämda känsloyttringar utan någon som helst sakligt substans tyvärr.

  Sverigedemokraterna hade lagt över 50 att satser, dvs förslag på olika politiska områden men vi fick tyvärr inte genom någon av dem, inte ens vårt förslag om att vi ville ge hela extra 18 miljoner kronor till Socialnämnden.Det visar i alla fall på att vi har en bred politik och i många fall så valde Socialdemokraterna att inte delta i beslut beträffande våra förslag vilket brukar betyda att de tycker våra förslag är bra men man kan inte stödja dem av pricipiella skäl.

  I ett av våra förslag så fick vi stöd, nämligen att riva upp beslutet om bussfiler på Drottninggatan. Moderaterna valde att stödja detta förslag men vid röstning, en så kallad votering så förlorade vi tyvärr med röstsiffrorna 29 för och 36 emot.

  En annan fråga som också gick till votering var frågan om Vårdnadsbidraget som vi ville behålla men där vi förlorade med röstsiffrorna 31 för att behålla och 34 för ett avskaffande av Vårdnadsbidraget. Folkpartiet och Centerpartiet var svikarna i den här frågan då de tidigare alltid varit för att behålla Vårdnadsbidraget.

  Vi ställde oss bakom ett förslag från Vänsterpartiet om mer pengar till ungdomars sommarjobb skulle tillföras tillsammans med Socialdemokraterna. De borgerliga tillsammans med Miljöpartiet tyckte inte det var ett bra förslag så vi förlorade med röstsiffrorna  32 för 33 emot.

  Slutligen var det i alla fall en seger när vi skulle rösta om Miljöpartiets gemensamma motion med Centerpartiet och Kristdemokraterna, som nu har bytt sida om att Helsingborgs stad skulle teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot vuxna flyktingar. Motionen fick bifall från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Utgången blev densamma som under de senaste fyra åren, Sverigedemokraterna gjorde skillnad och tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet så röstade vi ner motionen med röstsiffrorna 32 för 33 emot.

 • Motion om nytt stadsbibliotek

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

  För att möta kraven på ett modernt framtida bibliotek behöver Helsingborg bygga ett nytt stadsbibliotek.

  Det är ju inte längre så att man bara går till biblioteken för att låna en bok. Så var det på 60-talet när nuvarande bibliotek byggdes. Idag är biblioteken något helt annat.
  Förutom att man lånar sin fysiska eller digitala bok, har biblioteken blivit mer av en mötesplats. Här möter människor varandra, litteraturen, språken och tekniken.
  Biblioteken har blivit en plats där man umgås och träffar sina vänner eller sina affärsbekanta.

  Att bygga om eller till vårt befintliga stadsbibliotek ger ingen hållbar lösning.

  Vi behöver ett stadsbibliotek med ändamålsenliga lokaler, som säkerställer framtida krav, som säkerställer en god miljö både för besökaren och för personalen som arbetar i den.

  Placeringen borde vara på Söder för att denna stadsdel åter ska bli en pulserande del av Staden.

  Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att utreda var ett nytt stadsbibliotek kan byggas.

  Att utreda kostnaden för ett nytt stadsbibliotek.

  Att fastställa en plan för när uppförandet kan vara genomfört.
  För Sverigedemokraterna

  Karin Forsell (SD)                                    Lennart Svensson (SD)

 • Motion om ny konsthall och lokal för den fria kulturen

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

   

  Vad Helsingborg behöver är en ny konsthall och detta är ett önskemål som hörts bland staden invånare. Inte minst bland insändare i tidningen.

  Det är kanske tid för helsingborgarna att få en egen konsthall där stadens konst kan visas permanent, istället för att vara magasinerad på Kulturmagasinet.

  Det fria kulturlivet behöver också få en permanent lokal för sin verksamhet.
  De behöver lokaler för konstnärligt skapande; repetitioner, föreställningar, utställningar och föreningsverksamhet.

  Det stadsbibliotek som byggdes på 60-talet och som ligger centralt till för besökaren, borde vara det bästa alternativet för denna verksamhet.
  Knutpunkten som ligger ett stenkast från byggnaden borgar för tillgängligheten kommunalt och regionalt.

  Ett nytt stadsbibliotek och en konsthall / lokal för det fria kulturlivet, borgar för att hela staden blir pulserande och då har vi nått ett delmål till vision 2035.
  Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
  Att utreda kostnaden för uppförandet av en ny konsthall / lokal för det fria kulturlivet.

  Att fastställa en plan för när uppförandet kan vara genomfört.
  För Sverigedemokraterna

  Karin Forsell (SD)                                                        Lennart Svensson (SD)

 • Motion om trafikljusprioritering för bussar

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

  God tillgänglighet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa är viktiga
  utgångspunkter i de handlingsprogram staden tagit fram, bl.a. i trafikplan, trafik-säkerhetsprogram, miljöprogram, kollektivtrafikplan och åtgärdsprogram buller.

  Stadens viljeinriktning för trafik återges i trafikprogrammet. De olika programmen för fram åtgärder som tillsammans kan ge Helsingborg ett effektivt och långsiktigt hållbart trafiksystem.

  Trafiksignalsystemet är dock bristfälligt med hänsyn till de möjligheter dagens teknik erbjuder och prioriterar inte kollektivtrafiken på ett adekvat sätt. Detektorer, sensorer och GPS system måste på ett nytt sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
  ____________________                                   ____________________
  Bengt Lindahl                                                             Dag Sundius